Ανακοίνωση για αίτηση βελτίωσης βαθμολογίας κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου 2022-2023

Ανακοίνωση για αίτηση βελτίωσης βαθμολογίας κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου 2022-2023

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΦΕΚ 4621/τ. Β΄/21-10-2020, (παρ. 6, άρθρο 38) «Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο σε καθορισμένες ημερομηνίες οι οποίες καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα. Μεταξύ των βαθμών της εξέτασης και της επανεξέτασης που θα λάβει ο φοιτητής, επιλέγεται ο μεγαλύτερος από τους δύο».

Σε συνέχεια των ανωτέρω καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση για βελτίωση βαθμολογίας για την εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου 2022-2023, να στείλουν συμπληρωμένη την κατωτέρω επισυναπτόμενη αίτηση από το  ακαδημαϊκό τους e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος midw@uniwa.gr από 23/01/2023 έως και 29/01/2023.

ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023

Επισημαίνουμε ότι η αίτηση θα πρέπει να επισυναφθεί υπογεγραμμένη και μόνο ως αρχείο μορφής pdf και το θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα πρέπει να είναι ως εξής:

ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ_ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ