Ανακοίνωση για τις αλυσίδες μαθημάτων

Ανακοίνωση για τις αλυσίδες μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, στη Συνεδρίαση της (Πράξη 2/25-02-2021), αποφάσισε ομόφωνα ότι κατά τη δήλωση μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου σπουδών του Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021, στις αλυσίδες μαθημάτων να λαμβάνεται υπόψη μόνον η επιτυχής ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους των προαπαιτούμενων μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν κατά το χειμερινό εξάμηνο. Από την εν λόγω ρύθμιση εξαιρείται η Πρακτική Άσκηση.

Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δηλώσετε τα μαθήματα τα οποία επιθυμείτε μέχρι την ημερομηνία παράτασης των δηλώσεων (28-3- 2021).

 

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος

Αγγελική Σπυροπούλου