Ενημέρωση για την Ανώτατη Διάρκεια Φοίτησης

Ενημέρωση για την Ανώτατη Διάρκεια Φοίτησης

ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

(άρθρα 76 και 454 του ν. 4957/2022)

Σας ενημερώνουμε ότι για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης ισχύουν τα παρακάτω :

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός, προσαυξημένος κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σε πρόγραμμα σπουδών του οποίου ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών, προσαυξημένος κατά έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Η ανώτατη χρονική διάρκεια σπουδών καταλαμβάνει τους φοιτητές που εισάγονται στα Α.Ε.Ι. από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εξής. Για τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4957/2022 και δεν είχαν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών τους κατά τη δημοσίευση του ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25/τ.Α’/17-02-2021), εφαρμόζεται ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και έπειτα.

Οι φοιτητές που ήταν εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι., κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25/τ.Α’/17-02-2021) και είχαν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών, διαθέτουν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρόνο ίσο προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και εξής, χωρίς δικαίωμα προσαύξησης του χρόνου φοίτησης.

Μετά από τη συμπλήρωση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος εκδίδει πράξη διαγραφής.

Βάσει των παραπάνω, ακολουθεί αναλυτικός πίνακας στον οποίο αναγράφεται το ακαδημαϊκό έτος στη λήξη του οποίου προκύπτει το ενδεχόμενο διαγραφής των φοιτητών/τριών, ανάλογα με το έτος εισαγωγής τους και το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) που ακολουθούν:

Ακαδ. έτος εισαγωγής

ΔΙΑΓΡΑΦΗ στη ΛΗΞΗ

(συμπεριλαμβανομένης της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου)

Φοιτητές που ολοκληρώνουν 4ετές ΠΠΣ

Φοιτητές που ολοκληρώνουν 5ετές ΠΠΣ

2022-2023

2027-2028

2029-2030

2021-2022

2026-2027

2028-2029

2020-2021

2026-2027

2028-2029

2019-2020

2026-2027

2028-2029

2018-2019

2026-2027

2028-2029

2017-2018

2026-2027

2028-2029

2016-2017

2024-2025

2028-2029

2015-2016

2024-2025

2025-2026

Προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη

2024-2025

2025-2026