Ενημέρωση για το διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) ΙΚΥ Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας / link σεμιναρίου

Ενημέρωση για το διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) ΙΚΥ Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας / link σεμιναρίου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

για απόφοιτους, μεταπτυχιακούς φοιτητές κ.α

 

Πρόκειται να διεξαχθεί διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο (webinar)

σχετικά με το πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ.

για πραγματοποίηση διδακτορικών σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας,

το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022, από 11:00 έως 13:00,

μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα,

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι εφικτή μέσω του ακόλουθου link: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzhkNGFiNTQtMTZmNS00YTc3LWEwMWItYTg5OWNjN2VmNjQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226cc74baa-79ca-419b-8000-ba98ac838fa3%22%2c%22Oid%22%3a%22b14e7efd-1f07-41f5-ba4e-292cf6609e1c%22%7d

    Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεση των ενδιαφερομένων 

στα τηλέφωνα 210-3726325, 210-3726328, 210 3726330 και 210-3726370,

καθώς και στο e-mail: exoterikou@iky.gr

Ευχαριστούμε θερμά

Γεωργία Μαμά

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Υποτροφιών

Μεταπτυχιακών σπουδών εξωτερικού

Διεύθυνση Υποτροφιών, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

http://www.iky.gr/