ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Κατόπιν απόφασης έγκρισης, χορήγησης εντύπου με τίτλο «Παράρτημα Διπλώματος», από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σας ενημερώνουμε ότι, στο Παράρτημα Διπλώματος δύναται να αναγράφονται στην ενότητα 6. «Συμπληρωματικές Πληροφορίες», έως πέντε (5) μαθήματα στα οποία ο φοιτητής έχει εξετασθεί επιτυχώς και αυτά δεν υπολογίζονται στις προϋποθέσεις του πτυχίου.

Για την ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε ότι το άρθρο 44 του Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αναφέρει ότι: «1. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών εκδίδεται το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement), στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα. Το Παράρτημα Διπλώματος αποτελεί συνοδευτικό και επεξηγηματικό έγγραφο, το οποίο δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τον επίσημο Τίτλο Σπουδών. 2. Η ημερομηνία έκδοσης του Παραρτήματος είναι σε κάθε περίπτωση μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της βεβαίωσης επιτυχούς περάτωσης σπουδών ή της απονομής του τίτλου σπουδών».

Για την έναρξη και τον τρόπο χορήγησης του Παραρτήματος Διπλώματος θα αναρτηθεί νέα ανακοίνωση σε μεταγενέστερο χρόνο.

 

Για την Γραμματεία του Τμήματος