Σημαντική Ανακοίνωση για όλους τους φοιτητές του τμήματος Μαιευτικής

Σημαντική Ανακοίνωση για όλους τους φοιτητές του τμήματος Μαιευτικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Καλούνται όλοι οι φοιτητές του Τμήματος που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις ηλεκτρονικές εξετάσεις να παρακολουθήσουν την ενημέρωση από την Πρόεδρο του Τμήματος κ. Κ. Λυκερίδου, το Σάββατο 6/6 στις 11:30. Η ενημέρωση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Teams στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aaee07534027a4e1eaf33c6c6c7e4403f%40thread.tacv2/1591179929409?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22ecc74bf5-6340-4a0b-b7ad-6b2c190ccad4%22%7d

  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

  • Όλοι οι φοιτητές του Τμήματος Μαιευτικής οφείλουν να ενημερωθούν από τις γραπτές οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων των μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος και σε κάθε μάθημα στο eclass.
  • Ο κάθε Καθηγητής θα δώσει επί μέρους οδηγίες στους φοιτητές του μαθήματος που διδάσκει λεπτομερώς για τον τρόπο της εξέτασης σε κάθε μάθημα σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του μαθήματος.
  • Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στις ηλεκτρονικές εξετάσεις των μαθημάτων να εγγραφούν μέσω του e class στο μάθημα “Δοκιμαστική εξέταση μέσω E-Class για τα μαθήματα του Εξαμήνου που έχουν δηλώσει ως ακολούθως:

 

1) για το Η΄ Εξάμηνο, να συνδεθούν την Κυριακή 7/6 στις 12:00 μέσω της πλατφόρμας Teams στο παρακάτω link ώστε να διεξαχθεί ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Join Microsoft Teams Meeting

Learn more about Teams

 

2) για το  ΣΤ’ Εξάμηνο, να συνδεθούν το Σάββατο 6-6 στις 16:00 μέσω της πλατφόρμας Teams στο παρακάτω link ώστε να διεξαχθεί ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac8784cced3994923b64dfe7b9fe34d31%40thread.tacv2/1591183796690?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22ecc74bf5-6340-4a0b-b7ad-6b2c190ccad4%22%7d

 

3) για το  Δ’ Εξάμηνο, να συνδεθούν την Κυριακή 7-6 στις 17:00 μέσω της πλατφόρμας Teams στο παρακάτω link ώστε να διεξαχθεί ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Join Microsoft Teams Meeting

Learn more about Teams

 

4) για το Β’ Εξάμηνο, να συνδεθούν το Σάββατο 6-6 στις 16:00 μέσω της πλατφόρμας Teams στο παρακάτω link ώστε να διεξαχθεί ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a73291931cbcb484398a4593c9c62c209%40thread.tacv2/1591251269781?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22d4444d25-ad0f-4bc8-ba80-08688be59261%22%7d

 

Οι υπεύθυνοι καθηγητές των μαθημάτων που θα ενημερώσουν τους φοιτητές:

 

Λ. Αντωνίου

Χ. Νάνου

Κ. Γουρουντή

Α. Σαραντάκη

Μ. Δάγλα

Μ. Ηλιάδου

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

  • Oι φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα της κ. Δελτσίδου και της κ. Βιβιλάκη θα εξεταστούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Moodle. Καλούνται για ενημέρωση και συμμετοχή σε ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ως ακολούθως:

 

1) για το Β’ Εξάμηνο να συνδεθούν το Σάββατο 6/6 στις 14:30 στο link που έχει αναρτηθεί στο eclass

2) για το Δ’ Εξάμηνο να συνδεθούν την Κυριακή 7/6 στις 15:30 στο link που έχει αναρτηθεί στο eclass

3) για το Η’ Εξάμηνο να συνδεθούν την Κυριακή 7/6 στις 14:00 στο link που έχει αναρτηθεί στο eclass

Οι υπεύθυνοι καθηγητές των μαθημάτων που θα ενημερώσουν τους φοιτητές

Α. Δελτσίδου

Β. Βιβιλάκη