Βεβαίωση περάτωσης σπουδών

Βεβαίωση περάτωσης σπουδών

Οι φοιτητές που έχουν τελειώσει όλες τις υποχρεώσεις τους και έχει αναρτηθεί ο βαθμός της πρακτικής τους άσκησης, μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά στην γραμματεία τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να λάβουν ηλεκτρονικά με email τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών:
1)Αίτηση για βεβαίωση λήψης πτυχίου
2)Βαθμολογία πρακτικής άσκησης με την υπογραφή της επιτροπής πρακτικής άσκησης
3)Τις βεβαιώσεις του Νοσοκομείου που έκαναν την πρακτική άσκηση
4)Βεβαίωση από την Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος ότι δεν χρωστούν κανένα βιβλίο
Τα παραπάνω δικαιολογητικά που θα καταθέσουν οι φοιτητές με email -μετά τα περιοριστικά μέτρα- θα τα καταθέσουν πρωτότυπα στην γραμματεία του τμήματος μαζί με το βιβλίο πρακτικής άσκησης προκειμένου να αρχειοθετηθούν στο φάκελλό τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Α.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ