Αγγλικά Ορολογία

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-5064

Εξάμηνο:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης

Μονάδες ECTS:

3


 

Μ 5064 ΑΓΓΛΙΚΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι  οι φοιτητές μέσα  από  κείμενα  σχετικά  με  την  ειδικότητα  και το  επίπεδο  του  μαθήματος  και  μέσα  από διάφορες  μορφές  ασκήσεων  -λεκτικές  και συνθετικές  να :

 • Καλλιεργούν, εμπεδώνουν και βελτιώνουν  τις  τέσσερις  γλωσσικές  ικανότητες (listening and understanding, speaking, reading and writing)  με  έμφαση  στην  σχετική  ορολογία  της μαιευτικής στην αγγλική γλώσσα.
 • Αναζητούν και κατανοούν βιβλιογραφικά δεδομένα, μέσα από διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομένων,  πάνω με  το  γνωστικό αντικείμενο  της μαιευτικής , ώστε να προάγουν   τις  γνώσεις  τους και να τεκμηριώνουν επιστημονικά την πρακτική τους.
 • Επικοινωνούν σε διεθνή περιβάλλοντα.
 • Σχεδιάζουν  και παρουσιάζουν  ερευνητικά  εργασίες   σε   διεθνή  συνέδρια  κλπ.

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Αναζήτηση  σύγχρονης  βιβλιογραφίας και βελτίωση   της γνώσης
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Ανάλυση  και  κατανόηση  της  δομής  της  γλώσσας  σαν  σύνολο  μέσω  των ασκήσεων από κείμενα  προερχόμενα  από  την ειδικότητα  της  Μαιευτικής.
 2. Ειδική ανάλυση αυθεντικών κειμένων  ειδικού επιστημονικού  επιπέδου, με  θέματα  που  αναφέρονται στη μαιευτική και γυναικολογία
 3. ορολογία σχετικά με την  παρακολούθηση  της  εγκύου 
 4. Ορολογία σχετικά με την φροντίδα της επιτόκου
 5. Ορολογία που χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση  του  φυσιολογικού  τοκετού 
 6. Ορολογία σχετικά με την φροντίδα της  λεχώνας  και του νεογνού 
 7. Ορολογία σχετικά με την φροντίδα παθολογικών περιπτώσεων  στη μαιευτικής  
 8. Ορολογία σχετικά με την φροντίδα παθολογικών περιπτώσεων  στην γυναικολογία
 9. Ορολογία σχετικά με την νεογνολογία και την φροντίδα του νεογνού.
 10. Ορολογία σχετικά με το γεννητικό σύστημα της γυναίκας.
 11. Ορολογία σχετικά με τους ενδοκρινείς αδένες και τον καταμήνιο κύκλο
 12. Ορολογία σχετικά με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
 13. Ορολογία σχετικά με την οικογενειακό προγραμματισμό, προετοιμασία για γονεϊκότητα, ψυχοπροφυλακτική.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση

Χρήση Τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών

 • Χρήση Power  point  presentatios.
 • Υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
 • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η αξιολόγηση της/τουφοιτήτριας/φοιτητή γίνεται με γραπτή εξέταση(ΓΕ) ή/& προφορική έξέταση (ΠΕ) στο τέλος του εξαμήνου με ερωτήσεις θεωρητικών ασκήσεων ή και σύντομης απάντησης σε ύλη αντίστοιχη με τις παραδόσεις.

Η βαθμολογία εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10).

Βάση επιτυχίας είναι το πέντε (5).

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητριών/φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλες/όλοι οι φοιτήτριες/φοιτητές  με τη δήλωση του μαθήματος ή/& στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Διδακτικές  σημειώσεις  της  διδάσκουσας  καθηγήτριας. Exercises to  Reviewing  English Grammar   E.Terzoglou .
 2. Mosby (2009) Mosby’s pocket dictionary of Medicine, Nursing and Health Professions (E-Book).
 3. Πανουτσόπουλος Γ., (2016) Αγγλική Ορολογία για τις Επιστήμες Υγείας, εκδόσεις Δίσιγμα.
 4. Tiran D (2012) Baillere’s Midwives Dictionary, Elsevier.
 5. Winston N., McDonalds (2005) Illustrated Dictionary of Midwifery, Elsevier.
 6. Χ. Ζεβελεκάκη Χ., Ιατράκης Γ., Εικονογραφημένο Αγγλο-Ελληνικό & Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό Ιατρικών Όρων. Εκδόσεις Ζεβελεκάκη 2018.