Ανατομική του Ανθρώπου

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-1020

Εξάμηνο:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

3 Θεωρία

Μονάδες ECTS:

5


Καθηγητές Μαθήματος

Θαλασσινός Νικόλαος

Μ-1020_ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτήτριες/φοιτητές τις βασικές έννοιες της δομής του ανθρωπίνου σώματος και να διδαχθούν την αναλυτική περιγραφή των οργάνων των διαφόρων συστημάτων του.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν βασικές έννοιες για τη δομή των συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος καθώς και την τοπογραφική και λειτουργική σχέση μεταξύ τους.
 • Αναγνωρίζουν και περιγράφουν τα όργανα όλων των συστημάτων.
 • Συσχετίζουν μη φυσιολογικά κλινικά σημεία και συμπτώματα με αντίστοιχες ανατομικές ανωμαλίες.

Κατανοούν πληρέστερα τη φυσιολογία της λειτουργίας των διαφόρων συστημάτων.

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Ομαδική εργασία

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος

 1. Κύτταρα, ιστοί (στοιχειώδεις γνώσεις των 4 βασικών ιστών: επιθηλιακός-συνδετικός-μυϊκός-νευρικός)
 2. Όργανα, συστήματα.
 3. Οστεολογία (σύσταση κατάταξη ανάλογα με την μορφολογία και την προέλευση. Αδρή περιγραφή των οστών).
 4. Συνδεσμολογία: (κατάταξη αρθρώσεων, περιγραφή των διαφόρων αρθρώσεων).
 5. Μυολογία: (Τμήματα σκελετικού μυ, τενόντια έλυτρα, αναλυτική περιγραφή των μυών).
 6. Αναπνευστικό σύστημα: (αδρή περιγραφή των οργάνων του αναπνευστικού συστήματος).
 7. Κυκλοφορικό σύστημα: (αδρή περιγραφή των οργάνων του κυκλοφορικού συστήματος).
 8. Πεπτικό σύστημα: ( αδρή περιγραφή των οργάνων του πεπτικού συστήματος και των πεπτικών αδένων).
 9. Ουροποιητικό σύστημα (αναλυτική περιγραφή των οργάνων του: Νεφροί-ουρητήρες-ουροδόχος κύστη-ουρήθρα άρρενος & θήλεος). 
 10. Γεννητικό σύστημα (αναλυτική περιγραφή των έξω και έσω γεννητικών οργάνων άρρενος και θήλεος. Μαστός).
 11. Νευρικό σύστημα (νευρικά κύτταρα, εγκεφαλονωτιαίο σύστημα, εγκέφαλος).
 12. Αισθητήρια – δέρμα (αδρή περιγραφή των αισθητηρίων οργάνων).
 13. Ενδοκρινείς αδένες (διαχωρισμός σε ενδοκρινείς, μικτούς, περιγραφή αδένων).
 14. Δ.Ε.Σ. (περιγραφή δικτυοενδοθηλιακού συστήματος).

Μέρος  του  μαθήματος  θα  περιλαμβάνει την  παρουσίαση  των ανωτέρω  ενοτήτων  με τη  χρήση  εποπτικών  μέσων   και   προπλασμάτων.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία. Εκπαίδευση με προπλάσματα και χρήση εποπτικών μέσων προσομοίωσης.

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών

 • Χρήση Powerpoint presentations
 • video προσομοίωσης
 • υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με τους φοιτητές.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητριών/ φοιτητών γίνεται με γραπτή εξέταση(ΓΕ)ή/& προφορική εξέταση (ΠΕ), στην ελληνική, στο τέλος του εξαμήνου με:

 • ερωτήσεις ανάπτυξης ή /&
 • σύντομης απάντησης ή /&
 • πολλαπλής επιλογής στην ανωτέρω ύλη.

Η βαθμολογία εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα(0-10)

Βάση επιτυχίας είναι το πέντε(5).

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητριών/ φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα. Εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι   οι φοιτητές /τρι ες με τη δήλωση του μαθήματος.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική βιβλιογραφία:

 1. Γιγής Π. / Παρασκευάς Π.(2002) Εισαγωγή στην Ανατομία του ανθρώπου, Εκδ.UnivercityStudioPress.Π
 2. Καμμάς Αντώνης(2006) Μαθήματα Ανατομικής, 1η έκδοση, Αθήνα.
 3. Πισίδης Α. Ανατομική Βασικές Γνώσεις.   Εκδ.  Λύχνος.
 4. PlatzerF. (2008) Ανατομία. Eκδ. Πασχαλίδης.
 5. Παρασκευάς Γ.Κ. (2008) Ανατομία του Ανθρώπου, Εκδ. University Studio Press.
 6. ΧατζημπούγιαςΙ (2007). Στοιχεία Ανατομικής του Ανθρώπου.  Εκδ. GMDesign.

 

Ξενόγλωσση :

 1. Drake R., Vogl W., Mitchel A. (2007). GraysAνατομία. Εκδ. Πασχαλίδης.
 2. DrakeRL. (2006).  GraysAnatomy, Ιατρικές Εκδόσεις, Π. Χ. Πασχαλίδης,
 3. NetterH.Frank.(2004). Άτλας Βασικών Ιατρικών Επιστημών, Τόμος Ι,Ανατομία του Ανθρώπου, 3η έκδοση, Ιατρικές Εκδόσεις, Π. Χ. Πασχαλίδης.
 4. Faiz O., Moffat D.(2006)  Anatomy at a Glance. 1STedt, Παρισιάνος Α.Ε.
 5. Putz R. and R. Pabst. Sobotta(2006) Atlas of Human Anatomy, 2 Volume Set, 14th edition, Urban & Fischer.
 6. Rohen, JohannesW.(2006).Έγχρωμος άτλας ανατομικής του ανθρώπου, Ιατρικές Εκδόσεις, Π. Χ. Πασχαλίδης.