Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-5061

Εξάμηνο:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης

Μονάδες ECTS:

3


Καθηγητές Μαθήματος

Δελτσίδου Άννα

 

M-5061_ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στη/στο φοιτήτρια/φοιτητή μια συνολική εικόνα του τρόπου λειτουργίας του συστήματος υγείας και των επιμέρους στοιχείων του. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτήτριες/φοιτητές να κατανοήσουν την έννοια της ποιότητας της υπηρεσίες υγείας, την αξιολόγησή της και τον επανασχεδιασμό των υπηρεσιών υγείας.

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτήτριες/φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν της βασικές αρχές της Οργάνωσης, της επικοινωνίας και της Διοίκησης της υπηρεσίες φροντίδας υγείας
 • Έχουν συνειδητοποιήσει τον βασικό ρόλο της στρατηγικής της Οργανισμούς, τα είδη της και το περιεχόμενό της ως προαπαιτούμενα για την εφαρμογή των μηχανισμών ποιότητας
 • Έχουν ευαισθητοποιηθεί για την αξία της ομαδικής εργασίας
 • Έχουν κατανοήσει τον ρόλο και τα καθήκοντα του ηγέτη και της ιδιαιτερότητες στη διοίκηση υπηρεσιών υγείας
 • Έχουν γνωρίσει τα είδη και την διαδικασία αλλαγής της Οργανισμούς
 • Προβληματιστούν για την αναγκαιότητα του σχεδιασμού προγραμματισμού και ανασχεδιασμού των μονάδων υγείας χρησιμοποιώντας της τεχνολογίες πληροφόρησης
 • Αντιληφθούν τη σημασία του προγραμματισμού και προσέλκυσης του ανθρώπινου δυναμικού, της υποκίνησης του προσωπικού, της ενδυνάμωσης και της αξιολόγησής του.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Ανάληψη πρωτοβουλιών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1.Υπηρεσίες και συστήματα υπηρεσιών υγείας

 • Ιστορία και ρόλος της διοίκησης μονάδων υγείας
 • Βασικές θεωρίες και θεωρήσεις της διοίκησης
 • Δεξιότητες για την άσκηση διοίκησης μονάδων υγείας
 • Εννοιολογικός προσδιορισμός των υπηρεσιών υγείας και τα βασικά χαρακτηριστικά της
 • Υγειονομική περίθαλψη και συστήματα υγείας (μοντέλα και πρότυπα)
 • Μορφές και τύποι μονάδων παροχής υπηρεσιών – οργανωτικές ιδιαιτερότητες
 • Ειδικές μορφές και υποσυστήματα παροχής υπηρεσιών υγείας
 • Περιφερειακή διάσταση και συμπληρωματικότητα λειτουργιών και υπηρεσιών
 • Διάθρωση του ιδιωτικού τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας
 • 2.Διαχείριση λειτουργιών και υπηρεσιών υγείας

  • Ιδιαιτερότητες στη διοίκηση υπηρεσιών υγείας
  • Διάκριση λειτουργιών και υπηρεσιών στα διαφορετικά επίπεδα φροντίδας υγείας
  • Διαχείριση λειτουργιών σε μονάδες υγείας: κύριες και υποστηρικτικές
  • Διαχείριση ασθενών στο χώρο του νοσοκομείου
  • Διαχείριση εργασιών και υπηρεσιών στο χώρο του νοσοκομείου (χειρουργείου, μονάδων κ.ά.)
  • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας

  3.Οργάνωση και δίκτυα παροχής υπηρεσιών υγείας

  • Το περιεχόμενο και η σημασία της οργάνωσης της υπηρεσίες υγείας
  • Η επικοινωνία σε μονάδες υγείας
  • Μελέτες περίπτωσης δομικής οργάνωσης σε μονάδες υγείας
  • Δίκτυα παροχής υπηρεσιών υγείας, συγχωνεύσεις και συνενώσεις
  • Η περίπτωση των συμπράξεων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα

  4.Πληροφόρηση, επικοινωνία και διαχείριση γνώσης

  • Διοίκηση μονάδων υγείας στη νέα οικονομία της γνώσης
  • Υπηρεσίες πληροφόρησης ως αναπόσπαστο τμήμα των υπηρεσιών υγείας
  • Συμμετοχικά μοντέλα σχέσεων χρηστών και παραγωγών υπηρεσιών υγείας
  • Διοικητικές και οργανωτικές μεταβολές της μονάδες υγείας λόγω των τεχνολογιών της πληροφόρησης και του διαδικτύου
  • Διαχείριση γνώσης σε μονάδες υγείας
  • Ο ρόλος και η σημασία των βιβλιοθηκών και των αρχείων της υπηρεσίες υγείας
  • Ζητήματα διοίκησης μονάδων υγείας ελκυόμενα από της εξελίξεις της τεχνολογίες της πληροφόρησης

   ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ

  5.Σχεδιασμός – προγραμματισμός στη διοίκηση μονάδων υγείας

  • Η λειτουργία του σχεδιασμού – προγραμματισμού της υπηρεσίες υγείας
  • Η ανάγκη για κάθετη ολοκλήρωση σχεδιασμών μονάδων και συστημάτων υγείας
  • Μελέτες περίπτωσης επιχειρησιακών σχεδιασμών σε μονάδες υγείας
  • Μελέτες περίπτωσης και οδηγοί ανάπτυξης λειτουργικών προγραμμάτων

  6.Λήψη αποφάσεων στη διοίκηση μονάδων υγείας

  • Λήψη αποφάσεων σε ένα έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον
  • Είδη και συνθήκες αποφάσεων στο χώρο των υπηρεσιών υγείας
  • Η διαδικασία λήψης αποφάσεων

  7.Ποιοτικές μέθοδοι λήψης αποφάσεων. Επισκόπηση ποσοτικών μεθόδων λήψης αποφάσεων. Χρήση πακέτων λογισμικού για την επίλυση προβλημάτων στο χώρο των υπηρεσιών υγείας

  8.Η διαδικασία του ελέγχου της μονάδες υγείας

  • Η διαδικασία και οι τύποι του ελέγχου
  • Η σημασία των πολιτικών και των συστημάτων ελέγχου
  • Εργαλεία ελέγχου
  • Θεσμικοί φορείς και όργανα ελέγχου των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης
  • Βασικές προσεγγίσεις ελέγχου αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας μονάδων υγείας
  • Ο έλεγχος ως ανατροφοδότηση της διοικητικής διαδικασίας

  9.Ποιότητα και μάρκετινγκ της υπηρεσίες υγείας

  • Η σημασία και η ιστορία της ποιότητας-ασφάλειας της υπηρεσίες
  • Το κόστος έλλειψης της ποιότητας και της ασφάλειας της υπηρεσίες υγείας
  • Πρότυπα και προσεγγίσεις για την υλοποίηση της ποιότητας –ασφάλειας
  • Τεκμηρίωση και πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας-ασφάλειας για μονάδες υγείας
  • Συστήματα διαπίστευσης υπηρεσιών υγείας
  • Το μάρκετινγκ μονάδων υγείας
  • Έρευνες αγοράς και μίγμα μάρκετινγκ
  • Μελέτες περίπτωσης μάρκετινγκ

   

  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ

  10.Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού της μονάδες υγείας

  • Σημασία και περιεχόμενο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
  • Οι επαγγελματίες των υπηρεσιών υγείας και η αγορά εργασίας
  • Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού

  11.Στελέχωση: προσέλκυση-επιλογή-προσαρμογή. Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού. Αξιολόγηση προσωπικού. Συστήματα αμοιβών και παροχών

  12.Υποκίνηση και ενδυνάμωση επαγγελματιών υγείας

  • Η σημασία της υποκίνησης
  • Θεωρίες υποκίνησης
  • Από την υποκίνηση στην ενδυνάμωση του προσωπικού
  • Μελέτες περίπτωσης πολιτικών υποκίνησης προσωπικού

  13.Ηγεσία και διεύθυνση σε μονάδες υγείας

  • Ηγεσία και διοίκηση μονάδων υγείας
  • Θεωρίες ηγεσίας
  • Διεύθυνση versus Ηγεσίας: το διευθυντικό πλέγμα
  • Ηγεσία και διαχείριση αλλαγών
  • Η κουλτούρα ενίσχυσης της καινοτομίας

  14.Ηθική και συστήματα λογοδοσίας για της υπηρεσίες υγείας

  • Η ηθική της υπηρεσίες υγείας: οργανωσιακό επίπεδο, βιοηθική, ιατρική δεοντολογία και ηθική
  • Αρχές και ζητήματα για την ανάπτυξη της ηθικής της υπηρεσίες υγείας
  • Ηθική και εταιρική κοινωνική ευθύνη σε μονάδες υγείας
  • Ηθική και ιατρική δεοντολογία

  Συστήματα λογοδοσίας ιατρών, μονάδων και συστημάτων υγείας

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Xρήση power point presentations
 • Υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση των φοιτητριών/φοιτητών γίνεται στην Ελληνική γλώσσα στο τέλος του εξαμήνου σε ύλη αντίστοιχη με το αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματος και της παραδόσεις με γραπτή εξέταση (ΓΕ) ή/& προφορική εξέταση (ΠΕ) που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/&
 • Σύντομης απάντησης ή/&
 • Επίλυση προβλημάτων.

Η βαθμολογία εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10).

Βάση επιτυχίας είναι το πέντε (5).

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητριών/φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class ή moodle), στην οποία έχουν πρόσβαση όλες/όλοι οι φοιτήτριρες/φοιτητές  με τη δήλωση του μαθήματος ή/& στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική :

 1. Λιαρόπουλος Λ. (2007) Οργάνωση Υπηρεσιών & Συστημάτων Υγείας, Ιατρικές Εκδόσεις ΒΗΤΑ, Αθήνα.
 2. Ραφτόπουλος Β. (2009) Τα θέλω και τα μπορώ της ποιότητας της υπηρεσίεςφροντίδας υγείας. Λευκωσία.
 3. Μερκούρης Α.( 2007) Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Γ.Παρίκος & ΣΙΑ ΕΕ, Αθήνα.
 4. Marquis Β., HustonC. (2010) Διοίκηση και Ηγεσία θεωρία και εφαρμογή τηςνοσηλευτικές υπηρεσίες, Εκδόσεις Λαγός  Δημ.
 5. Swansburg R.C., Swansburg R.J. (2010). Νοσηλευτική διοίκηση και ηγεσία, BrokenHillPublishersLTD, Λευκωσία, Κύπρος.
 6. Θεωδόρου Μ., Σαρρής Μ., Σούλης Σ. (2001) Συστήματα Υγείας, Εκδόσεις Α. Παπαζήση Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.
 7. Bessie Marquis, Carol Huston (2010) Διοίκηση και Ηγεσία θεωρία και εφαρμογή στις νοσηλευτικές υπηρεσίες, Εκδόσεις Λαγός Δ.
 8. Swansburg Russell C., Swansburg Richard J. (2010) Νοσηλευτική διοίκηση και ηγεσία, Εκδόσεις Broken Hill Publishers STD.

Ξενόγλωσση :

 1. Neil Gopeeand Jo Galloway.(2017).Leadership and Management in Healthcare, Sage Publications Ltd; 3 edition,
 2. Richard Field and Keith Brown.(2016) Effective Leadership, Management and Supervision in Health and Social Care (Post-Qualifying Social Work Practice Series), Learning Matters; 2 edition,
 3. Cary Cooper and Ian Hesketh. (2017).Managing Health and Wellbeing in the Public Sector: A Guide to Best Practice,Routledge.
 4. Aoife McDermott and Louise Fitzgerald. (2017).Challenging Perspectives on Organizational Change in Health Care (Routledge Studies in Health Management), Routledge.
 5. Nancy H. Shanks and Sharon Bell Buchbinder.(2016). Introduction To Health Care Management,ones and Bartlett Publishers, Inc; 3rd Revised edition edition.
 6. Peter C. Olden.(2014) Management of Healthcare Organizations: An Introduction, Health Administration Pr; 2 edition,
 7. Ewan Ferlie and Kathleen Montgomery.,( 2017 ) The Oxford Handbook of Health Care Management (Oxford Handbooks), OUP Oxford
 8. Peter M. Ginter. (2013)The Strategic Management of Health Care Organizations (W), John Wiley & Sons; 7th Edition edition,