Δυναμική της Οικογένειας

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-7042

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης

Μονάδες ECTS:

3


Καθηγητές Μαθήματος

Σαραντάκη Αντιγόνη

 

Μ-7042-ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτήτριες/τες  πως  ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι συμπεριφέρονται και αντιδρούν ή σχετίζονται μεταξύ της, σε μια οικογένεια, είναι η δύναμη που παράγει δράση,  και αλλαγές στη ζωή των μεμονωμένων μελών της οικογενειακής μονάδας.

 Να αντιληφθούν πως η οικογενειακή δυναμική είναι οι διαδικασίες και οι ανατροφοδοτήσεις που καθορίζουν το βαθμό στον οποίο μια οικογένεια είναι ψυχο-κοινωνιολογικά λειτουργική. Μέσα από το μάθημα, θα μπορούν να διαχειριστούν, τη σημασία του ρόλου της θετικής οικογενειακής δυναμικής στη μείωση του στρες και στη βελτίωση της γενικής ευημερίας των μελών της οικογένειας.

 

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, για την κατανόηση της σημασίας της δυναμικής της οικογένειας
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.
 • Επίδειξη ευαισθησίας σε  θέματα  που αφορούν δυσλειτουργικές οικογένειες.
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών για την ομαλή μετάβαση στο γενεϊκό ρόλο και τη σωστή γονεϊκή συμπεριφορά.
 • Ανάληψη  πρωτοβουλιών για καλύτερη και αποδοτικότερη ενημέρωση νέων μητέρων/ζευγαριών, στη δημιουργία ευημερούντων οικογενειών.
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Κλασσικές θεωρητικές προσεγγίσεις γονεϊκότητας
 2. Η απόφαση να γίνεις γονιός.
 3. Βιολογικές, γενετικές, περιβαλλοντολογικές επιρροές.
 4. Υπογονιμότητα, Εγκυμοσύνη, Τοκετός,
 5. Προωρότητα, Γενετικά προβλήματα, Θηλασμός.
 6. Μετάβαση στη γονεϊκότητα (νεογέννητο, νήπιο, προνήπιο, σχολικής ηλικίας, εφήβου).

7. Μεγαλώνοντας βρέφη και νήπια-Γονείς & ενδοοικογενειακές αλληλεπιδράσεις
8. Θεωρία οικογενειακών συστημάτων (Familysystemstheory)- Θεωρίες Piaget,
Erikson κ.ά.
9. Ιστορικά δεδομένα στη γονεϊκή επίδραση – Πειραματικά δεδομένα.
10. Δεσμός Γονέα – Παιδιού – Γονεϊκά στυλ ανατροφής.
11. Πολιτιστικές επιρροές στη γονεϊκότητα.
12. Καθοριστικοί παράγοντες της γονεϊκής συμπεριφοράς (κουλτούρα,
κοινωνικοοικονομικό status, θρησκεία)

13. Συναφείς καθοριστικοί παράγοντες (εργασιακή απασχόληση γονέων, στρες,
υποστήριξη κοινωνικού δικτύου).
14. Γονεϊκότητα σε μη παραδοσιακές οικογένειες.
15. Γονείς σε κίνδυνο, κακοποίηση – παραμέληση παιδιού- κοινωνικά ζητήματα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο  με πρόσωπο  διαδραστική θεωρητική διδασκαλία ,  άσκηση σε  ομάδες.

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών

 • Χρήση Power  point  presentatios.
 • Υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
 • Υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω πρόσβασης των φοιτητών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση  του  φοιτητή/τριας γίνεται με γραπτή(ΓΕ) ή και προφορική εξέταση(ΠΕ)  στο τέλος του εξαμήνου με  ερωτήσεις  κρίσεως  σε θέματα  σύμφωνα με το αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματος, της παραδόσεις και την εμπειρία  από την άσκηση σε ομάδες.

Συμπληρωματικά μπορεί να δοθεί γραπτή εργασία η οποία θα αξιολογηθεί λαμβάνοντας 30% του τελικού βαθμού του φοιτητή/τριας.

Η βαθμολογία  εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10).

Βάση  επιτυχίας   είναι το  πέντε(5).

Γλώσσα εξέτασης η ελληνική.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητριών/φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλες/όλοι οι φοιτήτριες/φοιτητές με τη δήλωση του μαθήματος ή/& στην ιστοσελίδα
επικοινωνίας του τμήματος με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές .

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική & Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία:
1. GeorgeW. Holden (2019) Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ-ΠΑΙΔΙΟΥ. Εκδόσεις Κωσταντάρας, Αθήνα.
2. Friel J and Friel L (2010) Adult Children. The Secrets of Dysfunctional Families.
Health Communications Inc, FL.
3. Nichols NC, Pace-Nichols MA, Becvar D, Napier AY (2008) Handbook ofFamily
Development and Intervention.Kindle Edition
4. Ρήγα Αναστ.- Βαλ.(2012) Η οικογένεια στη Ελλάδα σήμερα. Εκδ. Πεδίο,Αθήνα.
5. Wetherell M., Dallos R., Munchie J., Langan M. (2009) Οικογένεια . Η Μελέτη και η Κατανόηση της Οικογενειακής ζωής. Εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα
6. Suzanne Jenkins (2012) Family Dynamics, CreateSpace Independent Publishing
Platform, USA
7. James M. White (1991) Dynamics of Family Development: A Theoretical
Perspective, The Guilford Press, NY
8. John J. Schwab , Helen Gray-Ice , Florence R. Prentice (2002nd Edition) Family
Functioning: The General Living Systems Research Model (Critical Issues in
Psychiatry), Springer, NY

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά:

Journal of Family Issues
www.us.sagepub.com/en-us/nam/journal-of-family-issues/journal200912 

Journal of Marriage and Family
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1741-3737
Journal of Child and Family Studies
https://link.springer.com/journal/10826
Journal of Family Theory and Review
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1756-2589
Family Practice https://academic.oup.com/fampra
The Journal of Family Practice
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/journals/j-fam-pract/
Parenting: Science and Practice
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/journals/parent-sci-pract
Clinical Child and Family Psychology Review https://www.springer.com/journal/10567
Family Relations
www.onlinelibrary.wiley.com/journal/
Children and Society
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10990860
Couple and Family Psychology : Research and Practice
https://www.apa.org/pubs/journals/cfp
Journal of Family Psychology
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/journals/j-fam-psychol