Δυναμική της Οικογένειας

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-7042

Semester:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

2 Θεωρία

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

Σαραντάκη Αντιγόνη

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτήτριες/τες  πως  ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι συμπεριφέρονται και αντιδρούν ή σχετίζονται μεταξύ της, σε μια οικογένεια, είναι η δύναμη που παράγει δράση,  και αλλαγές στη ζωή των μεμονωμένων μελών της οικογενειακής μονάδας.

 Να αντιληφθούν πως η οικογενειακή δυναμική είναι οι διαδικασίες και οι ανατροφοδοτήσεις που καθορίζουν το βαθμό στον οποίο μια οικογένεια είναι ψυχο-κοινωνιολογικά λειτουργική. Μέσα από το μάθημα, θα μπορούν να διαχειριστούν, τη σημασία του ρόλου της θετικής οικογενειακής δυναμικής στη μείωση του στρες και στη βελτίωση της γενικής ευημερίας των μελών της οικογένειας.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, για την κατανόηση της σημασίας της δυναμικής της οικογένειας

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.

Επίδειξη ευαισθησίας σε  θέματα  που αφορούν δυσλειτουργικές οικογένειες.

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών για την ομαλή μετάβαση στο γενεϊκό ρόλο και τη σωστή γονεϊκή συμπεριφορά.

Ανάληψη  πρωτοβουλιών για καλύτερη και αποδοτικότερη ενημέρωση νέων μητέρων/ζευγαριών, στη δημιουργία ευημερούντων οικογενειών.

Αυτόνομη εργασία.

Ομαδική εργασία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Κλασσικές θεωρητικές προσεγγίσεις γονεϊκότητας
 2. Η απόφαση να γίνεις γονιός.
 3. Βιολογικές, γενετικές, περιβαλλοντολογικές επιρροές.
 4. Υπογονιμότητα, Εγκυμοσύνη, Τοκετός,
 5. Προωρότητα, Γενετικά προβλήματα, Θηλασμός.
 6. Μετάβαση στη γονεϊκότητα (νεογέννητο, νήπιο, προνήπιο, σχολικής ηλικίας, εφήβου).
 7. Θεωρία οικογενειακών συστημάτων (Familysystemstheory).
 8. Θεωρίες  Piaget, Erikson κ.ά.
 9. Ιστορικά δεδομένα στη γονεϊκή επίδραση
 10. Πειραματικά δεδομένα.
 11. Πολιτιστικές επιρροές στη γονεϊκότητα.
 12. Καθοριστικοί παράγοντες της γονεϊκής συμπεριφοράς (κουλτούρα, κοινωνικοοικονομικό status, θρησκεία)
 13. Συναφείς καθοριστικοί παράγοντες (εργασιακή απασχόληση γονέων, στρες, υποστήριξη κοινωνικού δικτύου).
 14. Γονεϊκότητα σε μη παραδοσιακές οικογένειες.
 15. Γονείς σε κίνδυνο, κακοποίηση – παραμέληση παιδιού- κοινωνικά ζητήματα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο  με πρόσωπο  διαδραστική θεωρητική διδασκαλία ,  άσκηση σε  ομάδες.

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών

 • Χρήση Power  point  presentatios.
 • Υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
 • Υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω πρόσβασης των φοιτητών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση  του  φοιτητή/τριας γίνεται με γραπτή(ΓΕ) ή και προφορική εξέταση(ΠΕ)  στο τέλος του εξαμήνου με  ερωτήσεις  κρίσεως  σε θέματα  σύμφωνα με το αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματος, της παραδόσεις και την εμπειρία  από την άσκηση σε ομάδες.

Συμπληρωματικά μπορεί να δοθεί γραπτή εργασία η οποία θα αξιολογηθεί λαμβάνοντας 30% του τελικού βαθμού του φοιτητή/τριας.

Η βαθμολογία  εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10).

Βάση  επιτυχίας   είναι το  πέντε(5).

Γλώσσα  εξέτασης  η ελληνική.

Οι φοιτητές/τριες  ενημερώνονται  για  τα κριτήρια αξιολόγησης  μέσω   του ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βιβλιογραφία:

 1. Friel J and Friel L (2010) Adult Children. The Secrets of Dysfunctional Families. Health Communications Inc, FL.
 2. Nichols NC, Pace-Nichols MA, Becvar D, Napier AY (2008) Handbook ofFamily Development and Intervention.Kindle Edition
 3. Ρήγα Αναστ.- Βαλ.(2012) Η οικογένεια στη Ελλάδα σήμερα. Εκδ. Πεδίο,Αθήνα.
 4. Wetherell M., Dallos R., Munchie J., Langan M. (2009) Οικογένεια . Η Μελέτη και  η Κατανόηση της  Οικογενειακής ζωήςΕκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά:

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1741-3737

 • Journal of Child and Family Studies

https://link.springer.com/journal/10826

 • Journal of Family Theory and Review

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1756-2589

 • The Journal of Family Practice

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/journals/j-fam-pract/

 • Parenting: Science and Practice

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/journals/parent-sci-pract

 • Family Relations

www.onlinelibrary.wiley.com/journal/

 • Journal of Family Psychology

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/journals/j-fam-psychol