Εντατική Φροντίδα Νεογνού σε Κρίσιμες Καταστάσεις

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-7054

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης

Μονάδες ECTS:

3


Καθηγητές Μαθήματος

Μεταλλινού Δήμητρα

 

M-7054 Εντατική Φροντίδα Νεογνού σε Κρίσιμες Καταστάσεις-Περίγραμμα Μαθήματος

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στις/στους φοιτήτριες/φοιτητές γνώσεις υψηλού επιπέδου για την εις βάθος κατανόηση των κρίσιμων καταστάσεων στη ζωή ενός νεογνού. Το μάθημα εκπαιδεύει τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές σε μια τεκμηριωμένη φροντίδα των νεογνών σε κρίσιμες καταστάσεις στην κλινική πράξη αλλά και σε μια ολιστική προσέγγιση της οικογένειάς του. Η συστηματοποίηση της εξειδικευμένης νεογνικής φροντίδας στην εντατική μονάδα που βασίζεται σε ενδείξεις, πρωτόκολλα και δομημένες κατευθυντήριες οδηγίες ισχυροποιεί την επιστημονική βάση της φροντίδας των νεογνών σε κρίσιμες καταστάσεις για τη ζωή, συμβάλλοντας έτσι στην βέλτιστη οργανική και ψυχολογική έκβαση των ίδιων αλλά και των οικογενειών τους, στην αύξηση των δεικτών ποιότητας αλλά και στην προστασία των οικονομικών πόρων του συστήματος υγείας. Διδάσκονται επίσης κλινικές πρακτικές νευροπροστατευτικής φροντίδας με στόχο την μείωση των δυσμενών νευροαναπτυξιακών εκβάσεων στα νεογνά υψηλού κινδύνου. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων σχετικά με την ανακοίνωση δυσάρεστων ειδήσεων/γεγονότων στην οικογένεια ενός νεογνού που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση ενώ καλλιεργείται και ο ενεργητικός ρόλος της/του μαίας/τή στην διεπιστημονική ομάδα διαχείρισης του νεογνού. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα διαθέτει το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο και τις κατάλληλες κλινικές δεξιότητες ώστε να σχεδιάσει ένα πλάνο εξατομικευμένης και ολιστικής φροντίδας για το νεογνό που νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής φροντίδας σε κρίσιμη κατάσταση, με επίκεντρο την οικογένειά του.

Σε επίπεδο γνώσεων μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτήτριες/φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν ποιες είναι γενικότερα και συχνότερα οι κρίσιμες καταστάσεις για τη ζωή ενός νεογνού
 • Να σχεδιάζουν πλάνο φροντίδας στην σε καταστάσεις ασύμβατες με τη ζωή και να παρέχουν εξειδικευμένη εντατική φροντίδα στο νεογνό.
 • Να γνωρίζουν την διεπιστημονική ομάδα διαχείρισης του νεογνού σε κρίσιμη κατάσταση και τον ρόλο του κάθε επαγγελματία υγείας
 • Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν υποστηρικτικές παρεμβάσεις,για την οικογένεια του νεογνού που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση σε ψυχολογικό/κοινωνικό/θρησκευτικό επίπεδο
 • Να γνωρίζουν πρωτόκολλα εντατικής φροντίδας και Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες σχετικά με κρίσιμες καταστάσεις για τη ζωή του νεογνού
 • Να σχεδιάζουν ένα πλάνο νεογνικής φροντίδας βασισμένο στις καλύτερες διαθέσιμες ενδείξεις σε συνδυασμό με τις ανάγκες του νεογνού και της οικογένειάς του και λαμβάνοντας υπόψη τον κλινικό χώρο, την κλινική εξειδίκευση, τα εμπλεκόμενα μέλη της διεπιστημονικής κοινότητας και τους πόρους του συστήματος υγείας
 • Να παρέχουν εξειδικευμένη και τεκμηριωμένη εντατική φροντίδα σε νεογνά τελικού σταδίου και στην οικογένειάς τους
 • Να γνωρίζουν πρωτόκολλα επικοινωνίας και μνημοτεχνικούς κανόνες για την ανακοίνωση δυσάρεστων ειδήσεων/γεγονότων στην οικογένεια του νεογνού που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Κριτική σκέψη

Αυτόνομη/Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό/ διεθνές περιβάλλον

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας

Ανάληψη πρωτοβουλιών

Υπευθυνότητα

Επικοινωνιακές δεξιότητες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή στις κρίσιμες καταστάσεις για τη ζωή του νεογνού – Νεογνική νοσηρότητα και θνησιμότητα – Δομές παροχής φροντίδας
 2. Περιγεννητικοί παράγοντες κινδύνου και σχεδιασμός πλάνου φροντίδας σε καταστάσεις ασύμβατες με τη ζωή – Ο ρόλος της/του μαίας/τή στην πρώιμη νεογνική περίοδο
 3. Διεπιστημονική ομάδα διαχείρισης νεογνού σε κρίσιμη κατάσταση– Ο ρόλος της/του μαίας/τή
 4. Δημιουργία θεραπευτικού περιβάλλοντος στη ΜΕΝΝ για το νεογνό σε κρίσιμη κατάσταση
 5. Εγκεφαλική βλάβη
 6. Σπασμοί
 7. Δυσμενής νευροαναπτυξιακή έκβαση πρόωρων νεογνών – Η επίδραση των κλινικών πρακτικών νευροπροστατευτικής φροντίδας
 8. Μεταβολικά νοσήματα
 9. Συγγενείς διαμαρτίες
 10. Υψίσυχνος μηχανικός αερισμός
 11. Εντατική φροντίδα νεογνού τελικού σταδίου και της οικογένειάς του (καθοδήγηση γονέων στη λήψη αποφάσεων, δημιουργία αναμνήσεων, νεκροψία/νεκροτομή, δωρεά οργάνων)
 12. Συμβουλευτική και υποστηρικτικές παρεμβάσεις, στην οικογένεια του νεογνού που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση σε ψυχολογικό/κοινωνικό/θρησκευτικό επίπεδο.
 13. Συγκράτηση και άρση θεραπείας – Μη εφαρμογή και διακοπή θεραπείας – Εκούσιος τερματισμός της ζωής και ενεργητική ευθανασία νεογνών – Παγκόσμιες κατευθυντήριες οδηγίες Παιδιατρικών Εταιρειών.
 14. Ανακοίνωση δυσάρεστων ειδήσεων/γεγονότων στην οικογένεια του νεογνού που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση – Πρωτόκολλα επικοινωνίας – Μνημοτεχνικοί κανόνες.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Xρήση power point presentations.
 • Υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στο τέλος του εξαμήνου, στην ελληνική γλώσσα με:

 1. Γραπτή εξέταση (ΓΕ) (70%) που περιλαμβάνει:

– Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/&

– Ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή/&

– Ερωτήσεις ανάπτυξης.

 1. Ομαδική εργασία (ΟΕ) – Σχεδιασμός πλάνου νεογνικής φροντίδας βάσει κλινικού σεναρίου κρίσιμης κατάστασης (30%)

 

Η τελική βαθμολογία μαθήματος (ΒΜ) υπολογίζεται από το άθροισμα των (ΓΕ) + (ΟΕ)= (ΒΜ)

Η βαθμολογία εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10). Βάση επιτυχίας είναι το πέντε (5).

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι φοιτητές/τριες  με τη δήλωση του μαθήματος ή/& στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική Βιβλιογραφία:

 1. Μεταλλινού Δ, Τζουνάρα Κ, Νικολαΐδης Π, Νάνου Χ, Λυκερίδου Α. Κλινικές πρακτικές νευροπροστατευτικής φροντίδας πρόωρων νεογνών. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής. 2020; 37(6):732-739
 2. Καραγιάννη Π, Σαραφίδης Κ. Ο ρόλος του υψίσυχνου αερισμού στα νεογνά. Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία. 2007; 2(3): 273-282
 3. Gardner S., Carter B., Enzman Hines M., Hernandez J., (2016). Μenenstein & Gardner’s Handbook of Neonatal Intensive Care. Elsevier, Eighth Edition, Επιμέλεια Νάνου Χ., Δάγλα Μ., Μenenstein & Gardner’s Εντατική Φροντίδα Νεογνού, Εκδ. Broken Hill Publishers LTD

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία:

 1. Glass HC, Bonifacio SL, Peloquin S, Shimotake T, Sehring S, Sun Y et al. Neurocritical care for neonates. Neurocrit Care. 2010; 12:421–429
 2. Discenza D. Neuro-NICU’s-Nurturing the Tiniest of Brains. Neonatal Netw. 2015;34(5): 291-293
 3. Van Meurs KP, Yan ES, Randall KS, Chock VY, Davis AS, Glennon CS et al. Development of a NeuroNICU with a Broader Focus on All Newborns at Risk of Brain Injury-the First 2 Years. Am J Perinatol. 2018;35(12):1197-1205
 4. Peloquin S, Carley A, Bonifacio SL, Glass HC. The Neurointensive Care Nursery and Evolving Roles for Nursing. Neonatal Netw. 2016;35(2):87-94
 5. Altimier L, Phillips R. Neuroprotective Care of Extremely Preterm Infants in the First 72 Hours After Birth. Crit Care Nurs Clin N Am. 2018;30(4):563-583
 6. André B, Dahlø R, Eilertsen T, Shorey S, Ringda GI. Experiences with perinatal death among midwives, obstetricians, and assistant nurses: Results from a qualitative study in Norway. International Journal of Health Professions. 2020; 7(1), 24-32
 7. Limbo R, Wool C, Carter BS. Handbook of perinatal and neonatal palliative care: A guide for nurses, physicians and other health professionals. Springer Publishing, 2019.

 Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Acta Paediatrica
 • Advanced Practice in Neonatal Nursing
 • Advances in Neonatal Care
 • American Journal of Critical Care
 • ANZJOG – Neonatal Care & Stillbirth
 • British Journal of Midwifery
 • Clinics in Mother and Child Health
 • Critical Care
 • Critical Care Nurse
 • Critical Care Nursing
 • Infant Journal
 • Intensive & Critical Care Nursing
 • International Journal of Pediatrics & Neonatal Care
 • JAMA Pediatrics
 • Journal of Child Health Care
 • Journal of Critical Care
 • Journal of Emergency Nursing
 • Journal of Human Lactation
 • Journal of Neonatal Nursing
 • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing
 • Journal of Reproductive & Infant Psychology
 • Midwifery
 • Neonatal Assessment
 • Neonatal Intensive Care
 • Neonatal Intensive Care Nursing
 • Neonatal Network. The journal of Neonatal Nursing
 • Newborn and Infant Nursing Reviews
 • Nursing for Women’s Health
 • Nursing Research & Practice
 • Pediatrics
 • Pediatrics and Neonatal Nursing
 • Perinatal Death & Bereavement
 • The American Journal of Maternal/Child Nursing
 • The Journal of Perinatal & Neonatal Nursing
 • The Lancet
 • World Journal of Critical Care Medicine