Επιδημιολογία

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-2061

Εξάμηνο:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης

Μονάδες ECTS:

3


Καθηγητές Μαθήματος

Σεργεντάνης Θεόδωρος

 

Μ-2061-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτήτριες/φοιτητές τις βασικές και απαραίτητες έννοιες της επιδημιολογίας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοήσουν τον τρόπο μέτρησης της νοσηρότητας και θνησιμότητας καθώς και των άλλων ειδικών δεικτών (περιγεννητική νοσηρότητα-θνησιμότητα, βρεφική νοσηρότητα-θνησιμότητα, νεογνική νοσηρότητα-θνησιμότητα, δείκτης γονιμότητας, γεννητικότητας κλπ).
 • Κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά του ατόμου (γενετικά, περιβαλλοντικά, συμπεριφοράς) από τα οποία εξαρτώνται οι συχνότητες των νοσημάτων (προσδιοριστές ή παραάγοντες κινδύνου)
 • Κατανοήσουν τα μέτρα σχέσης ή σύγκρισης, τις έννοιες του συγχυτή τροποποιητή
 • Γνωρίζουν τους κύριους αιτιολογικούς παράγοντες των επιδημικών παθήσεων και άλλων παραγόντων κινδύνου για τη Δημόσια Υγεία.
 • Κατανοούν τις γενικές αρχές που διέπουν την αναζήτηση στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την επιδημιολογία και την έρευνα.
 • Ερμηνεύουν τα δεδομένα των επιδημιολογικών ερευνών για την  κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων ενημέρωσης της κοινότητας για θέματα αγωγής υγείας της ειδικότητάς τους.

Εφαρμόζουν μέτρα πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ανάληψη  πρωτοβουλιών
 • Ομαδική  εργασία.
 • Εργασία σε διεπιστημονικό  περιβάλλον.
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και  ευαισθησίας   σε  θέματα   φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή: ορισμοί, ιστορία
 2. Μέτρα συχνότητας νοσημάτων- εμπειρικά μέτρα- θεωρητικά μέτρα
 3. Μέτρα σχέσης (ή σύγκρισης)
 4. Πηγές δημογραφικών δεδομένων, αναπαραγωγή, αναπαραγωγικότητα, γεννητικότητα, παράγοντες που επηρεάζουν την αναπαραγωγή
 5. Πληθυσμιακές πυραμίδες
 6. Προσδιοριστές, συγχυτές και τροποποιητές
 7. Αιτιολογικές/αιτιογνωστικές επιδημιολογικές έρευνες. Η έννοια της αιτίας – σχεδιασμός του αντικειμένου και της μεθόδου-υποκείμενος και μελετώμενος  πληθυσμός (ανοικτός και κλειστός)- αιτιογνωστικός χρόνος
 8. Διαγνωστικές επιδημιολογικές έρευνες (προοπτικές – αναδρομικές).
 9. Προγνωστικές επιδημιολογικές έρευνες – Περιγραφικές – Παρεμβάσεις, κλινικές δοκιμές
 10. Κλινική επιδημιολογία.
 11. Προσυμπτωματικός έλεγχος. Μέτρα πρωτογενούς πρόληψης.
 12. Επιδημιολογία Λοιμωδών Νοσημάτων. Πηγές  μόλυνσης.
 13. Είδη ανοσοποίησης – Εμβολιασμοί.
 14. Περιβάλλον  και υγεία

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική εκπαίδευση

Χρήση Τεχνολογιών πληροφορία και επικοινωνιών

 • Xρήση power point  presentations
 • Υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με τους φοιτητές.

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση  των  φοιτητών γίνεται στην Ελληνική γλώσσα στο τέλος του εξαμήνου σε  ύλη αντίστοιχη  με το αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματος  και τις παραδόσεις με γραπτή εξέταση (ΓΕ) ή/& προφορική εξέταση (ΠΕ) που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ή/&
 • Σύντομης απάντησης, ή/&
 • Επίλυση προβλημάτων ή/&
 • Συνδυασμό των ανωτέρω.

Η βαθμολογία  εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10).

Βάση  επιτυχίας   είναι το  πέντε (5).

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητριών/φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλες/όλοι οι φοιτήτριες/φοιτητές  με τη δήλωση του μαθήματος  ή/& στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

 1. Γαλάνης Π.Α., Σπάρος  Λ.Δ. (2004). Εγχειρίδιο Επιδημιολογίας.Ιατρικές Εκδόσεις Βήτα, Αθήνα.
 2. Γαλάνης Π.Α., Σπάρος  Λ.Δ. (2004). Κλινική και επιδημιολογική έρευναΒασικές έννοιες. Ιατρικές Εκδόσεις Βήτα, Αθήνα.
 3. Διομήδους Μ.(2014). Επιδημιολογία και Δημόσια Υγεία στη Νοσηλευτική,BrokenHillPublishersLTD, Nikocia, Cyprus.
 4. Τριχόπουλος Δ(2004). Επιδημιολογία  Αρχές, Μέθοδοι, Εφαρμογές. Εκδ.  Παρισιάνου Α.Ε. Αθήνα.

Ξενόγλωσση :

 1. Farmer R., Lawrenson R., Miller D. (2011)Επιδημιολογία και ΙατρικήΔημόσιας Υγείας  (Lecture Notes: Epidemiology and Public Health Medicine, 5th Ed. Μετάφραση-Επιμέλεια: Φ.Π. Μπαμπάτσικου, Χ.Κ. Κουτής),Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε. Αθήνα.
 2. GreenbergR.S., DanielsS.R., FlandersW.D., EleyJ.W., BoringIIIJ.R.(2012) Ιατρική Επιδημιολογία. (MedicalEpidemiology, 4thed. Επιμέλεια- μετάφραση: Μ. Αρβανιτίδου-Βαγιωνά), Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., Αθήνα.
 3. Friis R.H., Sellers T.A. (2011)Επιδημιολογία και Δημόσια Υγεία (Epidemiology for Public Health Practice, 3d Ed. Επιμέλεια: Ι.Η. Κυριόπουλος, Κ.Π. Αθανασάκης), Broken HillPublishers LTD, Nikocia, Cyprus.