Γενετική

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-1040

Εξάμηνο:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης

Μονάδες ECTS:

3


Καθηγητές Μαθήματος

Τέγος

 

 

Μ-1040_ΓΕΝΕΤΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της φυσιολογικής δομής και λειτουργίας του ανθρώπινου γενετικού υλικού καθώς και των μη φυσιολογικών  του εκδηλώσεων.

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτήτριες/φοιτητές εμπεριστατωμένη  επιστημονική  γνώση για να παρέχουν  τεκμηριωμένη συμβουλευτική  αγωγή  σε  υποψήφιους γονείς  σε θέματα  γενετικής  και ευγονίας. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/φοιτητές θα είναι σε θέση να :

 • Έχουν βασικές γνώσεις γενετικής του ανθρώπου.
 • Αναγνωρίζουν τεχνικές και μεθόδους   ανίχνευσης  γενετικών νοσημάτων στον προγεννητικό και προεμφυτευτικό έλεγχο.
 • Κατανοούν την αναγκαιότητα του προγεννητικού και προεμφυτευτικού ελέγχου.
 • Δίνουν γενετική συμβουλευτική στους υποψήφιους γονείς.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Αρχές της Γενετικής
 2. Μελέτη της κληρονομικότητας
 3. Νομοί του Mendel και η εφαρμογή τους στην γενετική του ανθρώπου.
 4. D.N.A και γενετικός κώδικας.
 5. Γαμέτες και κυτταρική διαίρεση.
 6. Χρωμοσωμιακές ανωμαλίες
 7. Κυτταρογενετική (καρυότυπος και μέθοδος Fish).
 8. Μοριακές μέθοδοι ανίχνευσης γενετικών νοσημάτων
 9. Επίδραση βλαπτικών παραγόντων στο γονιδίωμα και μεταλλάξεις
 10. Eπίδραση βλαπτικών παραγόντων κατά την οργανογένεση.
 11. Γενετικά νοσήματα.
 12. Γενετική  του καρκίνου.
 13. Προγεννητική /Προεμφυτευτική διάγνωση .
 14. Γενετική  καθοδήγηση.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία

Χρήση Τεχνολογιών πληροφορίας και Επικοινωνιών

Χρήση power point presentations

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητριών/φοιτητών προκύπτει  από την   γραπτή  εξέταση (ΓΕ) ή /& προφορική εξέταση (ΠΕ)  του μαθήματος   στο  τέλος  του εξαμήνου, με  ερωτήσεις  σύντομης  απάντησης  ή  και πολλαπλής  επιλογής, στην  ελληνική.

Βάση  επιτυχίας  της εξέτασης  είναι   το  πέντε(5).

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητριών/φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι φοιτήτριες/φοιτητές με τη δήλωση του μαθήματος.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ξένη Βιβλιογραφια

 1. Conor GM, Ferguson-Smith MA. (1997). Essential Medical Genetics. Blackwell Science.
 2. Halsey D, Jenkins JF, Frankomano CA. (1998). Genetics in Clinical Practice. Ed. Jones and Bartlett Publishers.
 3. Isada N, Drugan A, Johnson M, Evans M. (1996). Maternal genetic diseases. Ed. Appleton and Lange.
 4. Sudery P. (1998). Human Molecular Genetics. Ed. Addison Wesley Longman Limited.
 5. Thompson & Thompson,(2011).  Ιατρική  Γενετική, Νussbaum R., McInnes R.R., Willard H.F.εκδότης: Bro ken Hill Publishers LTD 8η έκδοση.