Η Γυναίκα στην εμμηνόπαυση

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-7041

Semester:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

2 Θεωρία

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία και η κατανόηση των  φυσιολογικών  αλλαγών που συμβαίνουν   στο γυναικείο  οργανισμό  κατά  το χρονικό  διάστημα  της προεμμηνόπαυσης  και  μετεμμηνόπαυσης ώστε, ο μελλοντικός απόφοιτος να μπορεί να διακρίνει μη φυσιολογικές καταστάσεις, να συμβουλεύει, να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει τις  άμεσες και απώτερες  συνέπειες  της  εμμηνόπαυσης  στη γυναίκα,  κατά την άσκηση των καθηκόντων του στους  χώρους εργασίας (π.χ. ιατρεία εμμηνόπαυσης, εξωτερικά ιατρεία κ.λπ.).

Στόχος του μαθήματος είναι η προαγωγή της υγείας της εμμηνοπαυσιακής  γυναίκας. 

Μετά το τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες    θα  είναι  σε  θέση :

 • Να αναγνωρίζουν τις φυσιολογικές μεταβολές που συμβαίνουν στον   γυναικείο  οργανισμό  μετά την εμμηνόπαυση.
 • Να διακρίνουν παθολογικές καταστάσεις που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση.
 • Να προτείνουν εξετάσεις screening που αφορούν το γυναικείο γεννητικό σύστημα.
 • Να έχουν την ικανότητα να παρέχουν ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη συμβουλευτική   αντιμετώπισης  παθολογικών  καταστάσεων κατά την εμμηνόπαυση (π.χ. οστεοπόρωση).
 • Να  προτείνουν   μέτρα   πρόληψης  των συνεπειών   της  εμμηνόπαυσης   στην   υγεία   της  γυναίκας.

Γενικές ικανότητες

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.Φυσιολογία  της  εμμηνόπαυσης.

2.Παθολογικές  καταστάσεις  από το  γεννητικό  σύστημα  κατά  την  εμμηνόπαυση.

3.Παθολογικές  καταστάσεις  από το μαστό  μετά την  εμμηνόπαυση.

4.Σημασία  λήψης  λεπτομερούς ιστορικού  μετά την  εμμηνόπαυση.

5.Ορμονική   θεραπεία  (υποκατάστασης )μετά την  εμμηνόπαυση.

6.Φαρμακευτική  πρόληψη  του  καρκίνου του μαστού  μετά την  εμμηνόπαυση.

7.Οστεοπόρωση  και αντιμετώπιση.

8.Δερματικές  αλλοιώσεις μετά την  εμμηνόπαυση.

9.Εξετάσεις  screening  μετά την  εμμηνόπαυση   που αφορούν   το γεννητικό σύστημα.

 1. 10. Εξετάσεις screening  μετά την  εμμηνόπαυση   που αφορούν   το  μαστό.
 2. 11. Παθήσεις ουροποιογεννητικού πριν και μετά την  εμμηνόπαυση. 
 3. Σεξουαλικότητα πριν και μετά την  εμμηνόπαυση.

13.Παθήσεις μαστού μετά την εμμηνόπαυση

14.Μοντέλα και δείκτες υπολογισμού του κινδύνου καρκίνου του μαστού και των εξαρτημάτων μετά την εμμηνόπαυση

15.Γενική  συμβουλευτική πριν και  μετά  την  εμμηνόπαυση.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών

Χρήση power point presentations στη διδασκαλία

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση του φοιτητή/τριας γίνεται στην  Ελληνική γλώσσα, στο τέλος του εξαμήνουμετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων, σύμφωνα με το αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματος και της παραδόσεις,  με :

1.Γραπτή (ΓΕ)  ή / & προφορική εξέταση (ΠΕ)  (80%)

 • με ερωτήσεις ανάπτυξης ή
 • σύντομης απάντησης ή
 • πολλαπλής επιλογής ή
 • συνδυασμός των ανωτέρω.
 •  

2.Παρουσίαση εργασιών (ΣΠΕ) (20%).

 Η βαθμολογία του μαθήματος (ΒΜ) αποτελείται από :

 1. Την γραπτή (ΓΕ) ή/& προφορική (ΠΕ) εξέταση που αντιστοιχεί στο 80% &
 2. Την συγγραφή & παρουσίαση εργασίας/σιών (ΣΠΕ)  που αντιστοιχεί στο 20%

Η βαθμολογία του μαθήματος (ΒΜ) εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10).

Βάση επιτυχίας είναι το πέντε (5).

Τα  κριτήρια  αξιολόγησης  του μαθήματος  ανακοινώνονται  στην  ιστοσελίδα   επικοινωνίας  του τμήματος  με  της  φοιτητές και από τον Καθηγητή του μαθήματος στην αίθουσα κατά την έναρξη του

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωση:

1.Ιατράκης Γ.( 2017) Βιβλίο Γυναικολογίας. Αθήνα, Εκδόσεις «Δεσμός».

2.Ιατράκης Γ.( 2016) Επιλεγμένα Θέματα Γυναικολογίας. Αθήνα, Εκδόσεις Ζεβελεκάκη.

3. Ιατράκης Γ. (2018) H Γυναίκα στην Εμμηνόπαυση. Αθήνα, Εκδόσεις «Δεσμός».

Ξενόγλωσση:

1.BerekJS. Berek & Novak’s(2012) Gynecology. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins.

2.Guidozzi F. (2013)Estrogen therapy in gynecological cancer survivors. Climacteric, 16:611-7. 

3.Eder SE. Ospemifene(2014): a novel selective estrogen receptor modulator for treatment of dyspareunia. Womens Health (Lond Engl), 10:499-503.

4.Menopause Practice: A Clinician’s Guide by The North American Menopause Society, 2014.

5.Panay N. (2015)Managing the Menopause: 21st Century Solutions. Cambridge University Press .

6.Rosen HN, Drezner MK. (2017) Overview of the management of osteoporosis in postmenopausal women. UpToDate.

7.Sengos C, Iatrakis G, Andreakos C, Xygakis A, Papapetrou P.( 2000) Hormonal reproductive status of women at menopausal transition compared to that observed in a group of midreproductive-aged women. Clin Exp Obst & Gyn, XXVII:54-6.