Κοινωνιολογική Προσέγγιση της Αναπαραγωγικής Περιόδου

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-6051

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης

Μονάδες ECTS:

3


Καθηγητές Μαθήματος

Δάγλα Μαρία

 

Μ 6051_Κοινωνιολογική προσέγγιση της αναπαραγωγικής περιόδου_Περίγραμμα_Μαθήματος

 

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα προσφέρει βασικές γνώσεις που αφορούν στον κλάδο της Κοινωνιολογίας και ειδικότερα στο πεδίο της Κοινωνιολογίας της υγείας και της ασθένειας των εφαρμοζόμενων κοινωνικών πολιτικών. Η ύλη του μαθήματος βασίζεται σε επιστημονικώς τεκμηριωμένη γνώση που εφοδιάζει επαρκώς τον φοιτητή, ώστε να δύναται να προσεγγίσει επιστημονικά το συγκεκριμένο πεδίο. Μέσω του μαθήματος, ο φοιτητής θα λάβει γνώση για τα βασικά ζητήματα που απασχολούν την επιστήμη της μαιευτικής και της κοινωνικές προεκτάσεις της. 

Στόχος του μαθήματος είναι ο/η φοιτητής/φοιτήτρια να είναι σε θέση να διερευνήσει την κοινωνική «φύση» της μαιευτικής φροντίδας που παρέχεται κατά την αναπαραγωγική περίοδο και να αναλύσει τον τρόπο που το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον επιδρά της διαδικασίες αναπαραγωγής και στην υγεία των γυναικών της αναπαραγωγικής περιόδου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες  θα είναι σε θέση να:

 • κατανοήσουν με βάση τις κοινωνικές αξίες και αντιλήψεις την ανθρώπινη συμπεριφορά κατά την αναπαραγωγική περίοδο.
 • εντοπίσουν και να αναλύσουν  τον τρόπο αλληλεπίδρασης μεταξύ του κοινωνικού πλαισίου και του τρόπου συμπεριφοράς των γυναικών σε θέματα της η κύηση, ο τοκετός, η μητρότητα, η αντισύλληψη, κ.α.
 • αναλύσουν και να κατανοήσουν, με βάση τις κοινωνικές παραμέτρους, την γυναικεία συμπεριφορά σε σχέση με θέματα αναπαραγωγικής υγείας.
 •  συνεργασθούν με τους επαγγελματίες εκτός του χώρου της υγείας και να διατυπώσουν  προτάσεις για την υλοποίηση νέων πρακτικών προσέγγισης της κοινωνικού ζητήματος που σχετίζεται με την αναπαραγωγική περίοδο και των προτάσεων κοινωνικής πολιτικής που θα αποτυπωθούν της εφαρμογή .
 • λάβουν μέρος σε ερευνητικό πρωτόκολλο που θα διερευνά τις κοινωνικές απόψεις και αντιλήψεις για θέματα που άπτονται της αναπαραγωγικής υγείας

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Υπευθυνότητα
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
 • Άσκηση κριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Κοινωνιολογικά στοιχεία που συνδέονται με την αναπαραγωγή και τη γονεϊκότητα. Ιστορικά στοιχεία. Κοινωνιολογία της υγείας.
 2. Κοινωνικές ανισότητες και μαιευτική φροντίδα. Η επίδραση της βίας στην οικογένεια, στη γονεϊκότητα και το κοινωνικό πλαίσιο προστασίας μέσω της εφαρμοζόμενης κοινωνικής πολιτικής.
 3. Παραδοχές για το γυναικείο σώμα. Συμβολισμοί του γυναικείου μαστού.
 4. Η κοινωνική σχέση μαίας – εγκύου. Προκλήσεις – Προσδοκίες – Συγκρούσεις.
 5. Ιατρικοποίηση της τεκνοποίησης. Η καισαρική τομή ως κοινωνικό πρότυπο και πολιτισμικό στοιχείο. Η σύνδεση της τεκνοποίησης με τη βία.
 6. Στάσεις και αντιλήψεις για την αναπαραγωγή και τη γονεϊκότητα.
 7. Κοινωνικές αξίες και πολιτισμικά πρότυπα που συνδέονται με τον οικογενειακό προγραμματισμό, την κύηση, τον τοκετό, τον μητρικό θηλασμό, την ανατροφή του παιδιού και τον γονικό ρόλο. Ανάλυση περιπτώσεων. 
 8. Η επίδραση θρησκευτικών αντιλήψεων σε θέματα αναπαραγωγής.
 9. Πεποιθήσεις και αντιλήψεις για τον μητρικό θηλασμό και την ποιότητα του μητρικού γάλακτος. Υποκειμενικές ερμηνείες γυναικών που δεν θήλασαν: α) Νατουραλιστικές αντιλήψεις, β) Αναδρομές στο σώμα, γ) Ψυχοκοινωνική διάσταση. Μελέτη και ανάλυση κλινικών περιπτώσεων (case studies).
 10. Προσδοκίες και εμπειρίες σχετικές με τον τοκετό και τη γονεϊκότητα σε κοινωνικώς ευάλωτους πληθυσμούς και διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια. Η ανάγκη για διαπολιτισμική καθοδήγηση, υποστήριξη, εκπαίδευση και διεπιστημονική συνεργασία.
 11. Κοινωνικά στερεότυπα που επιδρούν στη γονεϊκότητα και την ανατροφή του παιδιού.
 12. Πολιτισμικές αξίες και πεποιθήσεις για την υπογονιμότητα και τη δημιουργία οικογένειας.
 13. Πολιτισμικά στοιχεία που συνδέονται με τη λεχωίδα και το νεογέννητο. Το πολιτισμικό πλαίσιο του πρόωρου τοκετού.
 14. Κοινωνικές αντιλήψεις και πεποιθήσεις που σχετίζονται με τον νεογνικό/βρεφικό θάνατο. 
 15. Κοινωνική υποστήριξη και γονεϊκότητα. Η συμβολή του πολιτισμικού πλαισίου στη διαμόρφωση των γονικών προσδοκιών και φιλοδοξιών.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος παράδοσης 

Πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών

 • Χρήση Power point presentations
 • Υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
 • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

Αξιολόγηση φοιτητών

 • Γραπτή τελική εξέταση (60%).

Όταν ολοκληρωθεί ο συνολικός αριθμός των διαλέξεων, οι φοιτητές/τριες απαντούν γραπτά σε ένα σύνολο ερωτήσεων στα ελληνικά. Οι ερωτήσεις απαιτούν:

α. σύντομες απαντήσεις είτε,

β. διεξοδική ανάλυση και ανάπτυξη της θέματος είτε,

γ. αξιολόγηση και κριτική ανάλυση της κλινικού σεναρίου (casestudy) είτε,

δ. είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής είτε,

ε. έναν συνδυασμό των παραπάνω.

Η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10). Βάση επιτυχίας της γραπτής εξέτασης είναι το πέντε  (5).

 • Ομαδική γραπτή εργασία (40%)  (υποχρεωτική).

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητριών/φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλες/όλοι οι φοιτήτριες/φοιτητές με τη δήλωση του μαθήματος ή/& στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

 1. BradbyH. (2010) Εισαγωγή στην κοινωνιολογία της υγείας και της ασθένειας. Επιμέλεια: Αξελιάς Γ. Εκδ. Πεδίο
 2. NettletonS. (2002). Κοινωνιολογία της υγείας και της ασθένειας. Επιμέλεια: Δημ. Αγραφιώτης. Εκδ. Τυπωθήτω.

Ξενόγλωσση:

 1. Nettleton S. (2013)The Sociology of Health and Illness. 3rd edition. Polity Press. UK.
 2. Perry S.E., Hockenberry M.J., Lowdermilk D.L., Wilson D . (2013) Maternal Child Nursing Care. 5th Edition. Elsevier, Mosby, Canada.
 3. White K. (2017) An introduction to the Sociology of Health and Illness. 3rd Edition.Sage Publications, Ltd. UK.


 
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Sociology of health and illness
 • Health Sociology Review
 • Journal of Health & Social Behavior