Μέθοδοι Ανάλυσης στην Έρευνα – Βιοστατιστική

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-6063

Semester:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2 Θεωρία

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες τις βασικές έννοιες και αρχές της βιοστατιστικής και της εφαρμογής της στην έρευνα προκειμένου να αναλυθούν τα ερευνητικά δεδομένα. Στόχος  του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες  τη γνώση και τη δεξιότητα ώστε να καταννοούν τις στατιστικές μεθόδους αναλύσεις των δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο προέκυψαν τα ευρήματα των ερευνών-επιστημονικών άρθρων μέσω αυτών των αναλύσεων.

 Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές /τριες  θα είναι σε θέση να:

 • Nα γνωρίζουν τις βασικές αρχές και έννοιες της Βιοστατιστικής και των μεθόδων ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων
 • Να αξιολογούν τα είδη των ερευνητικών δεδομένων.
 • Να προτείνουν το είδος της στατιστικής αναλύσης που πρέπει να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με το είδος των ερευνητικών δεδομένων
 • Να γνωρίζουν την έννοια της στατιστικής σημαντικότητας των ερευνητικών ευρημάτων και την εφαρμογή της, προκειμένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα μιας μελέτης
 • Να καταννοούν της στατιστικές αναλύσεις και τα ευρήματα που έχουν προκύψει μέσω αυτών των αναλύσεων σε επιστημονικά άρθρα.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Ανάληψη    πρωτοβουλιών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.Προετοιμασία των δεδομένων για στατιστική επεξεργασία

 • Κωδικοποίηση δεδομένων
 • Εισαγωγή των δεδομένων στο πρόγραμμα στατιστικής επεξεργασίας
 • Επιβεβαίωση και καθαρισμός των δεδομένων
 • Συλλογή δεδομένων στην ποιοτική έρευνα

2.Αναλυτική φάση

 • Γενικά –ορισμοί
 • Ταξινόμηση μεταβλητών

3. Περιγραφική στατιστική

 • Πίνακες
 • Διαγράμματα
 • Αντιπροσωπευτικές τιμές

4.Επαγωγική στατιστική

 • Κανονική κατανομή
 • Η έννοια του πιθανού σφάλματος
 • Βαθμοί ελευθερίας

5.Επαγωγική στατιστική

 • Έλεγχος υποθέσεων
 • Τύποι σφαλμάτων

6.Επιλογή στατιστικής δοκιμασίας

 • Σύγκριση δύο ανεξάρτητων ομάδων ως της τη μέση τιμή μιας ποσοτικής μεταβλητής- Εφαρμογή T-test

7. Επιλογή στατιστικής δοκιμασίας

 • Σύγκριση τριών ή περισσότερων ανεξάρτητων ομάδων ως της τη μέση τιμή μιας ποσοτικής μεταβλητής- Εφαρμογή της δοκιμασίας  ANOVA
 • Σχέση μεταξύ ποσοτικών  μεταβλητών

8. Επιλογή στατιστικής δοκιμασίας

 • Σύγκριση δύο ή περισσότερων ομάδων ως της μια ποιοτική μεταβλητή. Εφαρμογή της δοκιμασίας Chi square (X2)

9. Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων

 • Ερμηνεία των αποτελεσμάτων

10. Δημοσιοποίηση των ευρημάτων

 • Κριτική ποσοτικής έρευνας
 • Κριτική ποιοτικής έρευνας

11. Εφαρμογή των δεδομένων στην κλινική πρακτική

 • Παράγοντες που δυσχεραίνουν τη χρησιμοποίηση των ερευνητικών ευρημάτων στην κλινική πρακτική

12. Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση ερευνητικών δεδομένων με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS

 • Κωδικοποίηση και εισαγωγή δεδομένων στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS
 • Κωδικοποίηση μεταβλητών

13. Περιγραφική στατιστική ερευνητικών δεδομένων με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS

 • Πίνακες συχνοτήτων, διαγράμματα, γραφήματα

14. Επαγωγική στατιστική ανάλυση ερευνητικών δεδομένων με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS

 • Επιλογή και εφαρμογή στατιστικών δοκιμασιών μέσω του στατιστικού προγράμματος SPSS

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητικής διδασκαλία στην τάξη

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας

 • Xρήση power point  presentations
 • Υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση  των  φοιτητών γίνεται στην Ελληνική γλώσσα στο τέλος του εξαμήνου σε  ύλη αντίστοιχη  με το αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματος  και της παραδόσεις:

 1. Με γραπτή εξέταση (ΓΕ) (70%) που περιλαμβάνει:
 • Ερωτήσεις  πολλαπλής επιλογής
 • σύντομης  απάντησης,
 1. Ομαδική εργασία στα πλαίσια των ασκήσεων πράξης (30%)
 • Κριτική δημοσιευμένης ποιοτικής ή ποσοτικής έρευνας
 • Εξέταση σε δεξιότητες επιλογής και εφαρμογής στατιστικών διαδικασιών μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS

Η βαθμολογία  εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10).

Βάση  επιτυχίας   είναι το  πέντε (5).

Τα κριτήρια  αξιολόγησης  ανακοινώνονται  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου (e-class και ιστοσελίδα τμήματος).

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

 1. Μερκούρης Α. (2008).Μεθοδολογία Νοσηλευτικής Έρευνας, Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα.
 2. Παναγιωτάκος Δ. (2006).Mεθοδολογία της έρευνας και της ανάλυσηςδεδομένων για της επιστήμες της υγείας. Εκδόσεις Κωστάκης, Αθήνα.

Ξενόγλωσση:

 1. AndyField. Η διερεύνηση της Στατιστικής με τη χρήση του SPSS της ΙΒΜ,Εκδόσεις Προπομπός» Κιμέρης Κ. Θωμάς.
 2. Burns N. & Grove K.S. (2010).Understanding the Nursing Research.Buildingan Evidence-Based Practice, 5th Ed, Saunders, Philadelphia,
 3. Bowling A. (2013).ΜεθοδολογίαΈρευναςστηνΥγεία,Broken Hill Publishers LTD, Nicosia ,Cyprus.
 4. Gray J.R., Grove K.S. & Shutherland S. Burns and Grove’s (2016).ThePractice of Nursing Research. Appraisal, Synthesis and Generation of Evidence, 8th Ed, Saunders, Philadelphia.
 5. LoBiondo-Wood G. & Haber J. (2005). Nursing Research. Methods and Critical Appraisal for Evidence-Based Practice6th Ed, Mosby, Philadelphia.
 6. Polit F.D. & Beck T.C. (2004).Nursing Research: Principles and Methods, 7thEd, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia. 
 7. Polit F.D. & Beck T.C.(2017). Essentials of Nursing Research: Appraising Evidence for Nursing Practice, 9th Ed, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.
 8. Polit F.D. & Beck T.C. (2016) Nursing Research: Generating and AssessingEvidence for Nursing Practice, 10th Ed, Lippincott Williams & Wilkins,Philadelphia.
 9. ΤhomasJ.R. &NelsonJ.K. (2003).Μέθοδοι Έρευνας στη ΦυσικήΔραστηριότητα. (Καρτερολιώτης Κ. Επιμ.) Π.Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα.