Μέθοδοι Ανάλυσης στην Έρευνα – Βιοστατιστική

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-6063

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης

Μονάδες ECTS:

3


 

Μ 6063 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ-ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές/φοιτήτριες τις βασικές έννοιες και αρχές της βιοστατιστικής και της εφαρμογής της στην έρευνα προκειμένου να αναλυθούν τα ερευνητικά δεδομένα. Στόχος  του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/φοιτήτριες  τη γνώση και τη δεξιότητα ώστε να κατανοούν τις στατιστικές μεθόδους αναλύσεις των δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο προέκυψαν τα ευρήματα των ερευνών-επιστημονικών άρθρων μέσω αυτών των αναλύσεων.

 Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές /φοιτήτριες  θα είναι σε θέση να:

 • Nα γνωρίζουν τις βασικές αρχές και έννοιες της Βιοστατιστικής και των μεθόδων ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων
 • Να αξιολογούν τα είδη των ερευνητικών δεδομένων.
 • Να προτείνουν το είδος της στατιστικής ανάλυσης που πρέπει να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με το είδος των ερευνητικών δεδομένων
 • Να γνωρίζουν την έννοια της στατιστικής σημαντικότητας των ερευνητικών ευρημάτων και την εφαρμογή της, προκειμένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα μιας μελέτης
 • Να κατανοούν της στατιστικές αναλύσεις και τα ευρήματα που έχουν προκύψει μέσω αυτών των αναλύσεων σε επιστημονικά άρθρα.

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.Προετοιμασία των δεδομένων για στατιστική επεξεργασία

 • Κωδικοποίηση δεδομένων
 • Εισαγωγή των δεδομένων στο πρόγραμμα στατιστικής επεξεργασίας
 • Επιβεβαίωση και καθαρισμός των δεδομένων
 • Συλλογή δεδομένων στην ποιοτική έρευνα

2.Αναλυτική φάση

 • Γενικά –ορισμοί
 • Ταξινόμηση μεταβλητών

3. Περιγραφική στατιστική

 • Πίνακες
 • Διαγράμματα
 • Αντιπροσωπευτικές τιμές

4.Επαγωγική στατιστική

 • Κανονική κατανομή
 • Η έννοια του πιθανού σφάλματος
 • Βαθμοί ελευθερίας

5.Επαγωγική στατιστική

 • Έλεγχος υποθέσεων
 • Τύποι σφαλμάτων

6.Επιλογή στατιστικής δοκιμασίας

 • Σύγκριση δύο ανεξάρτητων ομάδων ως της τη μέση τιμή μιας ποσοτικής μεταβλητής- Εφαρμογή T-test

7. Επιλογή στατιστικής δοκιμασίας

 • Σύγκριση τριών ή περισσότερων ανεξάρτητων ομάδων ως της τη μέση τιμή μιας ποσοτικής μεταβλητής- Εφαρμογή της δοκιμασίας  ANOVA
 • Σχέση μεταξύ ποσοτικών  μεταβλητών

8. Επιλογή στατιστικής δοκιμασίας

 • Σύγκριση δύο ή περισσότερων ομάδων ως της μια ποιοτική μεταβλητή. Εφαρμογή της δοκιμασίας Chi square (X2)

9. Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων

 • Ερμηνεία των αποτελεσμάτων

10. Δημοσιοποίηση των ευρημάτων

 • Κριτική ποσοτικής έρευνας
 • Κριτική ποιοτικής έρευνας

11. Εφαρμογή των δεδομένων στην κλινική πρακτική

 • Παράγοντες που δυσχεραίνουν τη χρησιμοποίηση των ερευνητικών ευρημάτων στην κλινική πρακτική

12. Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση ερευνητικών δεδομένων με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS

 • Κωδικοποίηση και εισαγωγή δεδομένων στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS
 • Κωδικοποίηση μεταβλητών

13. Περιγραφική στατιστική ερευνητικών δεδομένων με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS

 • Πίνακες συχνοτήτων, διαγράμματα, γραφήματα

14. Επαγωγική στατιστική ανάλυση ερευνητικών δεδομένων με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS

 • Επιλογή και εφαρμογή στατιστικών δοκιμασιών μέσω του στατιστικού προγράμματος SPSS

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας

 • Xρήση power point  presentations
 • Υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση  των  φοιτητριών/φοιτητών γίνεται στην Ελληνική γλώσσα στο τέλος του εξαμήνου σε  ύλη αντίστοιχη  με το αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματος  και τις παραδόσεις:

 1. Με γραπτή εξέταση (ΓΕ) (70%) που περιλαμβάνει:
 • Ερωτήσεις  πολλαπλής επιλογής ή/&
 • σύντομης  απάντησης,
 1. Ομαδική εργασία στα πλαίσια των ασκήσεων πράξης (30%)
 • Κριτική δημοσιευμένης ποιοτικής ή ποσοτικής έρευνας
 • Εξέταση σε δεξιότητες επιλογής και εφαρμογής στατιστικών διαδικασιών μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS

Η βαθμολογία  εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10).

Βάση  επιτυχίας   είναι το  πέντε (5).

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητριών/φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι φοιτήτριες/φοιτητές με τη δήλωση του μαθήματος ή/& στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

 1. Μερκούρης Α. (2008).Μεθοδολογία Νοσηλευτικής Έρευνας, Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα.
 2. Παναγιωτάκος Δ. (2006).Mεθοδολογία της έρευνας και της ανάλυσης δεδομένων για της επιστήμες της υγείας. Εκδόσεις Κωστάκης, Αθήνα.

Ξενόγλωσση:

 1. AndyField. Η διερεύνηση της Στατιστικής με τη χρήση του SPSS της ΙΒΜ,Εκδόσεις Προπομπός» Κιμέρης Κ. Θωμάς.
 2. Burns N. & Grove K.S. (2010).Understanding the Nursing Research.Buildingan Evidence-Based Practice, 5th Ed, Saunders, Philadelphia,
 3. Bowling A. (2013).ΜεθοδολογίαΈρευναςστηνΥγεία,Broken Hill Publishers LTD, Nicosia ,Cyprus.
 4. Gray J.R., Grove K.S. & Shutherland S. Burns and Grove’s (2016).ThePractice of Nursing Research. Appraisal, Synthesis and Generation of Evidence, 8th Ed, Saunders, Philadelphia.
 5. LoBiondo-Wood G. & Haber J. (2005). Nursing Research. Methods and Critical Appraisal for Evidence-Based Practice6th Ed, Mosby, Philadelphia.
 6. Polit F.D. & Beck T.C. (2004).Nursing Research: Principles and Methods, 7thEd, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia. 
 7. Polit F.D. & Beck T.C.(2017). Essentials of Nursing Research: Appraising Evidence for Nursing Practice, 9th Ed, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.
 8. Polit F.D. & Beck T.C. (2016) Nursing Research: Generating and AssessingEvidence for Nursing Practice, 10th Ed, Lippincott Williams & Wilkins,Philadelphia.
 9. ΤhomasJ.R. &NelsonJ.K. (2003).Μέθοδοι Έρευνας στη Φυσική Δραστηριότητα. (Καρτερολιώτης Κ. Επιμ.) Π.Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα.