Νομοθεσία Επαγγέλματος Μαίας/Μαιευτή

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-2064

Εξάμηνο:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης

Μονάδες ECTS:

3


Καθηγητές Μαθήματος

Σαρέλλα Αγγελική

Μ-2064 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ_ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ_ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει βασικές θεωρητικές γνώσεις που αφορούν το πεδίο των νομοθετικών ρυθμίσεων όσον αφορά  στην εκπαίδευση των Μαιών /Μαιευτών για την λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος και την εφαρμογή τους κατά την άσκηση του επαγγέλματος. Η ύλη του μαθήματος βασίζεται σε επιστημονικώς τεκμηριωμένη γνώση που εφοδιάζει επαρκώς την/τον φοιτήτρια/φοιτητή, ώστε να δύναται να προσεγγίσει επιστημονικά το συγκεκριμένο πεδίο.

Στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει την/τον φοιτήτρια/φοιτητή με επιστημονική γνώση, ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζει:

α) Τα Επαγγελματικά δικαιώματα  των Μαιών /Μαιευτών με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και κλινικές γνώσεις που αποκτά βάσει του προγράμματος σπουδών του τμήματος Μαιευτικής.

β) τις νομικές διατάξεις που καθορίζουν και διέπουν το επάγγελμα της Μαίας/Μαιευτή ώστε να τις εφαρμόζει ορθά καθώς και

γ) να αναγνωρίζει και να στηρίζει τα Νομικά Δικαιώματα της γυναίκας στην αναπαραγωγική περίοδο.

Ιδιαίτερα να είναι σε θέση ο φοιτητής να αναγνωρίζει τη νομοθεσία σε σχέση με το δικαίωμα στην ενημερωμένη συναίνεση και το ιατρικό απόρρητο.

Η/Ο φοιτήτρια/φοιτητής εκπαιδεύεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις  και τις αρμοδιότητές του που απορρέουν από τις νομοθετικές διατάξεις κατά την άσκηση του επαγγέλματος του, ώστε να έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται προβλήματα που προκύπτουν από τη δράση και συμπεριφορά των ατόμω ν που εργάζονται στο χώρο της υγείας. Παράλληλα, είναι ενήμερος για την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που καλύπτει αυτά τα ζητήματα και να μπορεί να ερμηνεύει και να εφαρμόζει τις σχετικές νομικές διατάξεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η/ο φοιτήτρια/φοιτητής  θα:

 • Είναι σε θέση να γνωρίζει τις βασικές νομοθετικές ρυθμίσεις που διέπουν την άσκηση του μαιευτικού επαγγέλματος.
 • Είναι σε θέση γνωρίζει και να σέβεται τα νομικά δικαιώματα της γυναίκας που σχετίζονται με την αναπαραγωγική της υγεία.
 • Είναι σε θέση να γνωρίζει και να κατανοεί το νομικό πλαίσιο προστασίας του ιατρικού απορρήτου καθώς και τις πειθαρχικές, αστικές και ποινικές ευθύνες στην περίπτωση μη διαφύλαξης του ιατρικού απορρήτου.
 • Είναι σε θέση να γνωρίζει, να ερμηνεύει και να εφαρμόζει της σχετικέςνομοθετικές διατάξεις της ενημερωμένης συναίνεσης.
 • Είναι σε θέση να αξιολογεί κριτικά της ανθρώπινες συμπεριφορές, δράσεις, στάσεις και αντιλήψεις που αναπτύσσονται μέσα στο χώρο της υγείας.

Είναι σε θέση να συνεργαστεί με υπευθυνότητα με τους άλλους επαγγελματίες υγείας, προκειμένου όλοι μαζί να διαχειρισθούν ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των μαιευτικών τους καθηκόντων.

Γενικές Ικανότητες

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Υπευθυνότητα

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής υπευθυνότητας

Διαμόρφωση κριτικής ικανότητας

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Ανάληψη πρωτοβουλιών

Λήψη αποφάσεων

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Εκπαίδευση των Μαιών/Μαιευτών. Πρακτική άσκηση φοιτητών και νομοθεσία που τη διέπει.

2. Διάκριση κανόνων Δικαίου και Ηθικής.

3. «Οργάνωση, λειτουργία και καθορισμός διαδικασιών ανάπτυξης Υπηρεσιών Οικογενειακού Προγραμματισμού και Μονάδων Φροντίδας Μητέρας-Παιδιού».

4. Κατευθυντήριες Οδηγίες και Συναινέσεις Ασθενών στη Μαιευτική και Γυναικολογία –ΚΕΣΥ.

5. Κώδικας δημοσίων υπαλλήλων – εργασιακές σχέσεις μαιών/ών. Καθήκοντα σε θέσεις ευθύνης Μαιών/ων σε Δημόσιο και Ιδιωτικό φορέα.

6. Ειδική νομοθεσία μαιών/μαιευτών – επαγγελματική αμέλεια. Καθορισμός Επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του τμήματος Μαιευτικής. Οδηγία 80/155/EOK του Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 1980. Προεδρικό Διάταγμα 351/1989 – ΦΕΚ 159/Α/14-6-1989.Ανακύπτοντα ζητήματα ευθύνης κατά την άσκηση του Επαγγέλματος Μαίας/τη.

7. Δικαιώματα του ασθενή – Νομικό πλαίσιο (Ν.2071/ΦΕΚ 123/92 τ.α/άρθρο 47) -Διεθνείς και Ευρωπαϊκές συμβάσεις προστασίας της υγείας των ασθενών.

8. Νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την  ενημερωμένη συναίνεση του ασθενή.(Νόμος 3418/2005 – ΦΕΚ 287/Α/28-11-2005 αρ. 12).

9. Θεσμικό νομικό πλαίσιο Ιατρικού απορρήτου. (Νόμος 3418/2005 – ΦΕΚ 287/Α/28-11-2005 αρ. 13). Ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος υγείας – χορήγηση φαρμάκων (νομοθεσία).

10. Νομολογία- Περιπτωσιολογία εκδικασθέντων αποφάσεων κατά την άσκηση του επαγγέλματος της μαίας/τη.

11. Πτυχές της νομοθεσίας που σχετίζονται με την αναπαραγωγή. Νομοθεσία των αμβλώσεων σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο -Συγκριτικό Δίκαιο. Νομοθεσίες που αφορούν Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή-Παρένθετη μητρότητα.

12. Προστασία της μητρότητας- Νομοθεσία. Η Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού (Ν 2101 ΦΕΚ 192/2-12-1992).

13. Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών/των – European Midwives Association.  Διεθνείς οργανισμοί στο χώρο της υγείας. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ). Συμβούλιο της Ευρώπης- Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Χρήση Power point presentations
 • Υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση μαθήματος γίνεται με γραπτή εξέταση (ΓΕ) ή και προφορική εξέταση(ΠΕ), στην ελληνική γλώσσα, στο τέλος του εξαμήνου με:

α. ερωτήσεις σύντομες απαντήσεις ή/&

β. ερωτήσεις διεξοδικής ανάλυσης και ανάπτυξης ενός θέματος ή/&

γ. ερωτήσεις αξιολόγησης και κριτικής ανάλυσης ενός κλινικού σεναρίου (casestudy)  ή/&

δ. ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Η βαθμολογία του μαθήματος εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10). Βάση επιτυχίας της γραπτής εξέτασης είναι το πέντε (5).

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι φοιτητές/τριες με τη δήλωση του μαθήματος ή/& στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τους φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική Βιβλιογραφία:

 1. Λυκερίδου Αικ. (2011). Κανόνες Ηθικής και Δεοντολογίας. Νομοθεσία Μαιών/των. 2η έκδοση. Εκδ. Λαγός, Αθήνα.
 2. Λυκερίδου Αικ. (2003). Δεοντολογία Μαιών/των – Νομοθεσία και κανόνες άσκησης του επαγγέλματος. Εκδ. Zymel, Αθήνα.
 3. Ψαρούλης Δ., Βούλτσος Π., (2010). Ιατρικό Δίκαιο, Εκδ. University Studio Press.
 4. Λιούρδη Άγκυ,(2014), Ιατρική ποινική ευθύνη, Εκδ., Νομική Βιβλιοθήκη.
 5. Βιδάλης Τάκης, (2007), Βιοδίκαιο,1ος τόμος, Το Πρόσωπο, Εκδ.  Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ – ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ, Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων,2014.
 7. Ακινόσογλου Κ., Αποστολάκης Ε., Δουγένης Δ., (2007), «Τα δικαιώματα του ασθενούς και ποιος τα προστατεύει», Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 24(6): 605-611. http://www.mednet.gr/archives/2007-6/pdf/605.pdf
 8. Σταθοπούλου Χαρίκλεια, Επίλυση συγκρούσεων σε νοσοκομειακό περιβάλλον, Ανασκόπηση Νοσηλευτική 2006, 45(1):50–58
 9. Νόμος 1672, ΦΕΚ 203/1986. Κύρωση της 149/1977 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και της ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού».
 10. Π.Δ. 351, ΦΕΚ 159, 14-6-1989: Επαγγελματικά Δικαιώματα Μαιών-Μαιευτών.
 11. Π.Δ.38/2010: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις.
 12. Νόµος 2619/1998 (ΦΕΚ Α’132) Κύρωση της Σύµβασης  για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και τη Βιοϊατρική.
 13. Ν. 2071/92 ΦΕΚ 123/92 τ.α , Άρθρο 47 τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ασθενούς.
 14. ΟΔΗΓΙΑ 92/85/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Οκτωβρίου 1992.
 15. Νόμος 4619/2019 – ΦΕΚ 95/Α/11-6-2019 – Κύρωση του Ποινικού Κώδικα.

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία:

 1. Patricia Staunton and Mary Chiarella, Law for Nurses and Midwives, Elsevier, 9th edition, 2020.
 2. Shirley R. Jones and Rosemary Jenkins , “The Law and the Midwife”, Blackwell, 2008.
 3. Renée Ann Cramer  ,“Birthing a Movement: Midwives, Law, and the Politics of Reproductive Care”, Stanford University Press, 2021.
 4. Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications.
 5. WHO, Regional Office for Europe, Copenhagen 1994. Declaration on the promotion of patients’ rights in Europe -Amsterdam March 1994.Brunton LL. Goodman and Gilman’s (2011) The Pharmacological Basis of Therapeutics, McGraw-Hill Companies.