Νοσοκομειακές Λοιμώξεις – Παθογόνοι Μικροοργανισμοί

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-5050

Εξάμηνο:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3 Θεωρία

Μονάδες ECTS:

5


Καθηγητές Μαθήματος

Νάνου Χριστίνα

 

 

Μ-5050_ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ_ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ_ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ_ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ_ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός  του μαθήματος  είναι να αποκτήσουν  οι φοιτητές/φοιτήτριες  όλες  τις απαραίτητες  επιστημονικές  γνώσεις  και δεξιότητες   για να ελαχιστοποιήσουν την δημιουργία και την μετάδοση των λοιμώξεων από και προς τους ασθενείς ώστε,  να συμβάλλουν  στην βελτίωση της ποιότητας της  παρεχόμενης  φροντίδας υγείας.

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζουν και να διαχωρίζουν ποιες λοιμώξεις χαρακτηρίζονται και είναι νοσοκομειακές (τα σημεία και συμπτώματα των λοιμώξεων κ.α.) & να κατανοούν τις συνέπειες τους στον άνθρωπο.
 • Σχεδιάζουν προγράμματα ελέγχου των λοιμώξεων του γενικού πληθυσμού, ειδικών  ομάδων, του προσωπικού των Νοσοκομείων και του νοσοκομειακού  περιβάλλοντος.
 • Εφαρμόζουν μέτρα καταστολής και καταστροφής των μικροβίων και ιών σε έμψυχο και άψυχο δυναμικό κατά την παροχή φροντίδας υγείας.
 • Εφαρμόζουν προτείνουν μέτρα προστασίας και προφύλαξης  έναντι των παθογόνων μικροοργανισμών ώστε να ελαχιστοποιούν την δημιουργία και την μετάδοση τόσο των λοιμώξεων όσο και των ανθεκτικών παθογόνων από και προς τους ασθενείς.
 • Αξιολογούν και να διαχειρίζονται θέματα λοιμώξεων που αφορούν τη γυναίκα και το νεογνό, το προσωπικό υγείας ή και το νοσοκομειακό περιβάλλον και να συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας υγείας.

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Ανάπτυξη  μεθοδικότητας
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Ιστορική αναδρομή
 2. Ορισμοί, Ταξινόμηση, Επιδημιολογία, Συχνότητα, Επιπτώσεις, κ.α.
 3. Έλεγχος Νοσοκομειακών λοιμώξεων: Πρόγραμμα ελέγχου. Όργανα ελέγχου. Ομάδα εργασίας και Ε.Ν.Λ. Επιτήρηση λοιμώξεων. Έλεγχος λειτουργίας ελέγχου λοιμώξεων (Audit).
 4. Μέτρα πρόληψης ελέγχου νοσοκομειακών λοιμώξεων: Υγιεινή χώρων νοσοκομείου (π.χ. επιφάνειες – κτηριακές εγκαταστάσεις). – Διαχείριση τροφίμων.
 5. Κεντρική αποστείρωση (απολύμανση – αντισηψία) – Διαχείριση Ιματισμού. Διαχείριση απορριμμάτων.
 6. Αντισηψία χεριών.
 7. Επιτήρηση λοιμώξεων. Καταγραφή λοιμώξεων.
 1. Πολιτική χρήσης αντιβιοτικών (φυσιολογική χλωρίδα, αντοχή στα αντιβιοτικά κ.α.). Καταγραφή αντιβιοτικών.
 2. Διαχείριση βιολογικών υγρών (ορθός τρόπος λήψης, φύλαξης και μεταφοράς).
 3. Πρόληψη και έλεγχος λοιμώξεων σε ειδικά περιβάλλοντα (π.χ. Νεογνά, Μονάδες εντατικής νοσηλείας, Απομονώσεις, Ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς, Κέντρα αιμοδιάλυσης, Οδοντιατρική φροντίδα κ.α.)
 4. Έλεγχος λοιμώξεων   και  φροντίδα  εργαζομένων.
 5. Διαχείριση έκθεσης  σε  αίμα  και  βιολογικά  υγρά. Προφύλαξη  από  ηπατίτιδα  Β,C- Προφύλαξη  από  ΗΙV.
 6. Φυσιολογική χλωρίδα, συνηθισμένες λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος της γυναίκας και διαχείρισή τους.
 7. Παθογόνοι μικροοργανισμοί (ιοί, μύκητες, παράσιτα, κ.α)
 8. Gram (+) και  Gram (-) παθογόνα.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση.

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών

 • Χρήση Power  point  presentatios.
 • Υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
 • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση  του/της  φοιτητή/φοιτήτριας μπορεί να γίνεται :

 1. Με γραπτή εξέταση (ΓΕ) ή /& με προφορική (ΠΕ) στο τέλος του εξαμήνου με :
 • ερωτήσεις ανάπτυξης   ή/&
 • ερωτήσεις σύντομης  απάντησης ή/&
 • ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/&
 • επίλυση προβλημάτων ή/&
 • μελέτη περίπτωσης ή/&
 • ή συνδυασμό των ανωτέρω

ή/και

2.εργασία (ατομική ή ομαδική).

 Σε περίπτωση που η αξιολόγηση περιλαμβάνει και εργασία, η βαθμολογία θα αντιστοιχεί 80%  στην γραπτή ή/& προφορική εξέταση και 20% στην εργασία.

Η αξιολόγηση γίνεται στο τέλος του εξαμήνου. Η γλώσσα εξέτασης είναι η ελληνική. Η βαθμολογία  εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10).

Βάση επιτυχίας είναι το πέντε(5).

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητριών/φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλες/όλοι οι φοιτήτριες/φοιτητές  με τη δήλωση του μαθήματος ή/& στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

 1. Γιαμαρέλλου Ε. (2009). Λοιμώξεις και αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία. Εκδόσεις Παρισιάνος.
 2. Δημητρακόπουλος Γ., Εισαγωγή στην κλινική μικροβιολογία και τα λοιμώδη νοσήματα. Εκδόσεις Πασχαλίδης.5

Ξενόγλωσση:

 1. BennettVJ., BrachmanSP. Επιμέλεια Κουτής Χ. (2004) Νοσοκομειακές λοιμώξεις, εκδόσεις Πασχαλίδης.
 2. Dugall H., Beaumont M., and Jenkinson H. (2002) Infection Control: A Handbook for Community Nurses (Handbooks for Community Nurses). Whurr Publishers.
 3. Farb D., and Gordon B. (2006) Infection control in health care facilities guidebook: a concise compliance guide for healthcare staff and management. University of Healthcare.
 4. Jennings J., Farrin M.( 1999) APIC. Handbook  of  infection control.
 5. Kennamer M. (2007) Basic infection control for healthcare providers. Thomson Delmar.
 6. Meehan A. Κ, (2000) Quick reference  to  Outbreak  Investigation   and  Control  in  Health  Care  Facilities.  
 7. Wenzel R., Brewer T., Butzler JP. (2002) Guide to Infection Control in the Hospital.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • ACS infectious diseases
 • Current clinical microbiology reports
 • International journal of microbiology and immunology research
 • Journal of applied & environmental microbiogy
 • Reviews in infection
 • Infection control and hospital epidemiology
 • American journal of infection control
 • The Journal of hospital infection
 • APIC
 • Infection control rounds
 • Hospital infection control
 • National Nosocomial Infections Study repots
 • Infectious diseases
 • Southern African journal of infectious diseases
 • New microbes and new infections
 • Antimicrobial resistance and infection control
 • Pathogens and global healt