Περιεγχειρητική Φροντίδα στη Μαιευτική/Γυναικολογία – Στοιχεία Αναισθησιολογίας

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-3010

Εξάμηνο:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

3 Θεωρία + 5 Εργαστήριο (4 Κλινική Άσκηση+1 Ασκήσεις Πράξης)

Μονάδες ECTS:

8


Καθηγητές Μαθήματος

Κύρκου Γιαννούλα

 

Μ-3010- ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ_ΣΤΗ_Μ+Γ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ_ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές /φοιτήτριες  όλες  τις  απαραίτητες   γνώσεις και δεξιότητες για να παρέχουν άρτια περιεγχειρητική φροντίδα σε ασθενείς γυναικολογικών και μαιευτικών  επεμβάσεων.

Παράλληλα    να κατανοήσουν  βασικές  αρχές  της  αναισθησιολογίας ώστε  να  προσφέρουν  την  ενδεδειγμένη αναισθησιολογική νοσηλευτική  φροντίδα  σε Μαιευτικά και Γυναικολογικά  χειρουργεία.

Μετά την  επιτυχή ολοκλήρωση  του μαθήματος οι φοιτητές /φοιτήτριες  θα   είναι   ικανοί  να :

 • Γνωρίζουν τις βασικές αρχές της οργάνωσης και λειτουργίας  του χειρουργείου.
 • Ετοιμάζουν, ελέγχουν και οργανώνουν τη χειρουργική αίθουσα και το χειρουργικό και αναισθησιολογικό εξοπλισμό σε επάρκεια και καταλληλότητα για την ανάλογη επέμβαση.
 • Προγραμματίζουν τις χειρουργικές επεμβάσεις και συντονίζουν τη χειρουργική ομάδα.
 • Προγραμματίζουν κατάλληλα, ελέγχουν και αξιολογούν την περιεγχειρητική προετοιμασία.
 • Εφαρμόζουν προεγχειρητική, διεγχειρητική και άμεση μετεγχειρητική φροντίδα (ανάνηψη).
 • Εφαρμόζουν αναισθησιολογική νοσηλευτική  φροντίδα  σε  επιτόκους  και γυναικολογικές ασθενείς και αντιμετωπίζουν  τις  παρενέργειες  των διάφορων  τύπων  αναισθησίας.
 • Λαμβάνουν μέτρα πρόληψης νοσοκομειακών λοιμώξεων (άσηπτη τεχνική) και αποτροπής επαγγελματικών κινδύνων (πχ. διαφυγόντα αέρια κλπ).

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
 • Ανάληψη  πρωτοβουλιών
 • Επίδειξη  οργανωτικής  δυνατότητας
 • Επίδειξη   μεθοδικότητας

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό μέρος μαθήματος

1.Οργάνωση και Διοίκηση Χειρουργείου (έννοια, δομή/αρχιτεκτονική, κανονισμοί λειτουργίας Μαιευτικού και Γυναικολογικού Χειρουργείου, όπως και βραχείας νοσηλείας).

2.Χειρουργικέςλοιμώξεις:

 • Ορισμός, γενικές έννοιες, κανόνες ασηψίας – αντισηψίας, κλινική αποστείρωση, απολύμανση.
 • Γενικές προφυλάξεις για την αποφυγή λοιμώξεων στο προσωπικό (ηπατίτιδα, AIDS, κλπ).

3.Προεγχειρητική ετοιμασία ασθενούς. Προεγχειρητικός  εργαστηριακός έλεγχος.

4.Χειρουργική αντιμετώπιση – Περιεγχειρητική Γυναικολογική φροντίδα σε γυναίκες με Ca (ιδιαιτερότητες κατά περιπτώσεις, βιοψίες, ψυχολογική υποστήριξη).

5.Χειρουργική αντιμετώπιση – Περιεγχειρητική Γυναικολογική φροντίδα σε γυναίκες με ουροποιογεννητικές παθήσεις (Πρόπτωση μήτρας – Κυστεοκήλη, κλασσικές και νέες μέθοδοι, ψυχολογική υποστήριξη).

6.Χειρουργική αντιμετώπιση – Περιεγχειρητική  Γυναικολογική φροντίδα σε γυναίκες με παθήσεις του μαστού (Ca – κύστεις – ινοαδένωμα, ψυχολογική υποστήριξη).

7.Χειρουργική αντιμετώπιση – Περιεγχειρητική Γυναικολογική Νοσηλευτική φροντίδα σε γυναίκες με καλοήθεις παθήσεις μήτρας και εξαρτημάτων (ινομυώματα, κύστες ωοθήκης κλπ).

8.Ενδοσκοπική Γυναικολογική και Μαιευτική Χειρουργική. Διαγνωστικές – Θεραπευτικές επεμβάσεις (όπως υστεροσκόπηση, λαπαρασκόπηση, κ.α.).

9.Ετοιμότητα χειρουργείου  και Περιεγχειρητική Νοσηλευτική Φροντίδα σε  Γυναικολογικά και  Μαιευτικά  Επείγοντα Περιστατικά (Αιμορραγίες, Επείγουσα Καισαρική Τομή, ανάνηψη νεογνού, μεταφορά σε μονάδα).

10.Προγραμματισμένη  Καισαρική  Τομή.

 • Ψυχολογική προετοιμασία εγκύου για Κ.Τ σε υψηλού κινδύνου εγκυμοσύνη
 • Υποδοχή νεογνού καισαρικής τομής, πρώτος θηλασμός

11.Περιεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα σε αποξέσεις Γυναικολογικές, Μαιευτικές, βιοψίες, τεχνητή διακοπή κύησης, περίδεση τραχήλου κ.α.

12.Εισαγωγή στην Αναισθησία και Αναισθησιολογία. Είδη αναισθησίας:

 • Γενική αναισθησία (φάρμακα και τεχνικές)
 • Περιοχική αναισθησία (ραχιαία, επισκληρίδιος και ιερά αναισθησία, φάρμακα και τεχνικές)
 • Τοπική αναισθησία

13.Αναισθησία στην Μαιευτική και Γυναικολογία

14.Προ-αναισθητική αξιολόγηση και προετοιμασία.

 • Εξοπλισμός για χορήγηση αναισθησίας
 • Τοποθέτηση αρρώστου. Περιεγχειρητικό monitoring. Παρακολούθηση στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο και στην αίθουσα ανάνηψης.

15. Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στο χειρουργείο – Πρόληψη παραγόντων κινδύνου, αντιμετώπιση (ηλεκτροπληξία στατικού ηλεκτρισμού, διαφυγόντα αέρια κ.α.).

 

ΕργαστηριακόΜέρος Μαθήματος.

Α. Κλινική Άσκηση

 1. Εφαρμογές της άσηπτης τεχνικής σε όλες τις φάσεις των επεμβάσεων (γυναικολογικών και μαιευτικών).
 2. Νοσηλευτικές δεξιότητες στη χρήση εργαλείων, είδη ραμμάτων κλπ, σε γυναικολογικές – μαιευτικές επεμβάσεις.
 3. Ασκήσεις τεχνικής χειρουργείου (προετοιμασία χειρουργικής αίθουσας, χειρουργικής ομάδας, αναισθησιολογικής ομάδας και ασθενούς).
 4. Υποδοχή και προετοιμασία ασθενούς  για χειρουργείο.
 5. Εργαλειοδοσία και κίνηση σε χειρουργεία (Μαιευτικά, Γυναικολογικά, Ενδοσκοπικά)
 6. Γενικές αρχές και δεξιότητες στη διεγχειρητική παρακολούθηση (οροί, νοσηλεία, ζωτικά σημεία, φάρμακα, κάρτες, ανάνηψη στο χειρουργείο).
 7. Παραλαβή και χαρακτηρισμός παρασκευασμάτων (κλινική εφαρμογή, καθήκοντα).
 8. Προετοιμασία άσηπτης χειρουργικής αίθουσας (εργαλεία, εξοπλισμοί χειρουργικής αίθουσας και μηχανημάτων – κλινική εφαρμογή).
 9. Κλινική εφαρμογή σε μηχανήματα, καρτέλες, φάρμακα, αναισθησιολογία.
 10. Υποδοχή και φροντίδα  νεογνού από ΚΤ.
 11. Παρακολούθηση  λεχωΐδων  μετά από ΚΤ (ανάνηψη).

Β. Ασκήσεις πράξης

 1. Ενημέρωση των φοιτητριών/των για την δομή και οργάνωση των χειρουργείων και των χειρουργικών αιθουσών με απώτερο σκοπό να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οφείλουν να συμπεριφέρονται και να κινούνται μέσα σε αυτόν.
 2. Εφαρμογές της άσηπτης τεχνικής σε όλες τις φάσεις των επεμβάσεων (γυναικολογικών και μαιευτικών).
 3. Νοσηλευτικές δεξιότητες στη χρήση εργαλείων, είδη ραμμάτων κλπ., σε γυναικολογικές – μαιευτικές επεμβάσεις.

4. Ασκήσεις τεχνικής χειρουργείου (προετοιμασία χειρουργικής αίθουσας, χειρουργικής ομάδας, αναισθησιολογικής ομάδας και ασθενούς).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση.

Θεωρητικό Μέρος του μαθήματος:

 • Διαλέξεις,

Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει :

Α. τηνκλινική άσκηση των φοιτητριών/φοιτητών  σε μικρές  ομάδες σε Γυναικολογικά και Μαιευτικά χειρουργεία υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση καθηγητών/τριών  του τμήματος ή επαγγελματιών υγείας της ειδικότητας

Β. Ασκήσεις πράξης: γίνονται σε εργαστηριακό χώρο του ιδρύματος. Επίδειξη και εφαρμογή δεξιοτήτων με τη χρήση ανάλογου υλικού σε ομάδες φοιτητών/τριών.

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών

 • Χρήση power   point  presentations
 • Υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 • video προσομοίωσης
 • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με τους φοιτητές.

Αξιολόγηση φοιτητών

Για το θεωρητικό  μέρος του μαθήματος η αξιολόγηση γίνεται με γραπτή εξέταση (ΓΕ)  ή/ και προφορική  εξέταση (ΠΕ) στην ελληνική , στο τέλος του εξαμήνου με :

 • ερωτήσεις ανάπτυξης ή/&
 • ερωτήσεις σύντομης  απάντησης ή/&
 • ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/&
 • επίλυση προβλημάτων ή/&
 • ανάλυση μελέτης περίπτωσης.

Αξιολόγηση του Εργαστηριακό μέρος  του  μαθήματος   γίνεται  με:

Α. Κλινική άσκηση (ΚΑ) (80%)

 1. Προφορική εξέταση του/της φοιτητή/φοιτήτριας (50%)
 2. Παρατήρηση κατά την διάρκεια της κλινικής εκπαίδευσης (50%):
 • Παρατήρηση ανάπτυξης κλινικών δεξιοτήτων, ικανοτήτων και τεχνογνωσίας κατά την διάρκεια της κλινικής εκπαίδευσης της/του φοιτήτριας/φοιτητή εκ μέρους του εκπαιδευτή.
 • Κλινική εφαρμογή δεξιοτήτων

Β. Ασκήσεις Πράξης (ΑΠ) (20%):

Στο τέλος του εργαστηρίου αφού ολοκληρωθεί η ύλη γινεται:

Α1. Προφορική εξέταση της/του φοιτήτριας/φοιτητή (50%)

Α2. Παρατήρηση κατά την εφαρμογή των κλινικών δεξιοτήτων που εκπαιδεύτηκαν και ανέπτυξαν.  Παρατήρηση, ικανοτήτων και τεχνογνωσίας της/του φοιτήτριας/φοιτητή στον εργαστηριακό χώρο του τμήματος. (50%).

Η βαθμολογία για το κάθε μέρος του μαθήματος εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10).

Βάση επιτυχίας τόσο της γραπτής εξέτασης (ΓΕ) ή/& προφορικής εξέτασης (ΠΕ) όσο της αξιολόγησης του εργαστηρίου (ΕΜ) είναι το πέντε( 5 ).

Η βαθμολογία του εργαστηρίου (ΕΜ) εκφράζεται από το άθροισμα της αξιολόγησης της κλινικής άσκησης (ΚΑ) που αποτελεί το 80% του βαθμού του εργαστηρίου (ΕΜ) και των ασκήσεων πράξης  (ΑΠ) που αποτελεί το 20% του βαθμού του εργαστηρίου (ΕΜ).

Βαθμός εργαστηριακού μέρους (ΕΜ) = βαθμός (ΚΑ) x80%+ βαθμός (ΑΠ) x 20%

Ο βαθμός του μαθήματος (ΒΜ) εξάγεται με τον κανόνα:

Βαθμός (ΓΕ) ή/& (ΠΕ) + Βαθμός (ΕΜ)=ΒΜ/2

Οι βαθμοί (ΓΕ) ή (ΠΕ) και (ΕΜ) συμψηφίζονται, όταν η/ο φοιτήτρια/φοιτητής έχει εξασφαλίσει τη βάση τόσο για τη θεωρητική εξέταση, όσο και για την εργαστηριακή εξέταση του μαθήματος.

Εάν έχει αποτύχει στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος το επαναλαμβάνει.

Η/Ο φοιτήτρια/φοιτητής δεν έχει δικαίωμα για εξέταση στην κλινική άσκηση ούτε στις ασκήσεις πράξης, εάν δεν έχει παρακολουθήσει το 80% των υποχρεωτικών ωρών του καθενός αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή επαναλαμβάνει μέρος του εργαστηρίου που έχει ελλειπή παρακολούθηση μέχρι να φθάσει το 80% των προβλεπομένων ωρών, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα.

Εάν έχει παρακολουθήσει το 60% ή λιγότερο των προβλεπόμενων ωρών υποχρεούται να επαναλάβει όλο το εργαστήριο.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητριών/φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι φοιτητές/τριες  με τη δήλωση του μαθήματος ή/& στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική βιβλιογραφία:

1.Ασκητοπούλου Ε. και Παπαϊωάννου Α., (2016). Εγχειρίδιο Αναισθησιολογίαςκαι Περιεγχειρητική Φροντίδα. Αποθετήριο «Κάλλιπος».

2.Δασκαλίτσης Ν.Α., (2002). Λαπαροσκοπική Θεραπεία των Όγκων τηςΩοθήκης. Εκδ. Λίτσας.

3.Περιβολάρη – Αντωνοπούλου Νίκη, (2011). Περιεγχειρητική ΝοσηλευτικήΦροντίδα στην Μαιευτική και Γυναικολογία. Εκδόσεις Λαγός.

4.Λινός Δ.,(2002). Λαπαροσκοπική Γενική Χειρουργική. Εκδ Βήτα.

5.Παπαδάκη Α.., (1992) Σύγχρονη Νοσηλευτική Χειρουργείου

6.ShawS., (1992). Εγχειρίδιο Χειρουργικής–Γυναικολογίας.Εκδ Γιαννακόπουλος.

7.StoeltingRK., MillerRD., (1991). Βασικές αρχές αναισθησιολογίας. Εκδόσεις Λίτσας.

Ξένη Βιβλιογραφία:

1.BucklinB., BaysingerC., GamblingD., (2016). A practical approach to ObstetricAnesthesia. 2nd edition.

2 Chestnur D., Polley L., et al (2015). Chextnut’s Obstetric Anesthesia” Principlesand Practice. 5th edition.

3.Chestnut D. and A Wong C., (2004). Obstetric Anesthesia: Principles and Practice. 3rd edition.

4.Clarke-Pearson D. (2011) Clinical Updates in Women’s Health Care: Perioperative Consideration for Coexisting Medical Conditions.

5.Ehrenwerth J and Eisenkraft J. (2013). Anesthesia Equipment: Principles andApplications. 2nd edition.

6..Gittings K. et al (2013). Medical-Surgical Nursing Test Success: An Unfolding Case Study. 1st edition.

7.Ignatavicius D. and Workman L., (2013). Medical Surgical Nursing: Patient – Centered Collaborative Care.  8th edition.

8.Suresh M., (2013). Shnider and Levinson’s Anesthesia for Obstetrics. 5th edition.

9.Thomas T. And Holdcroft A., (2000) Principles and Practice of ObstetricAnaesthesia.

Περιοδικά:

 • Περιεγχειρητική Νοσηλευτική
 • Journal of Perioperative Practice
 • Perioperative medicine
 • British Journal of Perioperative Nursing
 • Perioperative Nursing Quarterly
 • Seminars in Perioperative Nursing
 • Translational Perioperative and Pain Medicine
 • The Journal of Education in Perioperative Medicine
 • Ultrasound in Obstetrics & Gynecology
 • Philippine Journal of Obstetrics & Gynecology
 • Obstetrics and Gynecology
 • Surgery, Gynecology & Obstetrics