Περιβάλλον & Αναπαραγωγική Υγεία

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-5062

Semester:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2 Θεωρία

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Αυτό το μάθημα είναι ειδικής υποδομής και έχει σκοπό να προσφέρει στον φοιτητή, την γνώση σχετικά με της κύριες κατηγορίες περιβαλλοντικών βλαπτικών παραγόντων, της τρόπους έκθεσης σε της και της επιπτώσεις αυτών στην αναπαραγωγική υγεία. 

Μετά το τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν της κατηγορίες περιβαλλοντικών βλαπτικών ουσιών και τον μηχανισμό βιοσυσώρευσης και δράσης της.
 • Να κατανοούν την αιτιολογία και τον μηχανισμό ανάπτυξης αναπαραγωγικών προβλημάτων που οφείλονται σε έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες.
 • Να αποκτήσουν την γνώση και δεξιότητα εφαρμογής πρωτοκόλλων πρόληψης έκθεσης σε περιβαλλοντικούς ρύπους κατά την αναπαραγωγική περίοδο.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Επίδειξη  μεθοδικότητας

Ανάληψη  πρωτοβουλιών  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Κατηγορίες περιβαλλοντικών παραγόντων: οργανοχλωριούσες ουσίες (διοξίνες, PCBs), φθαλούχα, διαλύτες, αέρια μικροσωματίδια, στρες.
 2. Χημικές και φυσικές ιδιότητες οργανοχλωριούχων ουσιών.
 3. Έκθεση σε περιβαλλοντικούς βλαπτικούς παράγοντες- Πρόσληψη, αποβολή  χημικών ουσιών και κυτταρική δράση αυτών.
 4. Ενδοκρινική και ογκογόνο δράση οργανοχλωριούχων ουσιών.
 5. Δράσεις περιβαλλοντικών χημικών ουσιών στην υγεία της γυναίκας.
 6. Οργανοχλωριούχες ουσίες και υπογονιμότητα,
 7. Οργανοχλωριούχες ουσίες και ενδομητρίωση,
 8. Οργανοχλωριούχες ουσίες και σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών.
 9. Oργανοχλωριούχες ουσίες και καρκίνος μαστού, ωοθηκών, ενδομητρίου.
 10. Οργανοχλωριούχες ουσίες και υπολειπόμενη ανάπτυξη εμβρύου,
 11. Οργανοχλωριούχες ουσίες και συγγενείς ανωμαλίες εμβρύου.
 12. Οργανοχλωριούχες ουσίες και μητρικό γάλα.
 13. Ρόλος της μαίας στην πρόληψη έκθεσης και πρόσληψης βλαπτικών περιβαλλοντικών ουσιών.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία στην τάξη

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών

 • Χρήση Power  point  presentatios.
 • Υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

Αξιολόγηση φοιτητών

Αξιολόγηση του  μαθήματος γίνεται με βάση το περιεχόμενο του μαθήματος και της διαλέξεις στο τελος του εξαμήνου.

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης και ερωτήσεις ανάπτυξης

Γλώσσα  αξιολόγησης  η  Ελληνική

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται σε καρτέλες αξιολόγησης που είναι προσβάσιμες από της φοιτητές εφόσον της χορηγούνται κατά την έναρξη του μαθήματος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική : –  Ξενόγλωσση :

 1. Γουρουντή Κ., Πρωτόπαπα Ε. (2006). Ορμονικοί διαταράκτες και καρκίνος μαστού. Επιθεώρηση Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητικής24(2):103-108
 2. Friis R. (2012) Essentials Of Environmental Health (Essential Public Health)
 3. Frazier L., Hage M (1997) Reproductive Hazards of the Workplace
 4. Guillette L., Giudice L (2010). Environmental Impacts on Reproductive Health and Fertility.
 5. Howard Frumkin (2016).Environmental Health: From Global to Local (Public Health/Environmental Health)3rd Edition.
 1. Mattison D. (2015). Computational Methods for Reproductive and Developmental Toxicology (QSAR in Environmental and Health Sciences).
 2. Nicolopoulou- Stamati P. And Pitsos M. (2001).The impact of endocrine disrupters on the female reproductive system. Human reproduction Update. 7(3): 323-330.
 3. Ward EM, Schulte P, Grajewski B, et al. (2000).Serum organochlorine levels and breast cancer: a nested case–control study on Norwegian women. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 9: 1357–1367.