Περιβάλλον και Αναπαραγωγική Υγεία

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-5062

Εξάμηνο:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης

Μονάδες ECTS:

3


Καθηγητές Μαθήματος

Διαμάντη Αθηνά

 

Μ-5062_ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΥΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ_ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Αυτό το μάθημα είναι ειδικής υποδομής και έχει σκοπό να προσφέρει στη/στο φοιτήτρια/φοιτητή, την γνώση σχετικά με τις κύριες κατηγορίες περιβαλλοντικών βλαπτικών παραγόντων, τους τρόπους έκθεσης και τις επιπτώσεις αυτών στην αναπαραγωγική υγεία. 

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτήτριες/φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν της κατηγορίες περιβαλλοντικών βλαπτικών ουσιών και τον μηχανισμό βιοσυσώρευσης και δράσης της.
 • Να κατανοούν την αιτιολογία και τον μηχανισμό ανάπτυξης αναπαραγωγικών προβλημάτων που οφείλονται σε έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες.
 • Να αποκτήσουν την γνώση και δεξιότητα εφαρμογής πρωτοκόλλων πρόληψης έκθεσης σε περιβαλλοντικούς ρύπους κατά την αναπαραγωγική περίοδο.

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Επίδειξη  μεθοδικότητας
 • Ανάληψη  πρωτοβουλιών  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Κατηγορίες περιβαλλοντικών παραγόντων: οργανοχλωριούσες ουσίες (διοξίνες, PCBs), φθαλούχα, διαλύτες, αέρια μικροσωματίδια, στρες.
 2. Χημικές και φυσικές ιδιότητες οργανοχλωριούχων ουσιών.
 3. Έκθεση σε περιβαλλοντικούς βλαπτικούς παράγοντες- Πρόσληψη, αποβολή  χημικών ουσιών και κυτταρική δράση αυτών.
 4. Ενδοκρινική και ογκογόνο δράση οργανοχλωριούχων ουσιών.
 5. Δράσεις περιβαλλοντικών χημικών ουσιών στην υγεία της γυναίκας.
 6. Οργανοχλωριούχες ουσίες και υπογονιμότητα,
 7. Οργανοχλωριούχες ουσίες και ενδομητρίωση,
 8. Οργανοχλωριούχες ουσίες και σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών.
 9. Oργανοχλωριούχες ουσίες και καρκίνος μαστού, ωοθηκών, ενδομητρίου.
 10. Οργανοχλωριούχες ουσίες και υπολειπόμενη ανάπτυξη εμβρύου,
 11. Οργανοχλωριούχες ουσίες και συγγενείς ανωμαλίες εμβρύου.
 12. Οργανοχλωριούχες ουσίες και μητρικό γάλα.
 13. Ρόλος της μαίας στην πρόληψη έκθεσης και πρόσληψης βλαπτικών περιβαλλοντικών ουσιών.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών

 • Χρήση Power  point  presentatios.
 • Υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
 • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές

Αξιολόγηση φοιτητών

Αξιολόγηση του  μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα, με βάση το περιεχόμενο του μαθήματος και τις διαλέξεις στο τέλος του εξαμήνου.

Γραπτή(ΓΕ) ή/& προφρορική (ΠΕ) τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/&
 • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή/&
 • ερωτήσεις ανάπτυξης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητριών/φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλες/όλοι οι φοιτήτριες/φοιτητές  με τη δήλωση του μαθήματος ή/& στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική &  Ξενόγλωσση :

 1. Γουρουντή Κ., Πρωτόπαπα Ε. (2006). Ορμονικοί διαταράκτες και καρκίνος μαστού. Επιθεώρηση Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητικής24(2):103-108
 2. Friis R. (2012) Essentials Of Environmental Health (Essential Public Health)
 3. Frazier L., Hage M (1997) Reproductive Hazards of the Workplace
 4. Guillette L., Giudice L (2010). Environmental Impacts on Reproductive Health and Fertility.
 5. Howard Frumkin (2016).Environmental Health: From Global to Local (Public Health/Environmental Health)3rd Edition.
 1. Mattison D. (2015). Computational Methods for Reproductive and Developmental Toxicology (QSAR in Environmental and Health Sciences).
 2. Nicolopoulou- Stamati P. And Pitsos M. (2001).The impact of endocrine disrupters on the female reproductive system. Human reproduction Update. 7(3): 323-330.
 3. Ward EM, Schulte P, Grajewski B, et al. (2000).Serum organochlorine levels and breast cancer: a nested case–control study on Norwegian women. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 9: 1357–1367.