Πρακτική Άσκηση – Κλινικές Δεξιότητες στη Μαιευτική Φροντίδα

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-8020

Εξάμηνο:

H' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

35 Εργαστήριο (Κλινική Άσκηση)

Μονάδες ECTS:

21


 

Μ-8020-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περίγραμμα

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  • Περιεγχειρητική Φροντίδα στη Μαιευτική/Γυναικολογία – Αρχές Αναισθησιολογίας,
  • Μαιευτική Φροντίδα Φυσιολογικού τοκετού,
  • Μαιευτική Φροντίδα Τοκετού Υψηλού Κινδύνου,
  • Μαιευτική Φροντίδα Λοχείας,
  • Μητρικός Θηλασμός,
  • Φροντίδα Φυσιολογικού Νεογνού,
  • Ηλεκτρονική Παρακολούθηση εμβρύου,
  • Προετοιμασία γονέων Φυσικός τοκετός,
  • Μαιευτική Φροντίδα Κύησης Υψηλού Κινδύνου.
  •  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η/Ο φοιτήτρια/της τηρεί:
1. Βιβλίο πρακτικής άσκησης (ΠΑ).
2. Βιβλίο τοκετών. Σε αυτό αναγράφονται αναλυτικά δέκα (10) φυσιολογικοί τοκετοί που πραγματοποίησε μόνη/ος της/του η/ο φοιτήτρια/της. Συγκεκριμένα για κάθε τοκετό καταγράφονται όλα τα στοιχεία του ιστορικού της επιτόκου, της πορείας του τοκετού, της ανάνηψης του νεογνού, καθώς και της παρακολούθησης της λεχωΐδας και του νεογέννητου. Επιπλέον στην τελευταία σελίδα του βιβλίου τοκετών καταγράφονται συνοπτικά οι υπόλοιποι τριάντα (30) φυσιολογικοί τοκετοί που πραγματοποίησε η/ο φοιτήτρια/της. Σε κάθε τοκετό (αναλυτικό ή συνοπτικό) υπογράφει η μαία που ήταν παρούσα και καθοδηγούσε την/τον φοιτήτρια/τη. 

Οι Φορείς Υποδοχείς Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ) αξιολογούν τις/τους φοιτήτριες/τές σε μηνιαία βάση και υπογράφουν το βιβλίο ΠΑ της/του φοιτήτριας/τή, στο οποίο αναγράφονται οι ημερομηνίες υλοποίησης της ΠΑ και όλες οι κλινικές δραστηριότητες που εκτέλεσαν.
Επίσης, κάθε φοιτήτρια/τής υπογράφει σε παρουσιολόγιο, στο οποίο αναγράφονται οι ημέρες και ώρες κατά τις οποίες πραγματοποίησε την ΠΑ.
Μετά την ολοκλήρωση της ΠΑ, οι φοιτήτριες/τές εξετάζονται και βαθμολογούνται από Τριμελή Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν δύο μέλη της Επιτροπής ΠΑ και ο Επόπτης Καθηγητής και χορηγείται σε αυτούς βεβαίωση ολοκλήρωσης της ΠΑ.
Επίσης, ο Επόπτης Καθηγητής μαζί με δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ (Τριμελής Επιτροπή) αξιολογούν την υλοποίηση της ΠΑ, εξετάζουν το βιβλίο στο οποίο αναγράφονται οι κλινικές δραστηριότητες του φοιτητή, εξετάζουν την/τον φοιτήτρια/φοιτητή και παραδίδουν τη βαθμολογία της/του στη γραμματεία του Τμήματος. Η εξέταση της/του φοιτήτριας/τή είναι προφορική ή/& γραπτή. Η εξέταση πραγματοποιείται με ερωτήσεις σύντομης απάντησης, ή/& ερωτήσεις ανάπτυξης, ή/& ερωτήσεις επίλυσης προβλήματος-τρόπος αντιμετώπισης (case study). Σε περίπτωση που η εξέταση πραγματοποιηθεί προφορικά αλλά και γραπτά, ο τελικός βαθμός του μαθήματος προέρχεται από το μέσο όρο του βαθμού της προφορικής και της γραπτής εξέτασης. Η τελική βαθμολογία εκφράζεται σε κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10), με βάση επιτυχίας να θεωρείται το πέντε (5).
Τα ανωτέρω αναγράφονται και στον κανονισμό της πρακτικής άσκησης.
Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα ανακοινώνονται στις προκηρύξεις για θέσεις πρακτικής άσκησης, εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι φοιτητές/τριες με τη δήλωση του μαθήματος ή/& στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τους φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική & Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία:
1. Blumenthal P. and Berek J. (2013). A Practical Guide to Office GynecologicProcedures.
2. Brancel M. (2017). Newborn Primary care Guidelines. 24th annual edition.
3. Coughlin M. (2016) Trauma-informed care in the NICU: Evidenced-based practice Guidelines for Neonatal Clinicians.
4. Coughlin M. (2016) Trauma-informed care in the NICU: Evidenced-based practice Guidelines for Neonatal Clinicians.
5. Hawkins Joellen W. and Roberto-Nichols Diane M. (2015). Guidelines for nurse practitioners in Gynecologic Settings. 11th edition.
6. Lang J. (2016). The Whole 9 Months: A Week-by-week Pregnancy Nutrition Guide with Recipes for a healthy start.
7. Norton M. (2016). Callen’s Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology.
8. Sunshine P and Cohen R. (2015). Neonatology: Clinical Practice and Procedures.
9. Stevenson D. and Sunshine P. (2015). Neonatology: Clinical Practice and Procedures.
10. The Institute for Postpartum Care (2017). What happens next- The 4thtrimester: Hair to the Guide for postpartum.
11. Ευρωπαϊκή Οδηγία 38/2010.