Πρακτική Άσκηση – Κλινικές Δεξιότητες στη Μαιευτική Φροντίδα

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-8020

Semester:

H' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

35 Κλινική Άσκηση

Μονάδες ECTS:

21

Περίγραμμα

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 • Περιεγχειρητική Φροντίδα στη Μαιευτική/Γυναικολογία – Αρχές Αναισθησιολογίας,
 • Μαιευτική Φροντίδα Φυσιολογικού τοκετού,
 • Μαιευτική Φροντίδα Τοκετού Υψηλού Κινδύνου,
 • Μαιευτική Φροντίδα Λοχείας,
 • Μητρικός Θηλασμός,
 • Φροντίδα Φυσιολογικού Νεογνού,
 • Ηλεκτρονική Παρακολούθηση εμβρύου,
 • Προετοιμασία γονέων Φυσικός τοκετός,
 • Μαιευτική Φροντίδα Κύησης Υψηλού Κινδύνου.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η ανάπτυξη και καλλιέργεια των κατάλληλων ικανοτήτων και δεξιοτήτων των φοιτητών για την εφαρμογή των αρχών της Μαιευτικής επιστήμης στην κλινική πρακτική. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
– Αναλαμβάνει την ευθύνη αξιολόγησης, παροχής, συντονισμού και διατήρησης της συνέχειας της μαιευτικής φροντίδας.
– Αξιολογεί, σχεδιάζει και παρέχει ανεξάρτητα προσωποκεντρική ολοκληρωμένη μαιευτική φροντίδα στην γυναίκα, την έγκυο, την επίτοκο, τη λεχώνα και το νεογνό, τόσο σε φυσιολογικές όσο και σε παθολογικές καταστάσεις.
– Να προωθεί και να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των γυναικών – «ασθενών» (χρηστών υπηρεσιών υγείας) και τη διαφορετικότητα, λαμβάνοντας υπόψιν τις οργανικές, ψυχολογικές πνευματικές και κοινωνικές ανάγκες των ατόμων.
– Να προστατεύει ανεξάρτητα την υγεία και την ευημερία των γυναικών και των
νεογνών τους, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της και την προώθηση της αυτονομίας της.
– Να έχει την ικανότητα να επικοινωνεί αποτελεσματικά, να αλληλεπιδρά και να
συνεργάζεται αποτελεσματικά με τις γυναίκες – «ασθενείς» και το οικογενειακό της περιβάλλον καθώς και όλα τα μέλη της ομάδας υγείας.
– Αποδέχεται την ευθύνη για τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, να αναγνωρίζει τα όρια του δικού της /του πεδίου πρακτικής και δεξιοτήτων.

Γενικές Ικανότητες:

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Ανάληψη πρωτοβουλιών
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι φοιτήτριες/τές θα πραγματοποιούν την άσκηση τους σε Δημόσια Μαιευτήρια καθώς και σε Δημόσια Γενικά Νοσοκομεία που έχουν Μαιευτική Κλινική.
Κατά την διάρκεια της άσκησης της οι φοιτήτριες/τές αναπτύσσουν και καλλιεργούν τις κατάλληλες ικανότητες και δεξιότητες για την εφαρμογή των αρχών της Μαιευτικής επιστήμης σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Οι φοιτήτριες/τές πραγματοποιούν σαράντα (40) φυσιολογικούς τοκετούς, που είναι προαπαιτούμενο τόσο για τη λήψη πτυχίου όσο και για την άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, η οποία έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο (Π.Δ. 38/2010).
Η καθημερινή διάρκεια άσκησης είναι επτά (7) ώρες.
Οι φοιτήτριες/τές θα ασκηθούν συνολικά δεκατρείς (13) εβδομάδες στα εξής τμήματα:
1. Αίθουσα Τοκετών (11 εβδομάδες). Οι φοιτήτριες/τές παρέχουν μαιευτική φροντίδα σε επίτοκες, εκτελούν φυσιολογικούς τοκετούς, παρακολουθούν και φροντίζουν λεχωίδες και νεογέννητα τις πρώτες ώρες μετά τον τοκετό. Κατά την άσκηση τους στην αίθουσα τοκετών, οι φοιτήτριες/τές απαιτείται να εκτελέσουν αυτόνομα 40 φυσιολογικούς τοκετούς.
2. Τμήμα Λεχωίδων (2 εβδομάδες). Πραγματοποιείται παρακολούθηση, εξέταση και παροχή φροντίδας σε λεχωίδες και νεογνά που νοσηλεύονται στο Τμήμα τις πρώτες ημέρες μετά τον τοκετό.
Οι φοιτήτριες/τές εφαρμόζουν όλες τις δεξιότητες, που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των προηγούμενων εξαμήνων φοίτησής τους, σύμφωνα με τα περιγράμματα των μαθημάτων:
Περιεγχειρητική Φροντίδα στη Μαιευτική/Γυναικολογική – Αρχές Αναισθησιολογίας,
Μαιευτική Φροντίδα Φυσιολογικού τοκετού, Μαιευτική Φροντίδα Τοκετού Υψηλού Κινδύνου, Μαιευτική Φροντίδα Λοχείας,
Μητρικός Θηλασμός, Φροντίδα Φυσιολογικού Νεογνού,
Μαιευτική Φροντίδα Νεογνού στην Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας
Ηλεκτρονική Παρακολούθηση εμβρύου, Προετοιμασία γονέων Φυσικός τοκετός.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση.
• Κλινική άσκηση των φοιτητριών/ών σε Μαιευτήρια
ή σε Νοσοκομεία που έχουν Μαιευτική Κλινική (Υποχρεωτική παρουσία)

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με τις φοιτήτριες/τές.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η/Ο φοιτήτρια/της τηρεί:
1. Βιβλίο πρακτικής άσκησης (ΠΑ).
2. Βιβλίο τοκετών. Σε αυτό αναγράφονται αναλυτικά δέκα (10) φυσιολογικοί τοκετοί που πραγματοποίησε μόνη/ος της/του η/ο φοιτήτρια/της. Συγκεκριμένα για κάθε τοκετό καταγράφονται όλα τα στοιχεία του ιστορικού της επιτόκου, της πορείας του τοκετού, της ανάνηψης του νεογνού, καθώς και της παρακολούθησης της λεχωΐδας και του νεογέννητου. Επιπλέον στην
τελευταία σελίδα του βιβλίου τοκετών καταγράφονται συνοπτικά οι υπόλοιποι τριάντα (30) φυσιολογικοί τοκετοί που πραγματοποίησε η/ο φοιτήτρια/της. Σε κάθε τοκετό (αναλυτικό ή συνοπτικό) υπογράφει η μαία που ήταν παρούσα
και καθοδηγούσε την/τον φοιτήτρια/τη. 

Οι Φορείς Υποδοχείς Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ) αξιολογούν τις/τους φοιτήτριες/τές σε μηνιαία βάση και υπογράφουν το βιβλίο ΠΑ της/του φοιτήτριας/τή, στο οποίο αναγράφονται οι ημερομηνίες υλοποίησης της ΠΑ και όλες οι κλινικές δραστηριότητες που εκτέλεσαν.
Επίσης, κάθε φοιτήτρια/τής υπογράφει σε παρουσιολόγιο, στο οποίο αναγράφονται οι ημέρες και ώρες κατά τις οποίες πραγματοποίησε την ΠΑ.
Μετά την ολοκλήρωση της ΠΑ, οι φοιτήτριες/τές εξετάζονται και βαθμολογούνται από Τριμελή Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν δύο μέλη της Επιτροπής ΠΑ και ο Επόπτης Καθηγητής και χορηγείται σε αυτούς βεβαίωση
ολοκλήρωσης της ΠΑ.
Επίσης, ο Επόπτης Καθηγητής μαζί με δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ (Τριμελής Επιτροπή) αξιολογούν την υλοποίηση της ΠΑ, εξετάζουν το βιβλίο στο οποίο αναγράφονται οι κλινικές δραστηριότητες του φοιτητή, εξετάζουν την/τον
φοιτήτρια/φοιτητή και παραδίδουν τη βαθμολογία της/του στη γραμματεία του Τμήματος. Η εξέταση της/του φοιτήτριας/τή είναι προφορική ή/& γραπτή. Η εξέταση πραγματοποιείται με ερωτήσεις σύντομης απάντησης, ή/& ερωτήσεις ανάπτυξης, ή/& ερωτήσεις επίλυσης προβλήματος-τρόπος αντιμετώπισης (case study). Σε περίπτωση που η εξέταση πραγματοποιηθεί προφορικά αλλά και γραπτά, ο τελικός βαθμός του μαθήματος προέρχεται από το μέσο όρο του βαθμού της προφορικής και της γραπτής εξέτασης. Η τελική βαθμολογία εκφράζεται σε κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10), με βάση επιτυχίας να θεωρείται το πέντε (5).
Τα ανωτέρω αναγράφονται και στον κανονισμό της πρακτικής άσκησης.
Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα ανακοινώνονται στις προκηρύξεις για θέσεις πρακτικής άσκησης, εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι φοιτητές/τριες με τη δήλωση του μαθήματος ή/& στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τους φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική & Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία:
1. Blumenthal P. and Berek J. (2013). A Practical Guide to Office GynecologicProcedures.
2. Brancel M. (2017). Newborn Primary care Guidelines. 24th annual edition.
3. Coughlin M. (2016) Trauma-informed care in the NICU: Evidenced-based practice Guidelines for Neonatal Clinicians.
4. Coughlin M. (2016) Trauma-informed care in the NICU: Evidenced-based practice Guidelines for Neonatal Clinicians.
5. Hawkins Joellen W. and Roberto-Nichols Diane M. (2015). Guidelines for nurse practitioners in Gynecologic Settings. 11th edition.
6. Lang J. (2016). The Whole 9 Months: A Week-by-week Pregnancy Nutrition Guide with Recipes for a healthy start.
7. Norton M. (2016). Callen’s Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology.
8. Sunshine P and Cohen R. (2015). Neonatology: Clinical Practice and Procedures.
9. Stevenson D. and Sunshine P. (2015). Neonatology: Clinical Practice and Procedures.
10. The Institute for Postpartum Care (2017). What happens next- The 4thtrimester: Hair to the Guide for postpartum.
11. Ευρωπαϊκή Οδηγία 38/2010.