Προετοιμασία Γονέων – Φυσικός Τοκετός

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-7010

Semester:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

2 Θεωρία 8 Κλινική Άσκηση+2 Ασκήσεις Πράξεις

Μονάδες ECTS:

10

Καθηγητές Μαθήματος

Σαραντάκη Αντιγόνη

Περίγραμμα

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΥΗΣΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ  ΦΡΟΝΤΙΔΑ  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ  ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΛΟΧΕΙΑΣ

ΜΗΤΡΙΚΟΣ  ΘΗΛΑΣΜΟΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό αποτελεί μάθημα ειδικότητας που στοχεύει στην προετοιμασία του ζευγαριού για την εισαγωγή στον καινούριο και πολύ σημαντικό ρόλο του στη γονεϊκότητα.

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτήτριες/τες   να  αποκτήσουν   επιστημονικές  γνώσεις όσον αφορά τη μετάβαση στη γονεϊκότητα κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού και της λοχείας, να αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν την αξία του φυσικού τοκετού εφαρμόζοντας μεθόδους και τακτικές ανάλογες των ζευγαριών. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις, κλινικές και γνωστικές δεξιότητες και ικανότητες ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν έγκαιρα, αυτόνομα και υπεύθυνα τις ανάγκες του κάθε ζευγαριού για να διασφαλίσουν μία ασφαλή και βέλτιστη μετάβαση στην μητρότητα και πατρότητα.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια/της θα είναι σε θέση  να:

 • Έχει κατανοήσει τις αλλαγές που γίνονται στο σώμα της γυναίκας στο 1ο, 2ο και 3ο τρίμηνο.
 • Να έχει κάνει κτήμα της τις διάφορες μεθόδους και σχολές προετοιμασίας γονέων και να τις εφαρμόζει ανάλογα με τις ανάγκες των ζευγαριών.
 • Αναγνωρίζει έγκαιρα την εμφάνιση μικροπροβλημάτων και να τα αντιμετωπίζει  με μη φαρμακευτικές μεθόδους.
 • Έχει γνώση των μεθόδων, των εποπτικών μέσων και των προπλασμάτων που απαιτούνται για την κατανόηση της κύησης, του τοκετού και της λοχείας από το ζευγάρι.
 • Εφαρμόζει ολιστική προσέγγιση και να παρέχει βέλτιστη μαιευτική νοσηλευτική φροντίδα σε ζευγάρια κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού, της λοχείας, για όλο το χρονικό διάστημα του μητρικού θηλασμού με επισκέψεις στο σπίτι της οικογένειας
 • Αναγνωρίζει τις συναισθηματικές ανάγκες και να αναπτύξει ικανότητες ώστε να παρέχει ψυχολογική και συναισθηματική στήριξη στο ζευγάρι και στον καθένα χωριστά, γυναίκα- μητέρα, άνδρα –πατέρα.
 • Έχει γνώση για τις διαθέσιμες μεθόδους ανακούφισης από τον πόνο κατά  τη διάρκεια του τοκετού.
 • Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές της-του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν περιπτώσεις που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα π.χ. μονογονεϊκή οικογένεια ή π.χ. να εκπονήσουν μια προετοιμασία ζευγαριού με πολιτισμικά χαρακτηριστικά διαφορετικά της ελληνικής κοινωνίας.

Γενικές ικανότητες 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας

 Επίδειξη  μεθοδικότητας

Ανάληψη  πρωτοβουλιών.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος .

1.Ιστορική  αναδρομή-Ρεύματα και σχολές προετοιμασίας γονέων.

Charles White, Cerling& Lafontaine, Grantly Dick Read, Robert A. Bradley, FransVeldman.

2. Θεωρία I.P. Pavlof, Velvovky&Platanof, Nikolaiev, ψυχοπροφυλακτική μέθοδος, Fernand Lamaze, Sheila Kitzinger, Alfonso Caycedo, Frederick Leboyer, Pierre Vellay, F. Miraglia& V. Piscicelli, Michel Odent, E. Galacteros.

3.H αναγκαιότητα της  Προετοιμασίας  Γονέων

4.Οργάνωση   τμήματος   Προετοιμασίας  Γονέων

5.Λειτουργία Τμήματος Προετοιμασίας Γονέων

6. Κύηση- φυσιολογικές αλλαγές, υγιεινοδιαιτητική αγωγή, άσκηση, εργασία

7.Φυσικός τοκετός

8.Τοκοφοβία, stress στον τοκετό

9.Μέθοδοι ανακούφισης από τον πόνο

10. Λοχεία-θηλασμός- φυσιολογικές αλλαγές

11. Οικογένεια- μορφές οικογένειας, προβλήματα οικογένειας στην έναρξή της

12. Μητρότητα

13. Πατρότητα

14.Φιλικό για τη μητέρα νοσοκομείο

15. Η σημασία του μικροβιώματος και της επιγεννητικής.  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο  με πρόσωπο   διδασκαλία στην τάξη

Χρήση Τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών

 • Χρήση Power  point presentations.
 • Κλινική  άσκηση  των φοιτητριών/των  σε  μικρές   ομάδες  σε   Μαιευτικά   Κέντρα –Μαιευτήρια   υπό  την   επίβλεψη  και καθοδήγηση  μεντόρων-καθηγητών  ή επαγγελματικών υγείας.

Αξιολόγηση φοιτητών

Αξιολόγηση του θεωρητικού  μέρους του μαθήματος (ΘΜ):

Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης και ερωτήσεις ανάπτυξης

Παρουσίαση ομαδικής εργασίας (40%)

Αξιολόγηση του κλινικού-εργαστηριακού μέρους (ΚΕΜ):

 1. Παρατήρηση κατά την διάρκεια της κλινικής εκπαίδευσης (50%):
 2. Προφορική εξέταση (50%)

 Γλώσσα  εξέτασης  η  ελληνική.

Ο  Βαθμός του μαθήματος (ΒΜ)  εξάγεται  ως εξής:

Βαθμός (ΘΜ) + Βαθμός (ΚΕΜ)/2 = (ΒΜ) . 

Η βαθμολογία της (ΘΜ) και του (ΚΕΜ) εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10). Βάση επιτυχίας για κάθε μία από αυτές τις εξετάσεις είναι το πέντε  (5). Απαραίτητη προϋπόθεση για τον συμψηφισμό των δύο βαθμολογιών για την εξαγωγή της (ΒΜ) είναι η βάση σε κάθε ένα από τα δύο.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι γνωστά στους φοιτητές/τριες  πριν την έναρξη της κλινικής τους εκπαίδευσης.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική :

 1. Οdent Μ. (1999). Η γέννα στο δρόμο της φύσης. Αναγέννηση του φυσικού τοκετού.  Εκδ.  Θυμάρι, Αθήνα.
 2. Μωραΐτου Μ.(2004). Το βίωμα της μητρότητας. Εκδ. Πολιτεία, Αθήνα
 3. Τραγέα Ρ. (2005) Φυσικός Τοκετός-Εναλλακτικές Μέθοδοι ΜαιευτικήςΦροντίδας. Eκδ. Παρισιάνος, Αθήνα

Ξενόγλωσση :.

 1. Roy RN, Schumm WR, Britt SL (2014). Transition to Parenthood. Spinger, NY
 2. Barnes DL Balber LG (2007) .The journey to parenthood. Radcliffe Publishing Ltd,UK.
 3. Galinsky E. (1987). The six stages of Parenthood. Addison-Wesley Publ.Company, USA.
 4. Belsky J and Kelly J (1995). The transition to parenthood. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Atlanta, USA.
 5. Kitzinger S. (2011).Rediscovering Birth. Pinter and Martin Ltd, London
 6. Kitzinger S. (2004). The new experience of childbirth. Clays Ltd, Great Britain
 7. Kitzinger S. (2005). The politics of birth. Elsevier Butterworh Heinemann