Συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-8010

Εξάμηνο:

H' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης

Μονάδες ECTS:

3


 

Μ-8010-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Αυτό το μάθημα είναι μάθημα γενικής υποδομής και έχει σκοπό να προσφέρει της φοιτητές της γνώσεις και της απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζονται για να αναλάβουν την εκπόνηση της ερευνητικού σχεδίου. Συγκεκριμένα η διδασκαλία αυτού του μαθήματος θα περιλαμβάνει μια περισσότερο εκτεταμένη ανάλυση της μεθοδολογίας της έρευνας, καθιστώντας της φοιτητές ικανούς να εφαρμόζουν κατάλληλες γνώσεις στην κριτική αξιολόγηση δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών καθώς και να είναι ικανοί να κατανοούν τα δεδομένα, να τα αναλύουν και να εξάγουν συμπεράσματα.

Στόχος είναι οι φοιτητές/τριες να αντιλαμβάνονται τα ηθικά – δεοντολογικά ζητημάτα της επιστημονικής έρευνας προκειμένου να συντάξουν ερευνητικό πρωτόκολλο.

 

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 • Να αποκτήσουν βαθειά γνώση για τα χαρακτηριστικά της έρευνας, τα είδη των ερευνητικών σχεδιασμών και των τύπων έρευνας καθώς και των αδυναμιών και περιορισμών του κάθε τύπου έρευνας. Να αποκτήσουν τη δεξιότητα να διατυπώνουν ερευνητικό ερώτημα με σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο και να αποκτήσουν την ικανότητα να επιλέξουν τον κατάλληλο ερευνητικό σχεδιασμό για την απάντηση του κάθε ερευνητικου ερωτήματος.
 • Να αξιολογούν με κριτικό τρόπο τις επιστημονικές μελέτες και τα ερευνητικά δεδομένα αναγνωρίζοντας την ιεραρχία ερευνητικών σχεδιασμών. Να αποκτήσουν τη δεξιότητα να αναλύουν κριτικά, να αξιολογούν και να ενσωματώνουν την κατάλληλη και σχετική βιβλιογραφία στο υπό διερεύνηση θέμα.
 • Να αποκτήσουν τη δεξιότητα να αξιολογήσουν κριτικά την εγκυρότητα και αξιοπιστία της μεθόδου συλλογής δεδομένων και την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου ανάλυσης δεδομένων. Να συντάξουν ερευνητικό πρωτόκολλο μιας ερευνητικής εργασίας
 • Να αναλύσουν της ηθικές – δεοντολογικές παραμέτρους στο σχεδιασμό της έρευνας και να εξοικειωθούν με τη διαδικασία της υποβολής του πρωτοκόλλου σε επιτροπή έρευνας και βιοηθικής για λήψη άδειας
 • Να επικοινωνήσουν με σαφήνεια τα ουσιώδη στοιχεία της έρευνας σε γραπτή μορφή. Να αποκτήσουν την επικοινωνιακή δεξιότητα παρουσιάσης (με προφορικό και γραπτό τρόπο) των ερευνητικών της αποτελεσμάτων.
 • Να εξοικειωθούν με τη συγγραφή των βιβλιογραφικών παραπομπών σύμφωνα με τα διάφορα συστήματα παράθεσης βιβλιογραφίας. Να κατανοήσουν την σημασία της αναφοράς και αναγνώρισης της πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων ερευνητών και να κατανοήσουν την έννοια της λογοκλοπής.
 • Να συνεργαστούν με υπευθυνότητα με τους συμφοιτητές τους για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο σε μια μελέτη περίπτωσης που περιλαμβάνει την οργάνωση, κατανομή καθηκόντων και την υλοποίηση του σχεδίου.

 

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Επίδειξη  μεθοδικότητας
 • Ανάληψη  πρωτοβουλιών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Αναλυτική περιγραφή των ερευνητικών σχεδιασμών και των τύπων έρευνας. Αδυναμίες και περιορισμοί του κάθε τύπου έρευνας. Βασικά είδη ποσοτικών ερευνών. Βασικά είδη ποιοτικών ερευνών. Τρόποι επίλυσης προβλημάτων.
 2. Περιγραφή της ερευνητικής διαδικασίας. Επιλογή σχεδιασμού – Είδη. Περιγραφικός σχεδιασμός. Σχεδιασμός συσχέτισης. Επιτόπιες μελέτες. Μελέτες κοόρτης. Μελέτες casecontrol
 3. Διατύπωση ερευνητικών σκοπών – ερωτημάτων και υποθέσεων. Έλεγχος ερευνητικών υποθέσεων και τύποι σφαλμάτων. Μέγεθος δείγματος στην έρευνα. Ισχύς της μελέτης. 
 4. Πληθυσμός, δείγμα, Είδη- μέθοδοι δειγματοληψίας και αντιστοίχιση της με το είδος του ερευνητικού ερωτήματος και του ερευνητικού σχεδιασμού. Έννοια της γενίκευσης και της αντιπροσωπευτικότητας.
 5. Εργαλεία συλλογής δεδομένων στην ποσοτική έρευνα. Ερωτηματολόγια, δομημένες συνεντεύξεις, κλίμακες. Επικοινωνία για λήψη άδειας χρήσης ή μετάφρασης ερωτηματολογίου. 
 6. Επικοινωνιακές δεξιότητες για χορήγηση ερωτηματολογίου και λήψη συνέντευξης
 7. Μέρη πτυχιακής εργασίας: συγγραφή εύστοχης περίληψης, λέξεις κλειδιά, εισαγωγή και βιβλιογραφική ανασκόπηση, μεθοδολογία, αποτελέσματα, συζήτηση και συμπεράσματα
 8. Μέθοδοι παράθεσης βιβλιογραφίας
 9. Πνευματική ιδιοκτησία και λογοκλοπή
 10. Συγγραφή ερευνητικού πρωτοκόλλου
 11. Διαδικασία και υποβολή ερευνητικού πρωτοκόλλου για λήψη άδειας από την Επιτροπή Βιοηθικής
 • Τήρηση χρονοδιαγράμματος και οργάνωση χρόνου
 • Διαδικασία δημοσίευση εργασίας σε επιστημονικό περιοδικό.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών:

 • Χρήση Power  point  presentatios.
 • Υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
 • Υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω πρόσβασης των φοιτητών/φοιτητριών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.

Αξιολόγηση φοιτητών

Αξιολόγηση του  μαθήματος:

Γραπτή (ΓΕ) ή/και προφορική (ΠΕ) τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/&
 • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης και ερωτήσεις ανάπτυξης ή/&
 • Επίλυση προβλημάτων  ή/&
 • Ανάλυση ρόλων σε σύντομη μελέτη περίπτωσης ή/&

Γλώσσα  εξέτασης  η  ελληνική.

Η βαθμολογία  εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα( 0-10)

Βάση  επιτυχίας   είναι το  πέντε(5).

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητριών/φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλες/όλοι οι φοιτήτριες/φοιτητές με τη δήλωση του μαθήματος ή/& στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική :

 1. Λυκερίδου Κ. (εκδ) Tεκμηριωμένη λήψη απόφασης στην Μαιευτική,Εκδόσεις Λαγός Δ. ISBN: 978-960-7875-77-8.
 2. Λυκερίδου Α, Βιβιλάκη Β., Γουρουντή Κ. Μεθοδολογία έρευνας στην υγεία. Μελέτη της υγείας και των υπηρεσιών υγείας. Αθήνα: Εκδόσεις BrokenHillPublishersLTD 2013. ISBN: 978 0 335 23364 9.

Ξενόγλωσση :

 1. Derek Swetnam Writing Your Dissertation: The bestselling guide to planning, preparing and presenting first-class work.
 2. Diana Ridley (2008) The literature review: a step-by-step guide for students. Sage Editions.
 3. Berghella (2006) Obstetric Evidence-Based Guidelines (Series in Maternal-Fetal Medicine). Informa UK Ltd.
 4. Dawes T., Davies P., and Gray A.(2005). Evidence-Based Practice: A Primer for Health Care Professionals (Evidence-Based Practice). Churchill Livingstone Publishers.
 5. Malloch, Porter-O’Grady T. (2006). Introduction to Evidence-Based Practice inNursing and Health Care. Jones and Barlett Publishers.
 6. Proctor, Renfrew M. (2000). Linking Research and Practice in Midwifery: AGuide to Evidence-Based Practice. Bailliere Tindall Publishers .
 7. Levin R., Feldman H. (2006) Teaching Evidence-Based Practice in Nursing: A Guide for Academic and Clinical Settings. Springer Publishing Company
 8. McDaid C. (2000) Clinical Effectiveness and Evidence-based Nursing, Midwiferyand Health Visiting: Barriers, Resources and Practical Implications. Publisher: NIPEC
 9. Proctor S., Renfrew M. (2000). Linking Research and Practice in Midwifery: A Guide to Evidence-Based Practice. Bailliere Tindall Publishers.