Μπεζαντέ Σοφία

qode interactive strata

Διοικητικό Προσωπικό

Υπεύθυνη Διοικητικών Θεμάτων

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

midw@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 7455

Διεύθυνση Γραφείου

Γραμματεία Τμήματος Μαιυετικής

Ώρες Γραφείου

Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 10:00-13:00