Απόφαση Κοσμητείας για αναστολή της κλινικής, νοσοκομειακής και πρακτικής άσκησης