Όραμα

ΟΡΑΜΑ

 Όραμα του Τμήματος αποτελεί η προσφορά υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και ερευνητικής δραστηριότητας, με στόχο την παραγωγή νέας γνώσης και τη διάδοσή της στον εθνικό και διεθνή χώρο, η λειτουργία του με διεθνώς αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και ομάδα επισκεπτών καθηγητών και ερευνητών (visiting professors and researchers), η ενίσχυση της θέσης του ως διεθνές κέντρο ακαδημαϊκής ερευνητικής αριστείας, με παράλληλη αναγνώριση από την αγορά εργασίας και με ισχυρή φοιτητική κοινότητα και κοινότητα αποφοίτων (alumnus). Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος συμβαδίζει με το συγκεκριμένο όραμα.

Tο όραμα που διέπει το στρατηγικό σχέδιο του Τμήματος Μαιευτικής, βασίζεται σε δύο κατηγορίες στόχων: (α) στη θεραπεία μιας ποικιλίας επιστημονικών γνωστικών περιοχών που διδάσκονται, ως «ολιστική γνώση» στην κατάρτιση των νέων μαιών/ευτών και (β) στην επιδίωξη της ακαδημαϊκής ποιότητας και της καινοτομίας στην προσέγγιση της επιστημονικής γνώσης και την ανάπτυξη ερευνητικού έργου της μαίας/ του μαιευτή.

Οι δύο αυτές οραματικές στοχοθεσίες αποτελούν πυλώνες που οικοδομούνται με τη συμβολή των Επιστημών Υγείας, Ψυχολογίας, Πληροφορικής, Στατιστικής καθώς εξοικειώνουν τους φοιτητές με το σύνολο της Μαιευτικής Επιστήμης & φροντίδας και συμβάλουν στη μάθηση και την ακαδημαϊκή τους ωρίμανση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του οράματός του το Τμήμα Μαιευτικής:

  • Επιδιώκει την αριστεία στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία μέσω της προσέλκυσης, στήριξης και αξιοποίησης νέων ερευνητών, ακαδημαϊκών δασκάλων αλλά και διοικητικού προσωπικού που διακρίνονται για το επιστημονικό τους ενδιαφέρον και την επαγγελματική τους συνέπεια και αναπτύσσουν σημαντική επιστημονική δραστηριότητα.
  • Διεκδικεί, μέσω σύγχρονων Προγραμμάτων Σπουδών που προωθούν τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και την εξωστρεφή επιστημονική δράση, να εδραιωθεί ως Τμήμα με μακρόχρονες ακαδημαϊκές και ερευνητικές προοπτικές, αποσκοπώντας παράλληλα στο κοινωνικό όφελος και βασιζόμενο σε δημοκρατικά ιδεώδη, όπως η αξιοκρατία και η ανεξαρτησία των ιδεών και της επιστήμης.
  • Υπόσχεται να συνεισφέρει, μέσω της γνώσης, της επιστημονικής σκέψης και της δημιουργίας, στο μέτρο που του αναλογεί, στην υγεία, την ευημερία, την οικογενειακή συνοχή, κοινωνική πρόοδο και στον πολιτισμό του εθνικού και ευρωπαϊκού χώρου.

 Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος εναρμονίζεται με την πολιτική ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και αποβλέπει στην υλοποίηση στόχων ποιότητας που αφορούν στη λειτουργία του και ειδικότερα στην οργάνωση και λειτουργία του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ), με έμφαση στη παροχή άριστης ποιότητας εκπαίδευσης, παραγωγή ερευνητικών επιτευγμάτων διεθνούς απήχησης με ταυτόχρονη διάχυσή τους στην κοινωνία. Η πολιτική ποιότητας διαμορφώνεται μέσω διαβούλευσης της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος και επικυρώνεται με απόφαση της Συνέλευσης, ενώ η υλοποίηση της παρακολουθείται από την ΟΜΕΑ του Τμήματος σε ετήσια βάση, και ανάλογα επικαιροποιείται.