Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση του τμήματος Μαιευτικής είναι είκοσι μία (21) εβδομάδες και γίνεται στο εαρινό εξάμηνο σπουδών στο 8ο εξάμηνο.

Μπορεί να πραγματοποιηθεί με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ με αμοιβή και ασφάλιση από το ΕΣΠΑ είτε χωρίς ΕΣΠΑ με ασφάλιση από το ΠΑΔΑ (αφορά την πρακτική στο δημόσιο).

Η Επιτροπή Πρακτικής ΄Ασκησης του τμήματος αποτελείται από τα κάτωθι μέλη, που μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω email για πληροφορίες:

Διαμάντη Α., Μεταλλινού Δ. : Πρακτική Άσκηση χωρίς ΕΣΠΑ

Ηλιάδου Μ., Σαρέλλα Αγγ. : Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ – Αθήνα

Κύρκου Γ. : Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ – Επαρχία

Διαμάντη Α., Ηλιάδου Μ,. Κύρκου Γ., Μεταλλινού Δ., Σαρέλλα Αγγ., Αγγελιουδάκη Ε. : Έλεγχος και διόρθωση βιβλίων Πρακτικής Άσκησης και Εξέταση φοιτητών/φοιτητριών για την Πρακτική Άσκηση. 

Υπεύθυνη για την Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό – ERASMUS PLACEMENT:  Σαραντάκη Αντ.

 

Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ του ΠΑΔΑ      

 

Κανονισμός Πρακτικής ΄Ασκησης    

 

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό – ERASMUS PLACEMENT

 

Αίτηση Πρακτικής Άσκησης                                             Βεβαίωση αποδοχής φοιτητή για Π.Α.

 

Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ                                    Βιβλίο Τοκετών

 

Οδηγός Διαγραμμάτων Κλινικών Δεξιοτήτων            Παρουσιολόγιο Ασκούμενου Φοιτητή

                                                                                           

Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης εκτός ΕΣΠΑ                        Έντυπο αποτίμησης/Αξιολόγησης Π.Α.             

 

Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ   

 

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης από το/τη Φοιτητή/Φοιτήτρια (google.com)-Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής