Γ' Εξάμηνο

Γ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Μ017 Περιεγχειρητική Φροντίδα στη Μαιευτική/Γυναικολογία – Στοιχεία Αναισθησιολογίας ΜΕ 3 Θεωρία +4 Κλινική Άσκηση+1 Ασκήσεις Πράξεις 8 Πεχλιβάνη Φανή
Μ018 Παιδιατρική Φροντίδα ΜΕΥ 3 Θεωρία 4 Δελτσίδου Άννα
Μ019 Μητρικός Θηλασμός ΜΕ 3 Θεωρία 4 Πεχλιβάνη Φανή
Μ020 Φροντίδα Φυσιολογικού Νεογνού ΜΕ 3 Θεωρία +4 Κλινική Άσκηση 6 Δάγλα Μαρία
Μ021 Διατροφή Γυναίκας ΜΕΥ 2 Θεωρία 3  
Μ022 Φυσιολογία της Κύησης ΜΕ 3 Θεωρία 5 Ιατράκης Γεώργιος