Γ' Εξάμηνο

Γ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Μ-3010 Περιεγχειρητική Φροντίδα στη Μαιευτική/Γυναικολογία – Στοιχεία Αναισθησιολογίας ΜΕ 3 Θεωρία + 5 Εργαστήριο (4 Κλινική Άσκηση+1 Ασκήσεις Πράξης) 8 Κύρκου Γιαννούλα
Μ-3020 Παιδιατρική Φροντίδα ΜΕΥ 3 Θεωρία 4 Δελτσίδου Άννα
Μ-3030 Μητρικός Θηλασμός ΜΕ 3 Θεωρία 4 Ηλιάδου Μαρία
Μ-3040 Φροντίδα Φυσιολογικού Νεογνού ΜΕ 2 Θεωρία +4 Εργαστήριο (Κλινική Άσκηση) 6 Δάγλα Μαρία
Μ-3050 Διατροφή της Γυναίκας ΜΕΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Παλάσκα Ερμιόνη
Μ-3060 Φυσιολογία της Κύησης ΜΕ 3 Θεωρία 5 Διαμάντη Αθηνά