Δελτσίδου Άννα

qode interactive strata

Μέλη ΔΕΠ

Καθηγήτρια, Διευθύντρια Τομέα Γυναικολογικής Φροντίδας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

adeltsidou@uniwa.gr