Α' Εξάμηνο

Α' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
M-1010 Bασικές Κλινικές Δεξιότητες ΜΕΥ 3 Θεωρία + 5 Εργαστήριο 7 Νάνου Χριστίνα
Μ-1020 Ανατομική του Ανθρώπου ΜΓΥ 3 Θεωρία 5 Θαλασσινός Νικόλαος
Μ-1030 Φυσιολογία του Ανθρώπου ΜΓΥ 3 Θεωρία 5 Ξάνθος Θεόδωρος
Μ-1040 Γενετική ΜΕΥ 2 Θεωρία 3 Νικολαΐδης Πέτρος
Μ-1050 Γυναικολογία ΜΕ 3 Θεωρία 5 Νικόλαος Βλαχάδης
Μ-1060 Νοσολογία ΜΓΥ 3 Θεωρία 5 Ξάνθος Θεόδωρος