Bασικές Κλινικές Δεξιότητες

Κωδικός Μαθήματος:

M-1010

Εξάμηνο:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3 Θεωρία + 5 Εργαστήριο

Μονάδες ECTS:

7

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MIDW123/

Σύνδεσμος στο eClass εργαστηρίου:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MIDW118/


Καθηγητές Μαθήματος

Νάνου Χριστίνα

 

Μ-1010_ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 

 

Περίγραμμα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία βασικών νοσηλευτικών αρχών και τεχνικών κατά την παροχή φροντίδας υγείας. Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτήτριες/φοιτητές να αποκτήσουν επιστημονικές γνώσεις και κλινικές δεξιότητες όσον αφορά στην εφαρμογή ενδεδειγμένων νοσηλευτικών μεθόδων για τη φυσική και συναισθηματική φροντίδα των ασθενών.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/φοιτητές θα είναι ικανοί να:

 • Γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της δομής, οργάνωσηςκαι λειτουργίας των διάφορων Νοσηλευτικών μονάδων.
 • Κατανοούν τον τρόπο σχεδιασμού της νοσηλευτικής φροντίδας, ώστε να μπορούν, να σχεδιάζουν να οργανώνουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν την παρεχόμενη φροντίδα υγείας.
 • Εφαρμόζουν ολοκληρωμένη κλινική φροντίδα ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών. Συγκεκριμένα να έχουν τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να πραγματοποιούν όλες τις παρεμβάσεις φροντίδας υγείας στις οποίες εκπαιδεύτηκαν.
 • Έχουν γνώση των βασικών μέτρων πρόληψης των νοσοκομειακών λοιμώξεων καθώς και των βασικών αρχών πρόληψης των επαγγελματικών ατυχημάτων ώστε να προστατεύουν τόσο τους ασθενείς γυναίκες, όσο και τους επαγγελματίες υγείας από τους αντίστοιχους κινδύνους.
 • Γνωρίζουν τη διαδικασία για τη λήψη ιστορικού και την εισαγωγή ασθενούς σε νοσηλευτική μονάδα.

Γενικές  ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 • Λήψη αποφάσεων

 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική  εργασία
 • Εργασία σε  διεπιστημονικό  περιβάλλον
 • Λήψη  πρωτοβουλιών
 • Επίδειξη μεθοδικότητας
 • Επίδειξη  κοινωνικής , επαγγελματικής  και ηθικής υπευθυνότητας
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος  Μαθήματος

1. Ιστορία  της  Νοσηλευτικής. Συστήματα  νοσηλευτικής  φροντίδας- σκοποί-στάδια. Ορισμός  υγείας  -ασθένειας  -νόσου.

2. Έννοια  Πρωτοβάθμιας  -Δευτεροβάθμιας  και Τριτοβάθμιας  περίθαλψης. Κέντρο  Υγείας  -Νοσοκομείο. Οργάνωση  -Διοίκηση  -Λειτουργία  Νοσηλευτικών  μονάδων. Διεπιστημονική  συνεργασία,   η/ο  Μαία/Μαιευτής   ως   μέλος  επιστημονικής ομάδας. 

3.  Εισαγωγή  ασθενούς  στο  Νοσοκομείο.

4. Τεχνική  λήψης  ιστορικού  – Μεθοδολογία κλινικής  εξέτασης.

5. Νοσηλευτική  φροντίδα με βάση τη νοσηλευτική διεργασία – (Εκτίμηση, Νοσηλευτική διάγνωση, Σχεδιασμός και  Νοσηλευτική  φροντίδα, Αξιολόγηση).

6. Ψυχοσωματική  προσέγγιση  του  ασθενή. Τέχνη  της  Επικοινωνίας.  Προσέγγιση  ασθενών  με  ψυχοκοινωνικά  προβλήματα.

7.  Βασικές αρχές  λήψης και αξιολόγησης των ζωτικών σημείων   (καταγραφή σε  διαγράμματα  -ειδικά  σήματα).

8.Αρχές  χορήγησης   φαρμάκων  – τρόποι  χορήγησης (peros, IM, IV κ.α.)

9. Αιμοληψία – εργαστηριακές εξετάσεις.

10α.Ομάδες  αίματος –  Παράγοντας Rh.- Παράγοντες πήξης.

10β.  Αρχές μετάγγισης  αίματος  και παραγώγων.

11. Τραύμα, φροντίδα  τραύματος.  

12.Τοποθέτηση  ρινογαστρικού  καθετήρα.  Eτοιμασία  υλικών  και ασθενούς  για  ειδικές  εξετάσεις  (πχ. παρακέντηση, ΗΚΓ κ.α)

13. Βασικές  αρχές  και  μέθοδοι  χορήγησης  οξυγόνου Ο2.

14. Ατομική  υγιεινή  ασθενούς  -Φροντίδα   ασθενούς  περιπατητικού-κλινήρους. Θέσεις  μεταφοράς  και  έγερση  αρρώστου. Περιποίηση απλής &  Χειρουργικής  κλίνης.

15α. Βασικές αρχές νοσοκομειακών λοιμώξεων

   • Βασικές αρχές για  απολύμανση  -αποστείρωση –ασηψία.
   • Πλύσιμο  χεριών, τοποθέτηση γαντιών  κ.α..
   • Ετοιμασία   υλικού  για  αποστείρωση  -απολύμανση.

15β.Επαγγελματικοί  κίνδυνοι

   • Μέτρα  πρόληψης  και  αντιμετώπισης  επαγγελματικών  ατυχημάτων. 
   • Προστασία-ασφάλεια  ασθενούς- ευθύνη   Μαίας. (πχ .διαφυγόντα  αέρια, κακή  λειτουργία  μηχανημάτων, κακώσεις του ασθενούς  από λανθασμένους χειρισμούς, αμέλεια, πιέσεις, πτώση, κλπ).

 

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

Επίδειξη και  εφαρμογή   τεχνικών  σε  προπλάσματα  και  εφαρμογή  αυτών  από  τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

 1. Λήψη  και  καταγραφή  ζωτικών  σημείων -θερμομετρικό   διάγραμμα.
 2. Τεχνική τοποθέτησης   φλεβοκαθετήρα  – αιμοληψία, λήψη τριχοειδικού αίματος  για εξέταση σακχάρου, χολερυθρίνης  κλπ. 
 3. Τεχνική   μετάγγισης  αίματος.
 4. Μέθοδοι  χορήγησης   φαρμάκων (pos, ΙV,ΙΜ  κλπ). Χορήγηση Ο2.
 5. Tεχνική  καθετηριασμού  ουροδόχου  κύστης  γυναίκας και λήψης  ούρων  για  καλλιέργεια.
 6. Αλλαγή  -περιποίηση  τραύματος. 
 7. Τοποθέτηση  ρινογαστρικού  καθετήρα  σε  ενήλικα και νεογνό.
 8. Ατομική  υγιεινή  ασθενούς  – Φροντίδα   ασθενούς  περιπατητικού-κλινήρους.
 9. Βασικά μέτρα πρόληψης νοσοκομειακών λοιμώξεων (τοποθέτηση γαντιών, υγιεινή χεριών κ.α.)
 10. Ετοιμασία απλής &  χειρουργικής  κλίνης.
 11. Θέσεις  μεταφοράς  και  έγερση  αρρώστου.
 12. Eτοιμασία  υλικών  και ασθενούς  για  ειδικές  εξετάσεις  (πχ. παρακέντηση, ΗΚΓ κ.α).
 13. Ετοιμασία   υλικού  για  αποστείρωση  -απολύμανση.
 14. Παραλαβή  ασθενούς  από  τη μαία.
 15. Προεγχειρητική προετοιμασία ασθενούς, προεγχειρητικός έλεγχος, μετεγχειρητικά προβλήματα ασθενών και αντιμετώπιση αυτών.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο  εκπαίδευση.

Θεωρητικό  μέρος του μαθήματος: διαλέξεις, video προσομοίωσης. 

Εργαστηριακό  μέρος του μαθήματος:

 • Επίδειξη   νοσηλευτικών  πράξεων σε προπλάσματα  και με τη χρήση ανάλογου υλικού  σε ομάδες  φοιτητριών/φοιτητών. Εφαρμογή πράξεων φροντίδας από κάθε φοιτήτρια/φοιτητή στο αντίστοιχο πρόπλασμα
 • ασκήσεις πράξης.
 • Προσομοίωση φροντίδας,- video προσομοίωσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Χρήση   power   point  presentations ,
 • video προσομοίωσης
 • υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής  πλατφόρμας e-class
 • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Για το θεωρητικό  μέρος του μαθήματος η αξιολόγηση γίνεται με γραπτή εξέταση (ΓΕ)   ή/ και προφορική  εξέταση (ΠΕ)  στην  ελληνική στο τέλος του εξαμήνου με :

 • ερωτήσεις ανάπτυξης   ή/&
 • ερωτήσεις σύντομης  απάντησης ή/&
 • ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/&
 • επίλυση προβλημάτων.

Στο Εργαστηριακό μέρος  του  μαθήματος η αξιολόγηση  γίνεται με εργαστηριακή εξέταση (ΕΕ) που περιλαμβάνει:

 • προφορική εξέταση της/του φοιτήτριας/φοιτητή  και
 • εφαρμογή νοσηλευτικών πράξεων σε προπλάσματα.

Η βαθμολογία  εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10).

Βάση επιτυχίας  της  γραπτής  εξέτασης  (ΓΕ)  ή της προφορικής εξέτασης (ΠΕ) και της  εργαστηριακής  εξέτασης (ΕΕ) είναι  το πέντε( 5 ).

Ο βαθμός του μαθήματος (ΒΜ)   εξάγεται   με  τον    κανόνα:

Βαθμός (ΓΕ) ή βαθμός (ΠΕ) + Βαθμός (ΕΕ)=ΒΜ/2

Οι  βαθμοί  ( ΓΕ) ή (ΠΕ)  και  (ΕΕ) συμψηφίζονται, όταν  η/ο φοιτήτρια/φοιτητής έχει εξασφαλίσει   τη βάση τόσο για τη θεωρητική  εξέταση , όσο και για την εργαστηριακή εξέταση του μαθήματος, δηλαδή πρέπει να έχει στο κάθε ένα από τα δύο μέρη του μαθήματος τουλάχιστον πέντε (5) για να γίνει συμψηφισμός.

Εάν έχει αποτύχει στην εργαστηριακή εξέταση  (ΕΕ) επαναλαμβάνει το  εργαστήριο.

Η/Ο φοιτήτρια/φοιτητής δεν έχει δικαίωμα  για εξέταση στο εργαστήριο εάν  δεν  έχει παρακολουθήσει  το 80% των υποχρεωτικών ωρών του εργαστηρίου. Στην περίπτωση αυτή  επαναλαμβάνει  μέρος του εργαστηρίου μέχρι να  φθάσει το 80% των  προβλεπόμενων ωρών, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα.

Εάν έχει παρακολουθήσει λιγότερο από το 60% των προβλεπόμενων ωρών υποχρεούται να επαναλάβει όλο το εργαστήριο.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην  ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλες/όλοι οι φοιτήτριες/φοιτητές  με τη δήλωση του μαθήματος.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Ελληνική βιβλιογραφία:

 1. Carol Taylor  ,Carol  Lilliw ,Priscilla  Lemone, Ελισάβετ  Πατηράκη –Κουρμπάνη , Επιμέλεια  Χρυσούλα  Β. Λεμονίδου (2006). Θεμελιώδεις  Αρχές της Νοσηλευτικής  – Η Επιστήμη  και  η  Τέχνη της  Νοσηλευτικής  Φροντίδας ,  εκδ. ΠΧ. Πασχαλίδης.
 2. Ιορδάνου Μ. (2011) Βασικές Νοσηλευτικές Δεξιότητες και Παρεμβάσεις.
 3. LynnP., Επιμέλεια  Χρυσούλα  Β. Λεμονίδου (2012). Κλινικές Νοσηλευτικές Δεξιότητες & Νοσηλευτική Διεργασία, εκδόσεις BrokenHill.
 4. MaggieC (2003). Βασικές Νοσηλευτικές  Διαδικασίες  , εκδ.  Παρισιάνος.
 5. Παπαγεωργίου Δ., Κελέση- Σταυροπούλου Μ., Φασόη-Μπάρκα Γ. (2013). Βασική Νοσηλευτική, εκδόσεις Κωνσταντάρας.
 6. Perry A, Potter P , Επιμέλεια Σαράφης Π. (2012). Βασική Νοσηλευτική &Κλινικές Δεξιότητες, εκδόσεις BrokenHill.
 7. Σμυρνάκης Ε. και συν. (2017) Βασικές κλινικές δεξιότητες.2η έκδοση, University Srudio Press.
 8. SusanC. DeWit (2012). Βασικές Αρχές  και  Δεξιότητες  της  Νοσηλευτικής Φροντίδας,Eκδ.  Λαγός.

 

Ξένη βιβλιογραφία:

 1. Burns N, Susan Grove (2008). The Practise   of  Nursing  Research  Appraisal, Synthesis, and Generation of Evidence. Saunders, Sixth Edition
 2. Ballweg R. et al (106) Physician Assistant: A Guide to Clinical Practice. 6th edition. Elsevier.
 1. Fraser, D.M. and Cooper, M.A. (eds.) (2003) Myles’ Textbook for Midwives. 14th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone.
 2. Jean Smith-Temple, oyxe Young Johnson (2009) Nurses’ guide to clinicalprocedures .
 3. Mohammadreza H. (2016) Empathy in Health Professions Education andPatient Care. Springer.
 4. Perry A, Patricia Potter (2010). Clinical Nursing Skills and Techniques – Text and Mosby’s Nursing Video Skills – Student Version DVD 3.0 Package. Mosby.Potter P, Anne Perry, Patricia Stockert, Amy Hall (2010). Basic Nursing – Text and Mosby’s Nursing Video Skills – Student Version DVD 3.0 Package.
 5. Potter P, Anne Perry, Patricia Stockert, Amy Hall (2010). Basic Nursing – Text and Mosby’s Nursing Video Skills – Student Version DVD 3.0 Package.
 6. Potter P., Griffin Perry A., et al. (2016) Fundamentals of nursing. 9th edition
 7. Susan Alexander and Karen Frith (2014) Applied Clinical Informatics for Nurses.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Midwifery
 • British Journal of Midwifery
 • The Lancet
 • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing
 • Nursing for Women’s Health
 • Nursing Research & Practice
 • Health Science Journal
 • Women’s health Issues
 • Journal of women’s health