Σκοπός

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Τμήματος είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση, η οποία θα διαμορφώνει καταρτισμένους και ικανούς επαγγελματίες με συγκροτημένες γνώσεις για τη μαιευτική, νέους επιστήμονες που θα έχουν κατακτήσει τις απαιτούμενες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και θα μπορούν να ανταποκριθούν στις εξελίξεις στις επιστήμες υγείας, να κατανοούν σε βάθος το πεδίο όπου θα κληθούν να εργαστούν, είτε ως μέλη ενός φορέα, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες.