Φυσιολογία της Κύησης

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-3060

Εξάμηνο:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

3 Θεωρία

Μονάδες ECTS:

5


Καθηγητές Μαθήματος

Διαμάντη Αθηνά

 

Μ 3060-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία και αφομοίωση των  βασικών αρχών  και σύγχρονων δεδομένων που αφορούν τη Φυσιολογία της κύησης ώστε ο μελλοντικός απόφοιτος να μπορεί να  χρησιμοποιήσει τις γνώσεις  αυτές κατά την άσκηση των καθηκόντων του στους χώρους εργασίας (π.χ. Κέντρα Υγείας, εξωτερικά ιατρεία κ.λπ.).

Μετά την  επιτυχή    ολοκλήρωση  του μαθήματος, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα  είναι  σε   θέση  :

 • Να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη φυσιολογία της  κύησης 
 • Να αναγνωρίζουν ενδεχόμενες παρεκκλίσεις από τη φυσιολογική κύηση.
 • Να αντιμετωπίζουν συνήθη  φυσιολογικά  προβλήματα στην κύηση (π.χ. “morningsickness”).
 • Να έχουν την ικανότητα αντιμετώπισης καταστάσεων που βρίσκονται στις παρυφές της φυσιολογίας της κύησης (π.χ. μέτρια αναιμία της κύησης).
 • Να συστήνουν τον προγεννητικό έλεγχο
 • Να έχουν την ικανότητα συνεργασίας με άλλους επαγγελματίες υγείας.

Γενικές ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.Eμβρυολογία γεννητικού συστήματος

Στοιχεία ανατομίας. Φυσιολογία του αναπαραγωγικού συστήματος της γυναίκας-Γεννητικός κύκλος-Ορμονικές επιδράσεις. Ωογένεση-Σπερματογένεση-Συνάντηση γαμετών. Γονιμοποίηση-Έμβρυο-Πλακούντας-Αμνιακό υγρό

2.Ιστορικό στη μαιευτική. Κλινική-Γυναικολογική εξέταση. Εργαστηριακή διερεύνηση/ΕΔ (καλλιέργεια κ.λπ.) ούρων-ΕΔ κολπικού & τραχηλικού εκκρίματος

3.Στοιχεία συμβουλευτικής πριν από την κύηση. Στοιχεία προγεννητικής φροντίδας. Κοινονικο-δημογραφικοί παράγοντες. Βάρος της γυναίκας στη διάρκεια της κύησης

4.Συμπτώματα-Σημεία-Ευρήματα κύησης. Παρακολούθηση κύησης 

Καταγραφή των εμβρυϊκών κινήσεων. 

5.Υπέρηχοι στη μαιευτική. Βιοφυσικό προφίλ. Doppler στη μαιευτική

6.Προγεννητικός έλεγχος :

7.Βιοψία τροφοβλάστης. Αμνιοπαρακέντηση

 8.Εμβρυοσκόπηση. Λήψη εμβρυϊκού αίματος. Γενετική συμβουλευτική 

9.Διακοπή της κύησης. Πολύδυμη κύηση

10.Κύηση στα άκρα της αναπαραγωγικής ηλικίας

11.Ενδοκρινολογία εμβρύου. Πνευμονική ωριμότητα εμβρύου.

Αλλαγές από τα διάφορα συστήματα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη

12.Στάση-Σχήμα-Προβολή-Θέση προβολής-Θέση εμβρύου-Χαρακτηριστικά τραχήλου

13.Μέθοδοι αντισύλληψης μετά τον τοκετό

 14.Ορολογία μητρικών & περιγεννητικών δεικτών.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση.

Χρήση τεχνολογιών πληροφορία και επικοινωνιών

 • Χρήση power point presentations,
 • υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με τους φοιτητές.

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση του/της φοιτητή/φοιτήτριας γίνεται στην  Ελληνική γλώσσα, στο τέλος του εξαμήνου μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων, σύμφωνα με το αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματος και τις παραδόσεις,  με :

 1. Γραπτή (ΓΕ) ή / & προφορική εξέταση (ΠΕ)  (80%)
 • με ερωτήσεις ανάπτυξης ή/&
 • σύντομης απάντησης ή/&
 • πολλαπλής επιλογής ή/&
 • συνδυασμός των ανωτέρω.

2. Παρουσίαση εργασιών (ΣΠΕ) (20%).

 Η βαθμολογία του μαθήματος (ΒΜ) αποτελείται από :

 1. Την γραπτή (ΓΕ) ή/& προφορική (ΠΕ) εξέταση που αντιστοιχεί στο 80% &
 2. Την συγγραφή & παρουσίαση εργασίας/σιών (ΣΠΕ) που αντιστοιχεί στο 20%

Η βαθμολογία του μαθήματος (ΒΜ) εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10).

Βάση επιτυχίας είναι το πέντε (5).

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητριών/φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλες/όλοι οι φοιτήτριες/φοιτητές  με τη δήλωση του μαθήματος ή/& στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τους φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.Ιατράκης Γ.( 2017).Επιλεγμένα Θέματα Μαιευτικής. Εκδόσεις Ζεβελεκάκη.

2.Ιατράκης Γ.( 2015).Βιβλίο Μαιευτικής. Αθήνα, Εκδόσεις”Δεσμός”.

3.Ιατράκης Γ.( 2016). Μαιευτικά προβλήματα και λύσεις. Αθήνα, Ελληνικά καδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράματα και βοηθήματα- Αποθετήριο «Κάλλιπος»

4.Noerwitz Errol R, Belfort Micheal A., Saade George R., Miller Hugh, Ιατράκης Γεώργιος Μ. (2011) Μαιευτικοί κλινικοί αλγόριθμοι. Αθήνα, Ι.Β. Παρισιάνος.

5.Chasen ST, Chervenak FA. (2015). Twin pregnancy: Labor and delivery. UpToDate.

6.Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Spong CY, Dashe JS, Hoffman BL, Casey BM, Sheffield JS. Williams(2016) Obstetrics, McGraw-Hill Education.

7.Palomaki GE, Messerlian GM, Halliday JV. (2017).Prenatal screening for commonaneuploidies using cell-free DNA .UpToDate.

8.Corton M & Leveno K. Williams( 2014).Obstetrics, 24th Edition. McGraw-Hill Education.

9.Konar H. DC Dutta’s (2015)Textbook of Obstetrics.8th Edition, The Health Sciences Publisher

10.Moaddab A, Chervenak FA, Mccullough LB, Sangi-Haghpeykar H, Shamshirsaz AA, Schutt A, Arian SE, Fox KA, Dildy GA, Shamshirsaz AA. ( 2017).  Effect of advanced maternal age on maternal and neonatal outcomes in assisted reproductive technology pregnancies. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 216:178-83.