ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΤΥΧΙΑΚΗ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ» ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΤΥΧΙΑΚΗ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ» ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που επιθυμούν να δηλώσουν το μάθημα του 4ου έτους «Διπλωματική Εργασία», ότι η δήλωση μπορεί να γίνει και στο χειμερινό και στο εαρινό εξάμηνο μέσω της δήλωσης μαθημάτων.

Μετά τη δήλωση και μέσα σε διάστημα ενός μηνός επιλέγεται το θέμα και ο επιβλέπων καθηγητής, συμπληρώνοντας το έντυπο «Αίτηση ανάληψης πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας» (το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του τμήματος) και υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή ο οποίος και ορίζει την Εξεταστική Επιτροπή της διπλωματικής εργασίας.

Κατόπιν η αίτηση προωθείται στην κα Αγγελική Σαρέλλα Λέκτορα Εφαρμογών του τμήματος Μαιευτικής, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης asare@uniwa.gr και στη συνέχεια η κατάσταση με τα στοιχεία των αιτούντων προωθείται στη Συνέλευση για έγκριση.

Η εξέταση του μαθήματος πραγματοποιείται στην εξεταστική περίοδο κάθε εξαμήνου εφόσον έχει ελεγχθεί η διπλωματική εργασία, έχει υπογραφεί η αίτηση κατάθεσης της από τον επιβλέποντα καθηγητή και έχει παραδοθεί οπωσδήποτε το CD με το περιεχόμενο της διπλωματικής εργασίας στον επιβλέποντα καθηγητή. Ο επιβλέπων καθηγητής υποχρεούται να παραδώσει το CD στη Γραμματεία του Τμήματος για να συμπεριληφθεί στο προσωπικό φάκελο του φοιτητή.

Το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της Πτυχιακής/Διπλωματικής Εργασίας θα προωθείται από την Επιτροπή στην κα Αγγελική Σαρέλλα διαδικτυακά και εν συνεχεία η κα Αγγελική Σαρέλλα θα παραδίδει τη βαθμολογία που έλαβε ο φοιτητής, βάσει της κατάστασης με τα στοιχεία των αιτούντων που της έχει αποσταλεί, στην Γραμματεία του Τμήματος.

 

Για την Γραμματεία του Τμήματος

Η Προϊσταμένη

Αγγελική Σπυροπούλου