Αρχές και Μέθοδοι Διδασκαλίας – Επικοινωνία

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-7043

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης

Μονάδες ECTS:

3


Καθηγητές Μαθήματος

Σαρέλλα Αγγελική

 

Μ-7043_ΑΡΧΕΣ_ΚΑΙ_ΜΕΘΟΔΟΙ_ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι  η εισαγωγή των φοιτητών/τριων στη θεωρία και μεθοδολογία της διδασκαλίας και επικοινωνίας.

  Στόχος  του μαθήματος  είναι να καταστήσει το  μελλοντικό  απόφοιτο ικανό  :

α)να χειρίζεται  την  τέχνη  της  επικοινωνίας- προσέγγισης  της γυναίκας  και

β) να εφαρμόζει τα κατάλληλα διδακτικά μοντέλα στην εκπαίδευση των γυναικών σε θέματα αγωγής υγείας και  προετοιμασίας  για γονεïκότητα.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές /τριες θα είναι σε θέση  να:

 • Κατανοήσουν το ρόλο του εκπαιδευτικού, με την ευρύτερη έννοια, ο οποίος καλείται να κινηθεί ανάμεσα στην έλλειψη και την υπερβολή, αναζητώντας το μέτρο, προκειμένου να βοηθήσει τον εκπαιδευόμενο, στην πορεία του της χειραφέτησης, την αποκατάσταση και την προώθηση της ανοικτής επικοινωνίας στην παιδαγωγική και τη διδακτική πράξη.
 • Να εφαρμόζει διδακτικά μοντέλα, διαφοροποιώντας τα, προκειμένου να προσαρμόζονται τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε ηλικιακής ομάδας γυναικών.
 • Να επικεντρώνεται περισσότερο στην ατομική και κοινωνική αφύπνιση , προκειμένου να μην περιορίζεται η παιδαγωγική πράξη στη θεραπεία προβλημάτων, αλλά και στην πρόληψη της.
 • Να αναζητά και να εκδηλώνει τα προβλήματα των γυναικών και των οικογενειών της και όχι να τα αγνοεί ή να τα αποκρύπτει.
 • Επιδιώκεται σταδιακή συμμετοχή του φοιτητή σε της της δραστηριότητες της διδακτικής πράξης. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται η δυνατότητα εξορθολογισμού  της διδακτικής πράξης, προϋπόθεσης απαραίτητης  για την εισαγωγή καινοτομιών στην ολιστική φροντίδα των γυναικών και των οικογενειών τους.

 

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, για την κατανόηση της σημασίας του ρόλου της μαίας, στην εκπαίδευση των γυναικών και των οικογενειών της.
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.
 • Επίδειξη ευαισθησίας σε  θέματα διδασκαλίας
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών για την προώθηση της σωστής εκπαίδευσης στο χώρο της μαιευτικής φροντίδας.
 • Ανάληψη  πρωτοβουλιών για καλύτερη και αποδοτικότερη ενημέρωση νέων μητέρων.
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.Η έννοια  της  μάθησης  γενικά. Τι είναι μάθηση? .Δομή των  γνώσεων

2.Περιβάλλον  και μάθηση

3.Τα  κίνητρα  της μάθησης

4.Η οργάνωση της μάθησης. Νόμοι  της  μάθησης. Δυαδική  θεωρία  μάθησης. Κοινωνικογνωστική  μάθηση.

5.Παιδαγωγική  και διδακτική  αξιολόγηση

6.Κοινωνικοποιημένη διδασκαλία

7.Αρχές  της  διδασκαλίας. Η διδακτική   ως κλάδος  των  επιστημών  αγωγής

Κριτική  επικοινωνιακή διδασκαλία.  Μέθοδοι  διδασκαλίας  και  παιδαγωγική  αλληλεπίδραση. 

8.Η σημασία  και οι στόχοι  της εκπαίδευσης.

9.Μέθοδοι  διδασκαλίας  και  παιδαγωγική αλληλεπίδραση.Μέθοδος  διδασκαλίας.

10.Μέσα  διδασκαλίας.

11.Μοντέλα  διδασκαλίας   και κριτική  επικοινωνιακή διδασκαλία. Γενικές  παρατηρήσεις     επιστημονική  διδασκαλία.

12.Βιωματική -επικοινωνιακή διδασκαλία.

13α.Επικοινωνία   ως   μεταβίβαση μηνυμάτων.

13β. Επικοινωνία   ως  κοινωνική  δράση.

14.Βασικά  χαρακτηριστικά της   επικοινωνιακής διδασκαλίας. 

15.Ο  ρόλος  του εκπαιδευτικού.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο  με πρόσωπο  διαδραστική  θεωρητική διδασκαλία , άσκηση σε ομάδες, δημόσια παρουσίαση.

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

 • Χρήση power point presentations
 • Βιωματική διδασκαλία
 • υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση  του μαθήματος  γίνεται στην  ελληνική  γλώσσα,  στο τέλος του εξαμήνου σε θέματα  σύμφωνα με το αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματος και της παραδόσεις με:

 1. γραπτή εξέταση(ΓΕ), με  ερωτήσεις  κρίσεως
 2.  προφορική εξέταση-δημόσια παρουσίαση (ΠΕ),
 3. Με ένα από της ανωτέρω τρόπους ή και του δύο.

Η βαθμολογία  εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10). Σε περίπτωση εξέτασης και με της δύο τρόπους ο βαθμός του μαθήματος αντιστοιχείται με το 80% από την (ΓΕ) και 20%από την (ΠΕ).

Βάση  επιτυχίας   είναι το  πέντε(5).

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών /τριών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην  ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι   οι φοιτητές/τριες  με τη δήλωση του μαθήματος. Ο τρόπος  αξιολόγησης  ανακοινώνεται  στην  ιστοσελίδα   επικοινωνίας  του  τμήματος με τους  φοιτητές.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.Κοσσυβάκη, Φ. (1998). Κριτική Επικοινωνιακή Διδασκαλία, Αθήνα: Gutenberg.

2.Πυργιωτάκης, Ι. (2010). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

3.Χρυσαφίδης, Κ. (1998). Βιωματική Επικοινωνιακή Διδασκαλία, Αθήνα: Gutenberg.