Δεοντολογία Νομοθεσία Επαγγέλματος

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-6030

Semester:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

2 Θεωρία

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

Δάγλα Μαρία

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα προσφέρει βασικές θεωρητικές γνώσεις που αφορούν στα πεδία της δεοντολογίας και της νομοθεσίας κατά την άσκηση του μαιευτικού επαγγέλματος. Η ύλη του μαθήματος βασίζεται σε επιστημονικώς τεκμηριωμένη γνώση που εφοδιάζει επαρκώς τον/την φοιτητή/τρια, ώστε να δύναται να προσεγγίσει επιστημονικά τα συγκεκριμένα πεδία.

Στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τον/την φοιτητή/τρια με επιστημονική γνώση, ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζει και να εφαρμόζει ορθά: α) τους κώδικες ηθικής και δεοντολογίας κατά την άσκηση του μαιευτικού επαγγέλματος και β) της νομικές διατάξεις που το διέπουν. Ο φοιτητής εκπαιδεύεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι σε θέση να προσεγγίσει και να διαχειριστεί με κριτική σκέψη, βασιζόμενος στις αρχές της ηθικής και δεοντολογίας, τα προβλήματα που προκύπτουν από τη δράση και συμπεριφορά των ατόμων που εργάζονται στο χώρο της υγείας. Παράλληλα, είναι ενήμερος για την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που καλύπτει αυτά τα ζητήματα και μπορεί να ερμηνεύει και να εφαρμόζει της σχετικές νομικές διατάξεις.    

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα:

 •  Είναι σε θέση να εφαρμόζει της βασικές αρχές ηθικής και δεοντολογίας κατά την άσκηση του μαιευτικού επαγγέλματος.
 •  Είναι σε θέση να γνωρίζει, να ερμηνεύει και να εφαρμόζει της σχετικές νομοθετικές διατάξεις και νόμους. 
 •  Είναι σε θέση να αξιολογεί κριτικά της ανθρώπινες συμπεριφορές, δράσεις, στάσεις και αντιλήψεις που αναπτύσσονται μέσα στο χώρο της υγείας.   
 • Είναι σε θέση να συνεργαστεί με υπευθυνότητα με της επαγγελματίες υγείας, προκειμένου όλοι μαζί να διαχειρισθούν ένα δεοντολογικό ζήτημα στο κλινικό πεδίο

Γενικές ικανότητες

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεώνΥπευθυνότητα

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας

Άσκηση κριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Ανάληψη πρωτοβουλιών

Λήψη αποφάσεωνΕργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Δεοντολογία.

2.Ιστορία του μαιευτικού επαγγέλματος.

3.Φιλοσοφία.

4.Παιδεία – Εκπαίδευση των Μαιών-της.

5.Ηθική- βιοηθική.

6.Διεθνής Κώδικας Ηθικής των Μαιών-της.

7.Ηθικοί προβληματισμοί κατά την άσκηση του επαγγέλματος.

8.Αποποινικοποίηση των αμβλώσεων, Οδηγίες Ε.Ε. Συγκριτικό Δίκαιο των αμβλώσεων σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες.

9.Προστασία της μητρότητας. Νομοθεσία.

10.Επαγγελματικά καθήκοντα των μαιών / της (Π.Δ. 351/86).

11.Ορισμός μαίας. Όρκος της μαίας. Όρκος του Ιπποκράτη.

12.Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών.

13.Ευρωπαϊκή Ένωση Μαιών/των. Η Διακήρυξη του Μονάχου.

14.Διεθνείς οργανισμοί στο χώρο της υγείας. Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα.

15.Εργασιακές σχέσεις- Δεοντολογικός κανονισμός.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τρόπος παράδοσης 

Πρόσωπο με πρόσωπο στην τάξη

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών

 • Χρήση Η/Υ (Power point presentations)
 • Υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση (100%).

Όταν ολοκληρωθεί ο συνολικός αριθμός των 13 διαλέξεων, οι φοιτητές απαντούν γραπτά σε ένα σύνολο ερωτήσεων στα ελληνικά. Οι ερωτήσεις απαιτούν:

α. σύντομες απαντήσεις είτε,

β. διεξοδική ανάλυση και ανάπτυξη της θέματος είτε,

γ. αξιολόγηση και κριτική ανάλυση της κλινικού σεναρίου (casestudy) είτε,

δ. είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής είτε,

ε. ένα συνδυασμό των παραπάνω.

Η βαθμολογία του μαθήματος εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10). Βάση επιτυχίας της γραπτής εξέτασης είναι το πέντε  (5).

Τα  κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται στην  ιστοσελίδα  επικοινωνίας  του τμήματος  με τους  φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

 1. Αλεξιάδης Α. Δ. (2000). Δίκαιο της Υγείας – Δεοντολογία της Υγείας. Εκδ. Δημόπουλος.
 2. Λυκερίδου Αικ. (2011). Κανόνες Ηθικής και Δεοντολογίας. ΝομοθεσίαΜαιών/των. 2η έκδοση. Εκδ. Λαγός, Αθήνα
 3. Λυκερίδου Αικ. (2003). Δεοντολογία Μαιών/των – Νομοθεσία και κανόνεςάσκησης του επαγγέλματος. Εκδ. Zymel, Αθήνα.
 4. Mωραϊτου Μ. (2004). Δεοντολογία-Νομοθεσία των Μαιών –Μαιευτών. Εκδ.ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης .

Ξενόγλωσση:

 1. Devettere R.J. (2010) Practical Decision Making in Health Care Ethics: Casesand Concepts. 3nd edition. Georgetown University Press, USA.
 2. Garrett T., Baillie M., Garrett R. M., McGeehan J. F. (2010) Health CareEthics: Principles and Problems. 5th Edition. Pearson Education, Inc.
 3. Hooker (2012). Developing Deontology: New Essays in Ethical Theory. Wiley-Blackwell, USA.
 4. Elsevier S. (2015) . 3rd Elsevier, Inc, China
 5. McLean S. (2010) Autonomy, Consent and the Law. (Biomedical Law & Ethics Library). 1rst Edition. Routledge, Taylor & Francis Group, USA.
 6. MorrisonE. (2014). Health Care Ethics: Critical Issues for the 21st Century. 3rd Edition. Jones & Bartlett Learning, LLC, USA.
 7. PozgarD., Santucci N. (2016). Legal Aspects of Health Care Administration. 12th Edition. Jones & Bartlett Learning, LLC, USA
 8. Powers M., Faden R. (2008). Social Justice: The Moral Foundations of Public Health and Health Policy (Issues in Biomedical Ethics). Oxford University Press, UK .

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • AMA Journal of Ethics
 • American Journal of Bioethics
 • Bioethics
 • BMC Medical Ethics
 • Ethics
 • European Journal of Bioethics
 • International Journal of Bioethics
 • Journal of Clinical Ethics
 • Journal of Clinical Research & Bioethics
 • Journal of Global Ethics
 • Journal of Hospital Ethics
 • Journal of Medical Ethics
 • Journal of Practical Ethics
 • Midwifery
 • Nursing Ethics
 • Public Health Ethics
 • The journal of Ethics
 • The Journal of Law, Medicine & Ethics
 • Theoretical Medicine & Bioethics