Δεοντολογία Επαγγέλματος

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-6030

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης

Μονάδες ECTS:

3


Καθηγητές Μαθήματος

Σαρέλλα Αγγελική

 

Μ 6030_Δεοντολογια_Επαγγέλματος_Περίγραμμα_Μαθήματος

 

 

 

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα προσφέρει βασικές θεωρητικές γνώσεις που αφορούν στα πεδία της δεοντολογίας και της νομοθεσίας κατά την άσκηση του μαιευτικού επαγγέλματος. Η ύλη του μαθήματος βασίζεται σε επιστημονικώς τεκμηριωμένη γνώση που εφοδιάζει επαρκώς τον/την φοιτητή/τρια, ώστε να δύναται να προσεγγίσει επιστημονικά τα συγκεκριμένα πεδία.

Στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τον/την φοιτητή/τρια με επιστημονική γνώση, ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζει και να εφαρμόζει ορθά: α) τους κώδικες ηθικής και δεοντολογίας κατά την άσκηση του μαιευτικού επαγγέλματος και β) της νομικές διατάξεις που το διέπουν. Ο φοιτητής εκπαιδεύεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι σε θέση να προσεγγίσει και να διαχειριστεί με κριτική σκέψη, βασιζόμενος στις αρχές της ηθικής και δεοντολογίας, τα προβλήματα που προκύπτουν από τη δράση και συμπεριφορά των ατόμων που εργάζονται στο χώρο της υγείας. Παράλληλα, είναι ενήμερος για την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που καλύπτει αυτά τα ζητήματα και μπορεί να ερμηνεύει και να εφαρμόζει της σχετικές νομικές διατάξεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα:

 • Είναι σε θέση να εφαρμόζει της βασικές αρχές ηθικής και δεοντολογίας κατά την άσκηση του μαιευτικού επαγγέλματος.
 • Είναι σε θέση να γνωρίζει, να ερμηνεύει και να εφαρμόζει της σχετικές νομοθετικές διατάξεις και νόμους. 
 • Είναι σε θέση να αξιολογεί κριτικά της ανθρώπινες συμπεριφορές, δράσεις, στάσεις και αντιλήψεις που αναπτύσσονται μέσα στο χώρο της υγείας.
 • Είναι σε θέση να συνεργαστεί με υπευθυνότητα με της επαγγελματίες υγείας, προκειμένου όλοι μαζί να διαχειριστούν ένα δεοντολογικό ζήτημα στο κλινικό πεδίο.

Γενικές Ικανότητες

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας

Άσκηση κριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Ανάληψη πρωτοβουλιών

Υπευθυνότητα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.Δεοντολογία.

2.Ιστορία του μαιευτικού επαγγέλματος.

3.Φιλοσοφία.

4.Παιδεία – Εκπαίδευση των Μαιών/Μαιευτών.

5.Ηθική- βιοηθική.

6.Διεθνής Κώδικας Ηθικής των Μαιών/Μαιευτών

7.Ηθικοί προβληματισμοί κατά την άσκηση του επαγγέλματος.

8.Αποποινικοποίηση των αμβλώσεων, Οδηγίες Ε.Ε. Συγκριτικό Δίκαιο των αμβλώσεων σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες.

9.Προστασία της μητρότητας. Νομοθεσία.

10.Επαγγελματικά καθήκοντα των μαιών /μαιευτών της (Π.Δ. 351/86).

11.Ορισμός μαίας. Όρκος της μαίας. Όρκος του Ιπποκράτη.

12.Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών/Μαιευτών.

13.Ευρωπαϊκή Ένωση Μαιών/Μαιευτών. Η Διακήρυξη του Μονάχου.

14.Διεθνείς οργανισμοί στο χώρο της υγείας. Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα.

15.Εργασιακές σχέσεις- Δεοντολογικός κανονισμός.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ:

 • Χρήση Power point presentations
 • Υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
 • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γραπτή τελική εξέταση (100%).

Όταν ολοκληρωθεί ο συνολικός αριθμός των 13 διαλέξεων, οι φοιτητές απαντούν γραπτά σε ένα σύνολο ερωτήσεων στα ελληνικά. Οι ερωτήσεις απαιτούν:

α. σύντομες απαντήσεις είτε,

β. διεξοδική ανάλυση και ανάπτυξη της θέματος είτε,

γ. αξιολόγηση και κριτική ανάλυση της κλινικού σεναρίου (casestudy) είτε,

δ. είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής είτε,

ε. ένα συνδυασμό των παραπάνω.

Η βαθμολογία του μαθήματος εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10). Βάση επιτυχίας της γραπτής εξέτασης είναι το πέντε  (5).

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι φοιτητές/τριες  με τη δήλωση του μαθήματος ή/& στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τους φοιτητές.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

 1. Αλεξιάδης Α. Δ. (2000). Δίκαιο της Υγείας – Δεοντολογία της Υγείας. Εκδ. Δημόπουλος.
 2. Λυκερίδου Αικ. (2011). Κανόνες Ηθικής και Δεοντολογίας. Νομοθεσία Μαιών/των. 2η έκδοση. Εκδ. Λαγός, Αθήνα
 3. Λυκερίδου Αικ. (2003). Δεοντολογία Μαιών/των – Νομοθεσία και κανόνες άσκησης του επαγγέλματος. Εκδ. Zymel, Αθήνα.
 4. Mωραϊτου Μ. (2004). Δεοντολογία-Νομοθεσία των Μαιών –Μαιευτών. Εκδ. ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης .

Ξενόγλωσση:

 1. Devettere R.J. (2010) Practical Decision Making in Health Care Ethics: Casesand Concepts. 3nd edition. Georgetown University Press, USA.
 2. Garrett T., Baillie M., Garrett R. M., McGeehan J. F. (2010) Health CareEthics: Principles and Problems. 5th Edition. Pearson Education, Inc.
 3. Hooker (2012). Developing Deontology: New Essays in Ethical Theory. Wiley-Blackwell, USA.
 4. Elsevier S. (2015). 3rd Elsevier, Inc, China
 5. McLean S. (2010) Autonomy, Consent and the Law. (Biomedical Law & Ethics Library). 1rst Edition. Routledge, Taylor & Francis Group, USA.
 6. MorrisonE. (2014). Health Care Ethics: Critical Issues for the 21st Century. 3rd Edition. Jones & Bartlett Learning, LLC, USA.
 7. PozgarD., Santucci N. (2016). Legal Aspects of Health Care Administration. 12th Edition. Jones & Bartlett Learning, LLC, USA
 8. Powers M., Faden R. (2008). Social Justice: The Moral Foundations of Public Health and Health Policy (Issues in Biomedical Ethics). Oxford University Press,

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 AMA Journal of Ethics

American Journal of Bioethics
Bioethics
BMC Medical Ethics
Ethics
European Journal of Bioethics
International Journal of Bioethics
Journal of Clinical Ethics
Journal of Clinical Research & Bioethics
Journal of Global Ethics
Journal of Hospital Ethics
Journal of Medical Ethics
Journal of Practical Ethics
Midwifery
Nursing Ethics
Public Health Ethics
The journal of Ethics
The Journal of Law, Medicine & Ethics
Theoretical Medicine & Bioethics