Εμβρυολογία

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-8043

Εξάμηνο:

H' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης

Μονάδες ECTS:

3


Καθηγητές Μαθήματος

Διαμάντη Αθηνά

 

Μ-8043_ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η διδασκαλία και αφομοίωση των  βασικών αρχών  και σύγχρονων δεδομένων που αφορούν την Εμβρυολογία ώστε ο μελλοντικός απόφοιτος να μπορεί να χρησιμοποιεί τις  γνώσεις αυτές κατά την άσκηση των καθηκόντων του στους χώρους εργασίας (π.χ. ιατρεία προγεννητικού ελέγχου κ.λπ.).

 

Μετά το τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα  είναι  σε  θέση:

 • Να κατανοούν τις  βασικές  αρχές   της εμβρυολογίας.
 • Να χρησιμοποιούν τις   γνώσεις  της εμβρυολογίας σε προβλήματα της κλινικής πράξης.
 • Να αναγνωρίζουν παθολογικές καταστάσεις  που προκύπτουν κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη.
 • Να συμβουλεύουν κατάλληλα τους  γονείς σε παθολογικές καταστάσεις που προκύπτουν κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη.
 • Να εκπαιδεύουν τους μέλλοντες γονείς για την αποφυγή παραγόντων κινδύνου για τη φυσιολογική ανάπτυξη του εμβρύου.

 

Γενικές ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.Εισαγωγή-Ιστορική αναδρομή

2.Ανάπτυξη των γαμετών

Φυλετική αναπαραγωγή

Σπερματογένεση

Ωογένεση

3.Αναπαραγωγή  

Γονιμοποίηση

4.Γυναικεία υπογονιμότητα

5.Ανδρική υπογονιμότητα

6.Πρώτη εβδομάδα εμβρυϊκής ανάπτυξης

Αυλάκωση

Εμφύτευση

Τροφοβλάστη

7.Μορφογενετικοί μηχανισμοί κατά την εμβρυογένεση

8.Δεύτερη εβδομάδα εμβρυϊκής ανάπτυξης      

9.Τρίτη εβδομάδα εμβρυϊκής ανάπτυξης

10.Οργάνωση βλαστικών δερμάτων

11.Κυτταρικός θάνατος

12.Πρώιμη εμβρυϊκή περίοδος

13.Όψιμη εμβρυϊκή περίοδος

14.Συγγενείς ανωμαλίες διαφόρων οργάνων

15.Συγγενείς ανωμαλίες γεννητικών οργάνων

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών

 • Χρήση power point presentations,
 • υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση του φοιτητή/τριας γίνεται στην  Ελληνική γλώσσα, στο τέλος του εξαμήνου μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων, σύμφωνα με το αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματος και τις παραδόσεις,  με :

1.Γραπτή (ΓΕ)  ή / & προφορική εξέταση (ΠΕ)  (80%)

 • με ερωτήσεις ανάπτυξης ή/&
 • σύντομης απάντησης ή/&
 • πολλαπλής επιλογής ή/&
 • συνδυασμός των ανωτέρω.

2.Συγγραφή & Παρουσίαση εργασιών (ΣΠΕ) (20%).

 Η βαθμολογία του μαθήματος (ΒΜ) αποτελείται από :

 1. Την γραπτή (ΓΕ) ή/& προφορική (ΠΕ) εξέταση που αντιστοιχεί στο 80% &
 2. Την συγγραφή & παρουσίαση εργασίας/σιών (ΣΠΕ)  που αντιστοιχεί στο 20%

Η βαθμολογία του μαθήματος (ΒΜ) εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10).

Βάση επιτυχίας είναι το πέντε (5).

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητριών/φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλες/όλοι οι φοιτήτριες/φοιτητές με τη δήλωση του μαθήματος ή/& στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική: 

1.Αγγελοπούλου Ρ.( 2013).Εμβρυολογία (Φοιτητική Έκδοση), Αθήνα, Εκδόσεις Πασχαλίδη.

2.Ιατράκης Γ. (2017).Βιβλίο Γυναικολογίας. Αθήνα, Εκδόσεις “Δεσμός”.

3.PersaudK.L. (2009). Η Ανθρώπινη Διάπλαση: Εμβρυολογία ΚλινικούΠροσανατολισμού. Broken Hill Publishers LTD, Αθήνα. 

Ξενόγλωσση:

4.Berek JS. Berek & Novak’s (2012).Gynecology. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins.

5.Cohen J, Alikani M.( 2013) .Evidence-based medicine and its application in clinical preimplantation embryology. Reprod Biomed Online, 27:547-61.

6.Kovačič B, Plas C, Woodward BJ, Verheyen G, Prados FJ, Hreinsson J, De los Santos MJ, Magli MC, Lundin K, Plancha CE.( 2015).The educational and professional status of clinical embryology and clinical embryologists in Europe. Hum Reprod, 30:1755-62.

7.Sadler T.W. Langman’s ,Wolters Kluwer  (2016).Medical Embryology.

8.Schoenwolf G, Bleyl S, Brauer P, Francis-West P. Larsen’s(2015). HumanEmbryology, 5th Edition. Churchill Livingstone.

9.Scott RT Jr, Hong KH, Werner MD, Forman EJ, Ruiz A, Cheng MC, Zhao T, Upham KM.( 2014).Embryology training for Reproductive Endocrine fellows in the clinical human embryology laboratory. J Assist Reprod Genet, 31:385-91.