Εναλλακτικές Μέθοδοι Θεραπείας στη Μαιευτική/Γυναικολογία

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-7052

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης

Μονάδες ECTS:

3


Καθηγητές Μαθήματος

Βιβιλάκη Βικτωρία

 

Μ-7052_ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ_ΜΕΘΟΔΟΙ_ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ_ΣΤΗ_ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ_ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός   του μαθήματος  είναι:

 • η γνωριμία των φοιτητών/τριών με της διάφορες εναλλακτικές μορφές θεραπείας που μπορούν να αξιοποιήσουν στην κλινική πράξη,
 • η διδασκαλία των βασικών αρχών αυτών των μορφών θεραπείας.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στο να αποκτήσουν οι  φοιτητές/τριες  τις απαραίτητες επιστημονικές  γνώσεις  και δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν να εφαρμόσουν ένα σχέδιο φροντίδας βασισμένο σε εναλλακτικές μεθόδους φροντίδας με επίκεντρο την γυναίκα και την οικογένεια.

Μετά την  επιτυχή ολοκλήρωση του  μαθήματος  οι  φοιτητές/τριες  θα είναι ικανοί  να :

 • Κατανοούν τις βασικές γενικές αρχές των εναλλακτικών μορφών θεραπείας, αλλά και ειδικά για την κάθε μία από αυτές. Διακρίνουν την ιδιαίτερη ορολογία και τις διαφορετικές έννοιες που είναι σχετικές με το αντικείμενο και εκτιμούν για ποιους λόγους και με ποιους τρόπους χρησιμοποιούν οι γυναίκες της εναλλακτικές μορφές θεραπείας.
 • Ενημερώνουν τις γυναίκες αποτελεσματικά για τη χρήση των εναλλακτικών μορφών θεραπείας, χρησιμοποιώντας τα επιστημονικά δεδομένα, προκειμένου να αναδείξουν τόσο τους κινδύνους όσο και τα οφέλη της εκάστοτε εναλλακτικής θεραπείας, προκειμένου να αξιολογήσουν την ποιότητας των αποτελεσμάτων.
 • Αξιολογούν και να ερμηνεύουν τα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εναλλακτικών μορφών θεραπείας στην κλινική πράξη.
 • Συνθέτουν και προτείνουν σχέδιο φροντίδας με επίκεντρο τη γυναίκα με σεβασμό στις εξατομικευμένες αξίες και ανάγκες της.
 • Αναθεωρούν τον καθημερινό τρόπο ζωής και να αποκτούν μια προσωπική θετική προοπτική για την πρόληψη της νόσου και την προαγωγή της υγείας στο δικό της τρόπο ζωής. Χρησιμοποιούν σύγχρονα εργαλεία για την αναζήτηση αξιόπιστων πληροφοριών με έμφαση στη συνεχιζόμενη διαβίου εκπαίδευση.

Γενικές ικανότητες

 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική  εργασία
 • Εργασία σε  διεπιστημονικό  περιβάλλον
 • Λήψη αποφάσεων
 • Λήψη  πρωτοβουλιών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Σεβασμός στο περιβάλλον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος.

1.Ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο στην εφαρμογή των εναλλακτικών μορφών θεραπείας.Ορισμοί, ορολογία και σύγχρονη κατηγοριοποίηση των εν αλλακτικών μορφών θεραπείας.

2.Χρήση των εναλλακτικών μορφών θεραπείας στον πληθυσμό – Συχνότητα, γνώσεις, τρόποι χρήσης, λόγοι χρήσης, χαρακτηριστικά των χρηστών. Αναγνώριση της ανάγκης και της αξίας της φροντίδας με επίκεντρο τη γυναίκα και την οικογένεια.

3.Εκμάθηση αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης, αξιολόγηση των επιστημονικών δεδομένων και αξιοποίηση στην κλινική πράξη. Δημιουργία στρατηγικών και σχεδίων αυτοφροντίδας και ευεξίας.

4.Ο ρόλος της μαίας/μαιευτή της εναλλακτικές μορφές θεραπείας. Τεκμηριωμένη μαιευτική φροντίδα και εναλλακτικές μορφές θεραπείας. Προοπτικές εκπαίδευσης και δυνατότητες εξειδίκευσης.

5.Βασικές αρχές βοτανολογίας – φυτοθεραπείας και εφαρμογή στη Μαιευτική και Γυναικολογία.

6.Βασικές αρχές της αρωματοθεραπείας και εφαρμογή στη Μαιευτική και Γυναικολογία.

7.Βασικές αρχές του θεραπευτικού μασάζ και εφαρμογή στη Μαιευτική και Γυναικολογία.

8.Βασικές αρχές του βελονισμού και εφαρμογή στη Μαιευτική και Γυναικολογία.

9.Βασικές αρχές της γιόγκα και εφαρμογή στη Μαιευτική και Γυναικολογία.

10.Βασικές αρχές της υπνοθεραπείας και εφαρμογή στη Μαιευτική και Γυναικολογία.

11.Βασικές αρχές της αναπνοής και εφαρμογή στη Μαιευτική και Γυναικολογία.

12.Βασικές αρχές της ρεφλεξολογίας και εφαρμογή στη Μαιευτική και Γυναικολογία.

13.Βασικές αρχές της μουσικοθεραπείας και εφαρμογή στη Μαιευτική και Γυναικολογία.

14.Βασικές αρχές της χοροθεραπείας και εφαρμογή στη Μαιευτική και Γυναικολογία.

15.Βασικές αρχές της υδροθεραπείας και εφαρμογή στη Μαιευτική και Γυναικολογία.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τρόπος παράδοσης 

Πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών

Χρήση   παρουσιάσεων με powerpoint και επίδειξη βίντεο

Αξιολόγηση φοιτητών

Αξιολόγηση του μαθήματος:

 1. Γραπτή (ΓΕ) ή/& προφορική (ΠΕ) τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:
 • Ερωτήσεις ανάπτυξης ή/&
 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/&
 • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή/&
 • ερωτήσεις ανάπτυξης ή/&
 • Επίλυση προβλημάτων  ή/&
 • Ανάλυση ρόλων σε σύντομη μελέτη περίπτωσης ή/&
 • Συνδυασμό των ανωτέρω.
 1. Παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής εργασίας (Α-ΟΕ) (40%)

Η βαθμολογία  εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10).

Βάση  επιτυχίας   είναι το  πέντε(5).

Γλώσσα  εξέτασης  η  ελληνική.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητριών/φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλες/όλοι οι φοιτήτριες/φοιτητές με τη δήλωση του μαθήματος ή/& στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική :

 1. Allan D. Cumming, Karen R. Simpson, David Brown(2011).Συμπληρωματική και Εναλλακτική Ιατρική, εκδόσεις Παρασιάνου.
 2. Αγγελάκη,( 2008), Πέρι βοτανοθεραπείας,Αθήνα, εκδόσεις Αγγελάκη.
 3. Αλιμπέρτης Α. (2010). Βότανα της Κρήτης: Ιδιότητες και της των φυτών, Β’ έκδοση.
 4. Μπαζαίος Κ., (2013). 100 βότανα, 2000 θεραπείες, 44η έκδοση, εκδόσεις Μπαζαίος.

Ξενόγλωσση:

 1. Marc S. Micozzi, (2015), Fundamentals of Complementary and AlternativeMedicine  , 5e,  Elsevier
 2.  David Rackel, (2014), Ιntegrative Medicine, 4e Εlsevier.
 3. Ann Frye (2007). Understanding Diagnostic Tests in the Childbearing Years: An Holistic Guide to Evaluating the Health of Mother and Baby.Labrys Press, Oregon.
 4. Tiran, D. Mack, S. (2000). Complementary Therapies for Pregnancy andChildbirth. Second edition, London Balliere Tindall.
 5. Romm A.J., (2010). Botanical Medicine for Women’s Health
 6. Ministerial Advisory Committee on Complementary and Alternative Health, June (2004). Complementary and Alternative Health Care in New Zealand www.newhealth.govt.nz/maccah.htm ISBN 0-478-28287-7, Booklet. ISBN 0-478-28288-5, web.
 7. New Zealand Ministry of health. Complementary and Alternative Therapies Evidence-basedSummaries, http://www.moh.govt.nz/moh.nsf/indexmh/cam-evidence-based-summaries-2003-2006 New Zealand Ministry of Health website on complementary and alternative medicine www.cam.org.nz
 8. Belew C., 1999, Herbs and the Childbearing Woman: Guidelines for Midwives, American College for Midwives
 9. Goldstein L., 2001, Herbals and Homeopathics in Maternity Care
 10. Weed S., 1986, Wise Woman Herbal for the Childbearing Year
 11. WHO monographs on selected medicinal plants, vol.1, 1999
 12. WHO monographs on selected medicinal plants, vol.2, 2002
 13. WHO monographs on selected medicinal plants, vol.3, 2007
 14. WHO, 1997, Quality assurance of pharmaceuticals, a compendium of guidelines and related materials, Geneva
 15. WHO, 2013, Traditional Medicine Strategy: 2014-2023

 

Επιστημονικά περιοδικά

 • Complementary Therapies in Nursing and Midwifery
 • BMC Complementary and Alternative Medicine
 • Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine
 • Complementary Therapies in Clinical Practice
 • Midwifery
 • British Journal of Midwifery
 • Birth
 • BJOG
 • European Journal of Midwifery