Ενδοοικογενειακή Βία, Αναπαραγωγή και Πολιτικές Φύλου

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-6053

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης

Μονάδες ECTS:

3


Καθηγητές Μαθήματος

Αντωνίου Ευαγγελία

 

Μ-6053_ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΦΥΛΟΥ_ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ_ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα προσφέρει βασικές γνώσεις που αφορούν στο πεδίο της ενδοοικογενειακής βίας.

Στόχος του μαθήματος είναι ο/η  φοιτητής/τρια  να λάβει τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να είναι σε θέση να εργασθεί για την πρόληψη του φαινομένου μέσα στην οικογένεια, αλλά και την έγκαιρη ανίχνευση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της κύησης και την περίοδο μετά τον τοκετό.

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια  θα:

 • Είναι σε θέση να αναγνωρίσει περιστατικά βίας μέσα στην οικογένεια και ιδιαίτερα σε ευαίσθητες περιόδου της ζωής της γυναίκας, της κατά την περίοδο της κύησης και της λοχείας.
 • Είναι σε θέση να διερευνήσει τους κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες που προκαλούν ή επιτείνουν την εκδήλωση αυτού του φαινομένου.
 • Είναι σε θέση να εργασθεί με τους επαγγελματίες εντός και εκτός του χώρου της υγείας για την πρόληψη και έγκαιρη αναγνώριση τέτοιων καταστάσεων μέσα στην οικογένεια και να αποτελέσει μέρος διεπιστημονικής ομάδας για την ολιστική αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων.
 • Είναι σε θέση να αξιολογήσει την έκταση του φαινομένου της βίας μέσα στην οικογένεια και να παραπέμψει τις κακοποιημένες γυναίκες (έγκυες/λεχωίδες/μητέρες) σε εξειδικευμένες δομές φιλοξενίας.

Γενικές ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.Βία εναντίον των γυναικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Διεθνείς Ορισμοί της Βίας εναντίον των Γυναικών. Ιστορική αναδρομή των Διεθνών Πολιτικών. Ο ρόλος του φεμινιστικού κινήματος. Η κακοποίηση στη διάρκεια της ζωής των γυναικών

2.Μορφές βίας εναντίον των γυναικών

Επιλεκτικές αμβλώσεις και γυναικεία βρεφοκτονία. Σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών και κλειτοριδεκτομή. Πορνεία και Trafficking. Εγκλήματα τιμής και επιβεβλημένοι γάμοι. Σεξουαλική βία σε πολεμικές συγκρούσεις. Κακοποίηση στις φυλακές

3.Ενδοοικογενειακή βία

Η βία εναντίον των γυναικών στα πλαίσια της οικογένειας. Ορισμοί της ενδοοικογενειακής βίας εναντίον των γυναικών στην Ευρώπη. Προφίλ θύματος και θύτη. Ο Φαύλος Κύκλος της Ενδοοικογενειακής Βίας

4.Μορφές ενδοοικογενειακής βίας. Παράγοντες κινδύνου της βίας εναντίον των γυναικών στην οικογένεια. Εμβέλεια του φαινομένου – Διεθνής εμπειρία. Ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τη βία από τον σύντροφο της Η.Π.Α

5.Ευρωπαϊκά Δεδομένα σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία

Έρευνα γνώμης του Ευρωβαρόμετρου για την ενδοοικογενειακή βία εναντίον των γυναικών. Συγκέντρωση ερευνητικών δεδομένων από το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών.

6. Η Σύβαση του συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας της Κωνσταντινούπολης

7.Ελληνική πραγματικότητα της βίας εναντίον των γυναικών

Η πρώτη επιδημιολογική έρευνα. Νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Εθνικές πολιτικές για την καταπολέμηση της βίας

8.Νέο νομικό πλαίσιο τομή με το νόμο 4531/2018 στην εθνική νομοθεσία

για ενδοοικογενειακή βία

9.Ενδοοικογενειακή βία στην εγκυμοσύνη. Η εγκυμοσύνη ως παράγοντας κινδύνου εμφάνισης της βίας. Χαρακτηριστικά και εξέλιξη της βίας εναντίον των γυναικών στην εγκυμοσύνη

10 .Η βία εναντίον γυναικών στην εγκυμοσύνη σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. Η έκταση του φαινομένου εναντίον γυναικών στην εγκυμοσύνη της  Η.Π.Α και Καναδά. Η βία εναντίον γυναικών στην εγκυμοσύνη σε αναπτυσσόμενες χώρες

11.Παράγοντες κινδύνου της εμφάνισης της βίας στην εγκυμοσύνη

Χαρακτηριστικά του θύματος. Χαρακτηριστικά του θύτη. Παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με την εγκυμοσύνη

12.Νοσηρότητα και θνησιμότητα ως συνέπεια της βίας στην εγκυμοσύνη

Πρόωρη Ρήξη Υμένων (ΠΡΥ). Πρόωρος Τοκετός. Υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη. Αιμορραγίες. Αμβλώσεις. Επιλόχεια Κατάθλιψη

13.Μεθοδολογία ποσοτικής έρευνας

Μεθοδολογικά ζητήματα των εργαλείων διαλογής του φαινομένου της βίας εναντίον των γυναικών από το σύντροφο

14. Μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας σχετικά με τη βία. Συνεντεύξεις σε γυναίκες που έχουν δεχθεί βία.

15.  Πρόληψη και ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών

 • Χρήση Power point presentations
 • Υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
 • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριας/φοιτητές.

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση του φοιτητή/τριας γίνεται με γραπτή εξέταση (ΓΕ) στο τέλος του εξαμήνου με ερωτήσεις:

 • ανάπτυξης ή /και
 • σύντομης απάντησης
 • σε διδακτέα ύλη σύμφωνα με το αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματος και τις παραδόσεις.

Η βαθμολογία εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10).

Γλώσσα εξέτασης η Ελληνική.

Βάση επιτυχίας είναι το πέντε (5).

Σε περίπτωση συγγραφής εργασίας το ποσοστό της βαθμολογίας θα αντιστοιχεί ΓΕ(70%)/Συγγραφή εργασίας (30%).

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητριών/φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλες/όλοι οι φοιτήτριες/φοιτητές  με τη δήλωση του μαθήματος ή/& στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

 1. Ιατράκης Γ. (συν. Αντωνίου Ε). (2011) Κύηση Υψηλού κινδύνου. Αθήνα, Εκδόσεις «Δεσμός» .

Ξενόγλωσση:

 1. Avdibegovic E., Brkic M., Sinanovic O. (2017) Emotional Profile of Women Victims of Domestic Violence. Mater Sociomed, 29:109-13.
 2. Mezzavilla R.S., Ferreira M.F., Curioni C.C., Lindsay A.C., Hasselmann M.H. (2017) Intimate partner violence and breastfeeding practices: a systematic review of observational studies. J Pediatr (Rio J)  (Epub ahead of print).
 3. Torales J., Barrios I., Arce A. (2017) The role of psychotherapy in domestic violence. Int J Soc Psychiatry (Epub ahead of print).
 4. Zilkens R.R., Smith D.A., Kelly M.C., Mukhtar S.A., Semmens J.B., Phillips M.A. (2017) Sexual assault and general body injuries: A detailed cross-sectional Australian study of 1163 women. Forensic Sci Int, 279:112-20.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • British Journal of Midwifery
 • European Journal of Obstetrics & Gynecology
 • International Journal of Gynecology & Obstetrics
 • International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics & Gynecology