Φύλο και Πολιτική της Υγείας

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-7053

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης

Μονάδες ECTS:

3


Καθηγητές Μαθήματος

Αντωνίου Ευαγγελία

 

Μ-7053_ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ_ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός   του μαθήματος  είναι η  διδασκαλία και τεκμηρίωση των έμφυλων υγειονομικών ανισοτήτων ώστε  οι  φοιτητές/τριες  να   αποκτήσουν    επιστημονικές  γνώσεις  όσον αφορά τη διάκριση μεταξύ του  βιολογικού  φύλου (sex ) και του κοινωνικού φύλου (gender). Στόχος είναι να αναπτύξουν την ικανότητα ανάλυσης των στερεοτύπων των φύλων και να εξηγούν πώς η αποικοδόμηση των στερεοτύπων των φύλων θα συμβάλει στην προαγωγή της υγείας, υιοθετώντας σωστές συμπεριφορές.

Μετά την  επιτυχή ολοκλήρωση του  μαθήματος  οι  φοιτητές/τριες  θα είναι ικανοί  να :

 • Να διερευνούν και να αναλύουν της όρους βιολογικό φύλο, κοινωνικό φύλο, υγεία.
 • Να εντοπίζουν και να εξετάζουν παράγοντες (θρησκεία, αξίες, κουλτούρα, ηλικία, περιβάλλον, ΜΜΕ, Κοινωνικο-πολιτισμικοί παράγοντες / φύλο και ανισότητες στην υγεία κ.ά) οι οποίοι επηρεάζουν την υιοθέτηση αντιλήψεων και στερεοτύπων σε σχέση με το φύλο και την υγεία.
 • Να αξιολογούν τις διαφορές στη νοσηρότητα και θνησιμότητα και της διαφορές και ανισότητες στη σωματική, ψυχολογική και κοινωνική πτυχή της υγείας ανάμεσα στα δύο φύλα.
 • Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία σε σχέση με το φύλο (είναι η διατροφή, η παχυσαρκία, η άσκηση, η βία ενάντια στις γυναίκες, η φτώχεια, οι προληπτικές συμπεριφορές, το κάπνισμα, το αλκοόλ, το άγχος, οι καρδιοπάθειες).
 • Να ελέγχουν και να αναλύουν τρόπους αμφισβήτησης των στερεοτύπων των φύλων και το ρόλο της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης στη δημιουργία και αμφισβήτησή της και να εξηγούν πώς η αποικοδόμηση των στερεοτύπων των φύλων θα συμβάλει στην προαγωγή της υγείας.
 • Να εξετάζουν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία σε σχέση με το φύλο.
 • Να αξιολογούν της επιδράσεις του φύλου στην υιοθέτηση συμπεριφορών υγείας.

 

Γενικές ικανότητες

 • Αυτόνομη εργασία
 •  Ομαδική  εργασία
 • Εργασία σε  διεπιστημονικό  περιβάλλον
 • Λήψη αποφάσεων
 • Λήψη  πρωτοβουλιών
 • Επίδειξη  κοινωνικής , επαγγελματικής  και ηθικής υπευθυνότητας
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Η Υγεία από την προοπτική του φύλου.
 2. Φύλο – Κοινωνία – Πολιτικές. Διεθνείς οργανισμοί και η συμβολή της στην Υγεία.
 3. Καθοριστικοί παράγοντες της Υγείας.
 4. Το σύστημα sex/gender. Η έννοια του βιολογικού (sex) και του κοινωνικού φύλου (gender).
 5. Διαχρονική νομοθεσία για ζητήματα φύλου. Το φύλο και μελέτες για την υγεία.
 6. Το φύλο ως καθοριστικός παράγοντας υγείας.
 7. Έμφυλες υγειονομικές ανισότητες κατά τη διάρκεια της ζωής, φύλο – έθνος αποικιοκρατία.
 8. Φυλετικές διαφορές στη νοσηρότητα και θνησιμότητα.
 9. Φύλο – Προσωπική Ταυτότητα – Ταυτότητα του φύλου.
 10. Ετεροφυλικές σχέσεις και υγεία.
 11. Έρευνες για την υγεία των μεταναστών βάσει φύλου.
 12. Έμφυλες υγειονομικές ανισότητες και παράγοντες κινδύνου.
 13. Παρεμβάσεις αλλαγής επιβαρυντικών συμπεριφορών υγείας.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος παράδοσης:

Διαλέξεις,

Σεμιναριακές  παρουσιάσεις από τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές,

Διαδραστική διδασκαλία

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών:

Χρήση power point presentations

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση των  φοιτητών/τριων   γίνεται στο τέλος του εξαμήνου, αφού ολοκληρωθεί ο συνολικός αριθμός των διαλέξεων, στα ελληνικά, με:

1.Γραπτή τελική /ή και προφορική εξέταση (60%). Οι ερωτήσεις απαιτούν:

α. σύντομες απαντήσεις είτε,

β. διεξοδική ανάλυση και ανάπτυξη της θέματος είτε,

γ. κρίσεως είτε

δ.αξιολόγηση και κριτική ανάλυση της κλινικού σεναρίου (casestudy) είτε,

ε. είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής είτε,

στ. έναν συνδυασμό των παραπάνω.

2.Εκπόνηση  εργασιών και προφορική δημόσια παρουσίαση από τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες (40%).

Η βαθμολογία  εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα   (0-10).

Βάση επιτυχίας  της  γραπτής  εξέτασης  (ΓΕ)   είναι  το πέντε (5 ).

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητριών/φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλες/όλοι οι φοιτήτριες/φοιτητές με τη δήλωση του μαθήματος ή/& στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Αντωνίου Ευαγγελία (2018) Ενδοοικογενειακή βία – αναπαραγωγή και πολιτικές φύλου, DESMOS DIGITAL IKE, ISBN: 978-618-83912-8-4, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77119562
 2. Αστρινάκη Ρ., Χαντζαρούλα Π., Αθανασίου Α. (2011). Μελέτες για Φύλοστην Ανθρωπολογία και την Ιστορία. Εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα.
 3. Bird CE, Rieker PP (2008). Gender and Health: The Effects of Constrained Choices and Social Policies. Cambridge University Press, London.
 4. Graham H (2009). Understanding Health Inequalities.Open University Press,Berkshire, England.
 5. Machenbach and Bakker M. (2002). Reducing Inequalities in Health: A European Perspective. Routledge, London.