Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Εμβρύου

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-6040

Semester:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

2 Θεωρία

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

Κλεάνθη Γουρουντή

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Αυτό το μάθημα είναι μάθημα ειδίκευσης και έχει σκοπό να προσφέρει στον φοιτητή, την γνώση και την δεξιότητα ώστε να αξιολογεί την κατάσταση του εμβρύου κατά τη διάρκεια της κύησης και του τοκετού μέσω της χρήσης του καρδιοτοκογράφου και άλλων τεχνολογικών εφαρμογών/μέσων. Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν την ικανότητα να αξιολογούν τα καρδιοτοκογραφικά ευρήματα και να αποφασίζουν λαμβάνοντας υπόψιν της κατευθυντηρίες οδηγίες των διεθνών οργανισμών (NICE, ACOG, FIGO).

Μετά το τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:

 • Να αποκτήσουν γνώση σχετικά με τα χαρακτηριστικά της καρδιοτοκογραφικής καταγραφής, τα χαρακτηριστικά της φυσιολογικού, της ύποπτου και της παθολογικού καρδιοτοκογραφήματος.
 • Να γνωρίζουν την αιτιολογία και τον μηχανισμό ανάπτυξης ύποπτων και παθολογικών καρδιοτοκογραφικών ευρημάτων.
 • Να αξιολογούν την κατάσταση του εμβρύου κατά τη διάρκεια της κύησης και του τοκετού μέσω της χρήσης του καρδιοτοκογράφου και άλλων τεχνολογικών εφαρμογών/μέσων της η μέτρηση του κορεσμού του αίματος σε οξυγόνο, η λήψη εμβρυικού αίματος και η μέτρηση του εμβρυικού ph και η καρδιογραφική παρακολούθηση (STAN)
 • Να αποκτήσουν την ικανότητα να αξιολογούν τα καρδιοτοκογραφικά ευρήματα και να αποφασίζουν λαμβάνοντας υπόψιν της κατευθυντηρίες οδηγίες των διεθνών οργανισμών (NICE, ACOG, FIGO).

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Επίδειξη  μεθοδικότητας

Ανάληψη  πρωτοβουλιών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Γενικές αρχές και βασικές έννοιες ρύθμισης του Εμβρυικού Καρδιακού Ρυθμού.
 2. Δραστηριότητα της μήτρας κατά την κύηση και τον τοκετό.
 3. Διακεκομμένη ακροάση παλμών σε επιτόκες χαμηλού κινδύνου και πρωτοκόλλα.
 4. Βασικές αρχές και καρδιοτοκογράφημα. Βασική γραμμή, μεταβλητότητα, επιβραδύνσεις και επιταχύνσεις κατά NICE, ACOG και FIGO. Παθοφυσιολογία και αίτια εμβρυικών αλοιώσεων.
 5.  Προγνωστική αξία, ευαισθησία και ειδικότητα καρδιοτοκογραφίας.
 6. Εκτίμηση της κατάστασης του εμβρύου κατά την κύηση. Καρδιοτοκογραφική Δοκιμασία Ηρεμίας (NonStressTest) και αξιολόγηση κατά NICE/ACOG/FIGO.
 7. Aκουστική διέγερση του εμβρύου στην κύηση και στον τοκετό. Ενδείξεις, ασφάλεια, προγνωστική αξία.
 8. Καρδιοτοκογραφική Δοκιμασία Ηρεμίας και ειδικές καταστάσεις: Kύηση υψηλού κινδύνου, προωρότητα, λήψη φαρμάκων.
 9. Λήψη εμβρυικού αίματος. Τεχνική και προϋποθέσεις λήψης εμβρυικού αίματος, pH, περίσσεια βάσης. 
 10. Τύποι εμβρυικής υποξίας. Αναπνευστική, μεταβολική και μικτή οξέωση/αλκάλωση.
 11. Εμβρυικό ηλεκτροκαρδιογράφημα. Αρχές ηλεκτροκαρδιογραφήματος Ανάλυση Τμήματος ST. 
 12. Προγνωστική αξία και ενδείξεις εφαρμογής του εμβρυικού ηλεκτροκαρδιογραφήματος.
 13.  Νομικά ζητήματα, καταγραφή και καρδιοτοκογραφία.
 14. Παρουσίαση και ανάλυση περιστατικών.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία στην τάξη

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών

 • Χρήση Power  point  presentatios.
 • Υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

Αξιολόγηση Φοιτητών 

Αξιολόγηση του μαθήματος:

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης και ερωτήσεις ανάπτυξης
 • Επίλυση προβλημάτων 
 • Ανάλυση ρόλων σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

Η βαθμολογία εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10). Βάση επιτυχίας είναι το πέντε (5).

Γλώσσα  εξέτασης  η  ελληνική.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται σε καρτέλες αξιολόγησης που είναι προσβάσιμες από της φοιτητές εφόσον της χορηγούνται κατά την έναρξη του μαθήματος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική :

1.Λυκερίδου Αικατερίνη, Γουρουντή Κλεάνθη (2008). Καρδιοτοκογραφία ΕύκοληΠροσέγγιση. 3η έκδοση. Λαγός Δημήτριος, Αθήνα.

Ξενόγλωσση :

2.Alfirevic Zarko, Devane Declan, Gyte Gillian ML (2013). Continuous cardiotocography (CTG) as a form of electronic fetal monitoring (EFM) for fetalassessment during labour. Cochrane Pregnancy and Childbirth Group.

3.Debdas AK (2013). Practical Cardiotocography. 3rd edition. New Delhi: JayppeBrothers Medical Publisher (P) Ltd.

4.Devane D, Lalor JG, Daly S, McGuire W, Smith V (2012). Cardiotocography versusintermittent auscultation of fetal heart on admission to labour ward forassessment of fetal wellbeing.Cochrane Pregnancy and Childbirth Group.

5.Gibb Donald, Arulkumaran Sabaratnam (2010). Fetal Monitoring in Practice. 3rd edition. Butterworth Heinemann Elsevier

6.Ingemarsson I, Ingemarsson E, Spencer JAD (1993). Fetal heart rate monitoring apractical guide, Oxford University Press, Oxford.