Μεθοδολογία της Έρευνας

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-4070

Εξάμηνο:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης

Μονάδες ECTS:

3


Καθηγητές Μαθήματος

Δελτσίδου Άννα

 

M-4070_ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές /φοιτήτριες  την αναγκαιότητα και  το σκοπό της έρευνας καθώς επίσης και να αποκτήσουν τη γνώση  και  ικανότητα να διεξάγουν έρευνα.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τη μεθοδολογία για να σχεδιάζουν έρευνες σχετικές με την ειδικότητά τους.
 • Αναγνωρίζουν τα διάφορα είδη ερευνών
 • Διεξάγουν έρευνες σχετικές με την ειδικότητά τους με βάση τους επιστημονικούς κανόνες που διασφαλίζουν την εγκυρότητα και αξιοπιστία  της έρευνας
 • Εξάγουν συμπεράσματα από τα αποτελέσματα της έρευνας και να τα ανακοινώνουν
 • Αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της έρευνας στη βελτίωση της γνώσης

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.Εισαγωγικές έννοιες

 • Αναγκαιότητα επιστημονικής έρευνας
 • Τρόποι επίλυσης προβλημάτων
 • Ορισμός και χαρακτηριστικά της επιστημονικής έρευνας

2.Σκοπός και είδη επιστημονικών ερευνών

 • Βασικά είδη ποσοτικών ερευνών
 • Βασικά είδη ποιοτικών ερευνών

3.Περιγραφή της ερευνητικής διαδικασίας

 • Ποσοτική έρευνα
 • Ποιοτική έρευνα

4.Βασικοί ορισμοί

Το ερευνητικό πρόβλημα

 • Ανεύρεση και διατύπωση ερευνητικών προβλημάτων
 • Πηγές ερευνητικών προβλημάτων
 • Αξιολόγηση ερευνητικών προβλημάτων

5.Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

 • Σκοπός βιβλιογραφικής ανασκόπησης
 • Έκταση βιβλογραφικής ανασκόπησης
 • Πηγές βιβλιογραφικής ανασκόπησης

6.Πλαίσιο έρευνας

 • Διατύπωση ερευνητικών σκοπών-ερωτημάτων και υποθέσεων
 • Οι επιμέρους ερευνητικοί σκοποί
 • Ο σκοπός στην ποιοτική έρευνα

7.Φάση σχεδιασμού- προγραμματισμού

 • Η έννοια της εγκυρότητας στην ποσοτική έρευνα
 • Η έννοια της εγκυρότητας στην ποιοτική έρευνα

8.Επιλογή σχεδιασμού- Είδη σχεδιασμού

 • Περιγραφικός σχεδιασμός
 • Σχεδιασμός συσχέτισης
 • Πειραματικός και οιονεί πειραματικός σχεδιασμός
 • Άλλα είδη σχεδιασμών (προοπτικές, αναδρομικές μελέτες)
 • Ο σχεδιασμός στην ποιοτική έρευνα

8.Μέθοδοι δειγματοληψίας και υπολογισμός μεγέθους δείγματος

 • Βασικές έννοιες δειγματοληψίας.
 • Επιλογή περιβάλλοντος
 • Κριτήρια επιλογής δείγματος
 • Είδη δειγματοληψίας
 • Υπολογισμός μεγέθους δείγματος Η δειγματοληψία στην ποιοτική έρευνα

10.Επιλογή μεθοδολογίας μέτρησης

 • Ερωτηματολόγια – κλίμακες
 • Συνέντευξη
 • Παρατήρηση
 • Χρήση οπτικοακουστικών, ηλεκτρονικών ή άλλων μέσων
 • Μέτρηση βιολογικών παραμέτρων
 • Λήψη στοιχείων που είναι διαθέσιμα από άλλες πηγές

11.Ηθικά θέματα

 • Ηθική και δεοντολογία της έρευνας
 • Κώδικες ηθικής της έρευνας
 • Δικαιώματα των ανθρώπινων υποκειμένων της έρευνας

12.Σύνταξη ερευνητικού πρωτοκόλλου

 • Το πρωτόκολλο στην ποσοτική έρευνα
 • Το πρωτόκολλο στην ποιοτική έρευνα

13.Μέτρηση

 • Αξιοπιστία και εγκυρότητα μέτρησης
 • Αξιοπιστία και εγκυρότητα στις βιολογικές ή φυσιολογικές μετρήσεις

14.Συλλογή δεδομένων με τη χρήση ερωτηματολογίων

 • Επιλογή ερωτηματολογίου
 • Ανάπτυξη ερωτηματολογίων
 • Μετάφραση ερωτηματολογίου- προσαρμογή σε άλλους πληθυσμούς
 • Τροποποίηση ερωτηματολογίου

15. Κωδικοποίηση δεδομένων

 • Εισαγωγή των δεδομένων στο πρόγραμμα στατιστικής επεξεργασίας
 • Επιβεβαίωση και καθαρισμός των δεδομένων
 • Συλλογή δεδομένων στην ποιοτική έρευνα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών

 • Xρήση power point  presentations
 • Υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 
 • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση  των  φοιτητριών/φοιτητών γίνεται στην Ελληνική γλώσσα στο τέλος του εξαμήνου σε  ύλη αντίστοιχη  με το αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματος  και τις παραδόσεις:

 1. Με γραπτή εξέταση (ΓΕ) (80%) που περιλαμβάνει:
 • Ερωτήσεις  πολλαπλής επιλογής ή/&
 • σύντομης  απάντησης ή/&
 1. Ομαδική εργασία (20%)
 • Εκπόνηση ερευνητικού πρωτοκόλλου, ερευνητικά  ερωτήματα, υποθέσεις έρευνας

Η βαθμολογία  εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10).

Βάση  επιτυχίας   είναι το  πέντε (5).

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητριών/φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλες/όλοι οι φοιτήτριες/φοιτητές με τη δήλωση του μαθήματος ή/& στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

 1. Παναγιωτάκος Δ. (2006).Mεθοδολογία της έρευνας και της ανάλυσης δεδομένων για τις επιστήμες της υγείας. Εκδόσεις Κωστάκης, Αθήνα.
 2. Μερκούρης Α.(2008). Μεθοδολογία Νοσηλευτικής Έρευνας, Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα.

Ξενόγλωσση:

 1. ΤhomasJ.R. &NelsonJ.K. (2003).Μέθοδοι Έρευνας στη ΦυσικήΔραστηριότητα (Καρτερολιώτης Κ. Επιμ.) Π.Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα.
 2. Polit F.D. & Beck T.C. (2004). Nursing Research: Principles and Methods, 7th Ed, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.
 3. Polit F.D. & Beck T.C. (2017). Essentials of Nursing Research: AppraisingEvidence for Nursing Practice, 9th Ed, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.
 4. Polit F.D. & Beck T.C. (2016). Nursing Research: Generating and Assessing Evidencefor Nursing Practice, 10th Ed, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia,
 5. Gray J.R., Grove K.S. & Shutherland S. Burns and Grove’s(2016.) The Practice of Nursing Research. Appraisal, Synthesis and Generation of Evidence, 8th Ed, Saunders, Philadelphia.
 6. Burns N. & Grove K.S. (2010.)Understanding the Nursing Research. Buildingan Evidence-Based Practice, 5th Ed, Saunders, Philadelphia,
 7. LoBiondo-Wood G. & Haber J. (2005.)Nursing Research. Methods and CriticalAppraisal for Evidence-Based Practice 6th Ed, Mosby, Philadelphia,.
 8. Bowling A. (2013). Μεθοδολογία Έρευνας στην Υγεία,Broken Hill Publishers LTD, Nicosia, Cyprus.