Οικογενειακός Προγραμματισμός – Σεξουαλική Αγωγή

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-4060

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

2 Θεωρία

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

Βιβιλάκη Βικτωρία

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να  κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες τις βασικές  επιστημονικές  αρχές  για  τις  αντισυλληπτικές  μεθόδους καθώς και την έννοια  και  αναγκαιότητα  του Οικογενειακού  Προγραμματισμού.

Στόχος του μαθήματος είναι να δύνανται οι φοιτητές/τριες να παρέχουν  συμβουλευτική αγωγή σε θέματα αντισύλληψης και προαγωγής της σεξουαλικής  υγείας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να :

 • Γνωρίζουν τους διάφορους τρόπους   και μεθόδους αντισύλληψης.
 • Πληροφορούν τα ζευγάρια για τις μεθόδους   αποφυγής  ανεπιθύμητης  κύησης. 
 • Αναγνωρίζουν τις επιπλοκές των αντισυλληπτικών μεθόδων και τις αντιμετωπίζουν.
 • Προτείνουν μέτρα πρόληψης   από  τα  ΣΜΝ.
 • Προάγουν με συμβουλευτική την υγιή σεξουαλική ζωή, τον προγραμματισμό της οικογένειας  και  την  αποδοχή  της  γονεϊκότητας.
 • Εξηγούν και εφαρμόζουν τις αντισυλληπτικές μεθόδους.
 • Οργανώνουν  τη λειτουργία κέντρων Οικογενειακού Προγραμματισμού.

Γενικές ικανότητες

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Ιστορικά-Δημογραφικά στοιχεία-Διατήρηση του πληθυσμού-Υπογεννητικότητα-Έλεγχος των γεννήσεων- Γήρανση πληθυσμού

2.Στόχοι Oικογενειακού Προγραμματισμού-Τρόποι εφαρμογής  OικογενειακούΠρογραμματισμού

3. Εφηβεία στα δύο φύλλα

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση-Διαφυλικές σχέσεις

5.Μέθοδοι αντισύλληψηςΙ (φυσική αντισύλληψη, αντισυλληπτικά ορμονικά δισκία, ενδομητρική συσκευή, χειρουργική αντισύλληψη στη γυναίκα και στον άνδρα)

6. Μέθοδοι αντισύλληψης ΙΙ (εμφυτεύματα, δακτύλιοι, διαφράγματα, προφυλακτικά, σπερματοκτόνα κλπ)

7.Αποτελεσματικότητα μεθόδων αντισύλληψης

8. Eπείγουσα αντισύλληψη

9.Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα ιογενή νοσήματα (Ηπατίτιδα Β, Ηπατίτιδα C, HPV, HIV κλπ).

10.Μη ιογενή σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (μύκητες, χλαμύδια κλπ)

11. Αντισύλληψη σε γυναίκες με νοσήματα και λήψη φαρμακευτικής αγωγής

12. Διακοπή κύησης (άμβλωση) προϋποθέσεις- συνέπειες

13. Οργάνωση και λειτουργία κέντρου οικογενειακού προγραμματισμού

14. Η σημασία της λήψης ιστορικού πριν τη συμβουλευτική και την εφαρμογή αντισυλληπτικής μεθόδου

15. Αναγκαιότητα του Οικογενειακού Προγραμματισμού, ανθρώπινα δικαιώματα, IPPF.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία 

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών

Χρήση power point presentations

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση του φοιτητή/τριας γίνεται στην  Ελληνική γλώσσα, στο τέλος του εξαμήνουμετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων, σύμφωνα με το αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματος και τις παραδόσεις,  με :

Γραπτή (ΓΕ)  ή / & προφορική εξέταση (ΠΕ)  (80%)

 • με ερωτήσεις ανάπτυξης ή
 • σύντομης απάντησης ή
 • πολλαπλής επιλογής ή
 • συνδυασμός των ανωτέρω. 

Παρουσίαση εργασιών (ΣΠΕ) (20%).

Η βαθμολογία του μαθήματος (ΒΜ) αποτελείται από :

Την γραπτή (ΓΕ) ή/& προφορική (ΠΕ) εξέταση που αντιστοιχεί στο 80% &

Την συγγραφή & παρουσίαση εργασίας/σιών (ΣΠΕ)  που αντιστοιχεί στο 20%

Η βαθμολογία του μαθήματος (ΒΜ) εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10).

Βάση επιτυχίας είναι το πέντε (5).

Τα  κριτήρια  αξιολόγησης  του μαθήματος  ανακοινώνονται  στην  ιστοσελίδα   επικοινωνίας  του τμήματος  με  τους  φοιτητές και από τον Καθηγητή του μαθήματος στην αίθουσα κατά την έναρξη του

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

1.Ιατράκης Γ.( 2015).Οικογενειακός Προγραμματισμός. Αθήνα,Εκδόσεις “Δεσμός”.

2.Ιατράκης Γ. (2014). Οικογενειακός Προγραμματισμός & Στοιχεία Γυναικολογίας. Αθήνα, Εκδόσεις Ζεβελεκάκη.

Ξενόγλωσση:

3.Fisher S. The Sinner’s . (2014) .Guide Family Planning , edit. Paperback

4.Gehart R. D. , Tuttle  A.R .  (2002).Theory-Based Treatment Planning for Marriageand Family Therapists: Integrating Theory and Practice (Marital, Couple, & FamilyCounseling) 1st Edition , Paperback

5.Paresi RJ Jr, Myers RS, Matarasso A. (2015)Contraceptive Vaginal Rings: Do They Pose an Increased Risk of Venous Thromboembolism in Aesthetic Surgery? Aesthet Surg J, 35:721-7.

6.Schwartz JL, Weiner DH, Lai JJ, Frezieres RG, Creinin MD, Archer DF, Bradley L, Barnhart KT, Poindexter A, Kilbourne-Brook M, Callahan MM, Mauck CK. (2015) Contraceptive efficacy, safety, fit, and acceptability of a single-size diaphragm developed with end-user input. Obstet Gynecol, 125:895-903.

7.Swygard Η, Seña AC, Cohen MS. (2015). Treatment of uncomplicated gonococcalinfections. UpToDate.