Οικογενειακός Προγραμματισμός – Σεξουαλική Αγωγή

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-4060

Εξάμηνο:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης

Μονάδες ECTS:

3


Καθηγητές Μαθήματος

Βιβιλάκη Βικτωρία

 

Μ-4060_ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ_ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 

 

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να  κατανοήσουν οι φοιτητές/φοιτήτριες τις βασικές  επιστημονικές  αρχές  για  τις  αντισυλληπτικές  μεθόδους καθώς και την έννοια  και  αναγκαιότητα  του Οικογενειακού  Προγραμματισμού.

Στόχος του μαθήματος είναι να δύνανται οι φοιτητές/φοιτήτριες να παρέχουν  συμβουλευτική αγωγή σε θέματα αντισύλληψης και προαγωγής της σεξουαλικής  υγείας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να :

 • Γνωρίζουν τους διάφορους τρόπους   και μεθόδους αντισύλληψης.
 • Πληροφορούν τα ζευγάρια για τις μεθόδους   αποφυγής  ανεπιθύμητης  κύησης. 
 • Αναγνωρίζουν τις επιπλοκές των αντισυλληπτικών μεθόδων και τις αντιμετωπίζουν.
 • Προτείνουν μέτρα πρόληψης   από  τα  ΣΜΝ.
 • Προάγουν με συμβουλευτική την υγιή σεξουαλική ζωή, τον προγραμματισμό της οικογένειας  και  την  αποδοχή  της  γονεϊκότητας.
 • Εξηγούν και εφαρμόζουν τις αντισυλληπτικές μεθόδους.
 • Οργανώνουν  τη λειτουργία κέντρων Οικογενειακού Προγραμματισμού.

Γενικές ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Ιστορικά-Δημογραφικά στοιχεία-Διατήρηση του πληθυσμού-Υπογεννητικότητα-Έλεγχος των γεννήσεων- Γήρανση πληθυσμού

2.Στόχοι Oικογενειακού Προγραμματισμού-Τρόποι εφαρμογής  OικογενειακούΠρογραμματισμού

3. Εφηβεία στα δύο φύλλα

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση-Διαφυλικές σχέσεις

5.Μέθοδοι αντισύλληψης Ι (φυσική αντισύλληψη, αντισυλληπτικά ορμονικά δισκία, ενδομητρική συσκευή, χειρουργική αντισύλληψη στη γυναίκα και στον άνδρα)

6. Μέθοδοι αντισύλληψης ΙΙ (εμφυτεύματα, δακτύλιοι, διαφράγματα, προφυλακτικά, σπερματοκτόνα κλπ)

7.Αποτελεσματικότητα μεθόδων αντισύλληψης

8. Eπείγουσα αντισύλληψη

9.Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα ιογενή νοσήματα (Ηπατίτιδα Β, Ηπατίτιδα C, HPV, HIV κλπ).

10.Μη ιογενή σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (μύκητες, χλαμύδια κλπ)

11. Αντισύλληψη σε γυναίκες με νοσήματα και λήψη φαρμακευτικής αγωγής

12. Διακοπή κύησης (άμβλωση) προϋποθέσεις- συνέπειες

13. Οργάνωση και λειτουργία κέντρου οικογενειακού προγραμματισμού

14. Η σημασία της λήψης ιστορικού πριν τη συμβουλευτική και την εφαρμογή αντισυλληπτικής μεθόδου

15. Αναγκαιότητα του Οικογενειακού Προγραμματισμού, ανθρώπινα δικαιώματα, IPPF.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών

 • Χρήση power point presentations
 • υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση της/του φοιτήτριας/φοιτητή γίνεται στην  Ελληνική γλώσσα, στο τέλος του εξαμήνου μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων, σύμφωνα με το αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματος και τις παραδόσεις,  με :

Γραπτή (ΓΕ)  ή / & προφορική εξέταση (ΠΕ)  (80%)

 • με ερωτήσεις ανάπτυξης ή/&
 • σύντομης απάντησης ή/&
 • πολλαπλής επιλογής ή/&
 • συνδυασμός των ανωτέρω. 

Παρουσίαση εργασιών (ΣΠΕ) (20%).

Η βαθμολογία του μαθήματος (ΒΜ) αποτελείται από :

Την γραπτή (ΓΕ) ή/& προφορική (ΠΕ) εξέταση που αντιστοιχεί στο 80% &

Την συγγραφή & παρουσίαση εργασίας/σιών (ΣΠΕ)  που αντιστοιχεί στο 20%

Η βαθμολογία του μαθήματος (ΒΜ) εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10).

Βάση επιτυχίας είναι το πέντε (5).

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητριών/φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλες/όλοι οι φοιτήτριες/φοιτητές  με τη δήλωση του μαθήματος ή/& στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

 1. Βικτωρία Βιβιλάκη (2021). Αγωγή-Προαγωγή Υγείας για την Οικογένεια. Εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD.
 2. Milsom I. (2009). Αντισύλληψη και Οικογενειακός Προγραμματισμός. Εκδόσεις Παρισιάνου Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εκδοτική Εισαγωγική Εμπορική Εταιρεία Επιστημονικών Βιβλίων.

Ξενόγλωσση:

3.Fisher S. The Sinner’s . (2014) .Guide Family Planning , edit. Paperback

4.Gehart R. D. , Tuttle  A.R .  (2002).Theory-Based Treatment Planning for Marriageand Family Therapists: Integrating Theory and Practice (Marital, Couple, & FamilyCounseling) 1st Edition , Paperback

5.Paresi RJ Jr, Myers RS, Matarasso A. (2015)Contraceptive Vaginal Rings: Do They Pose an Increased Risk of Venous Thromboembolism in Aesthetic Surgery? Aesthet Surg J, 35:721-7.

6.Schwartz JL, Weiner DH, Lai JJ, Frezieres RG, Creinin MD, Archer DF, Bradley L, Barnhart KT, Poindexter A, Kilbourne-Brook M, Callahan MM, Mauck CK. (2015) Contraceptive efficacy, safety, fit, and acceptability of a single-size diaphragm developed with end-user input. Obstet Gynecol, 125:895-903.

7.Swygard Η, Seña AC, Cohen MS. (2015). Treatment of uncomplicated gonococcalinfections. UpToDate.