Πληροφορική στην Υγεία

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-8042

Semester:

H' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2 Θεωρία

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες  τις βασικές έννοιες των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και  Επικοινωνίας.

Απώτερος στόχος είναι να αξιοποιήσουν αυτή τη γνώση σε μεγαλύτερη κλίμακα και να κατανοήσουν το περιεχόμενο των όρων Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή, ανάλυση λειτουργίας φορέων υγείας, ιατρικοπληροφορικό σύστημα, νοσοκομειακό πληροφορικό  σύστημα, εργαστηριακό πληροφορικό σύστημα. Τέλος να γνωρίζουν τα πληροφιακά υποσυστήματα που χρησιμοποιούνται για την Μαιευτική και τη Γυναικολογία.

Μετά την  επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση  να:

 • Έχουν βασικές γνώσεις υποδομής και βασικές δεξιότητες στη χρήση υπολογιστή σε πληροφορικά συστήματα των  υπηρεσιών υγείας.
 • Έχουν επίγνωση των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούν οι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.
 • Συντάσσουν ηλεκτρονικά έγγραφα και υπολογιστικά φύλλα.
 • Αποθηκεύουν ηλεκτρονικά    τον  πλήρη  ιατρικό   φάκελο  του ασθενή.
 • Διαχειρίζονται βάσεις δεδομένων .
 • Αναζητούν πληροφορίες από  τη  διεθνή   βιβλιογραφία    για  θέματα της  ειδικότητας  τους.
 • Εφαρμόζουν  ηλεκτρονική  συνταγογράφηση.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος .

 1. Βασικές έννοιες πληροφορικής (κεντρική μονάδα, βοηθητικές μνήμες, συσκευές εισόδου – εξόδου, λογισμικό, δεδομένα, λειτουργικά συστήματα, πακέτα λογισμικού).
 2. Δίκτυα υπολογιστών
 1. Επεξεργασία κειμένου και υπολογιστικά φύλα(διαχείριση αρχείων (Windows), Βασική επεξεργασία κειμένου (Word), internetexplorer, OutlookExpress, Υπολογιστικά φύλλα (excel).
 1. Υπηρεσίες διαδικτύου (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονική περιήγηση).
 2. Δίκτυα υγείας.
 3. Φύση και διαχείριση της ιατρικής πληροφορίας, διακίνηση ιατρικής πληροφορίας.
 4. Κωδικοποίηση ιατρικών όρων και συτήματα καταγραφής της ιατρικής πληροφορίας.
 5. Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος ασθενούς.
 6. Νοσοκομειακό πληροφορικό σύστημα (ΝΠΣ).
 7. Εργαστηριακό Πληροφορικό σύστημα.
 8. Πληροφοριακά συστήματα για τη Μαιευτική και τη Γυναικολογία.
 9. Βάσεις δεδομένων και ιατρικές βάσεις δεδομένων.
 10. Συστήματα διαχείρισης και μεταφοράς ιατρικών εικόνων (DICOM – PACS).
 11. Ολοκλήρωση και διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων υγείας.
 12. Χρήση υπολογιστή και Υπηρεσίες διαδικτύου εφαρμογές στη συγκεκριμένη επιστημονική ή επαγγελματική κατεύθυνση.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επιοινωνιών

Πακέτα επεξεργασίας κειμένου και υπολογιστικών φύλλων, πακέτα διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας.

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω του eclass

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση  του  φοιτητή/τριας γίνεται με γραπτή εξέταση(ΓΕ)  ή/και προφορική εξέταση (ΠΕ)  στην Ελληνική. 

Η βαθμολογία  εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα( 0-10)

Βάση  επιτυχίας   είναι το  πέντε(5).

Τα  κριτήρια  αξιολόγησης  ανακοινώνονται  από  τον καθηγητή  του μαθήματος  στους  φοιτητές   και από την ιστοσελίδα  επικοινωνίας  του τμήματος  με  τους  φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική :

1.Τσουροπλής Α.και. Κλημόπουλος Σ.,( 2005). Εισαγωγή στην Πληροφορική. Εκδ. Νέων Τεχνολογιών.

2.Κοίλιας Χ., Καλαφατούδης Σ. και Μπανδήλα Ε.,( 2003 ).Εισαγωγή στην Πληροφορική καιΧρήση Υπολογιστή. Εκδ. Νέων Τεχνολογιών.

3.Κοίλιας Χ, Καλαφατούδη Σ.( 2007).Χρήση Υπολογιστή. Εκδ. Νέων τεχνολογιών.

4.Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Πληροφορική και Επαγγέλματα Υγείας, 1η έκδοση, Αθήνα, 2010, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

5.Τόκης Ιωάννης & Τόκη Ευγενία, Πληροφορική υγείας, 1η έκδοση. 2006, εκδόσεις Τζιόλα.

6.Μπότσης Ταξιάρχης και Χαλκιώτης Στέλιος, Πληροφορική υγείας, 1η έκδοση, 2005, Εκδόσεις Δίαυλος.

7.Αντωνακόπουλος Κ., Καλαφατούδης Σ.και Στασινός Χ. (2004) .Αυτοματισμός γραφείου μετο MicrosoftOffice 2000/XP. Εκδ. Νέων Τεχνολογιών.

Ξένη :

1.BeekmanGand. QuinnM. J. (2007). Σύγχρονη Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εκδ Γκιούρδας .

2.BrookshearJ. G.(2005).Η επιστήμη των Υπολογιστών . Εκδ Κλειδάριθμος.

3.Romana Nelson and Nancy Staggers, Health Informatics: An Interprofessional Approach, 1st edition,2015

4.Carol J Buck, step-by-step Medical Cooding, 2-16 Edition, 1st edition,2015.

5.Toni Lee Herba and Patricia Czar, Handbook of Informatics for Nurses for Healthcare Professionals, 5th Edition, 2012.