Συγγενείς Περιγεννητικές Λοιμώξεις

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-6062

Semester:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

2 Θεωρία

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

Νάνου Χριστίνα

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες τη σύγχρονη γνώση σε ότι αφορά τις λοιμώξεις που μπορεί να μεταφερθούν από τη μητέρα στο νεογνό κατά τη διάρκεια της κύησης και του τοκετού, καθώς και τις λοιμώξεις που μπορεί να εμφανίσει το νεογνό κατά τις πρώτες ημέρες της ζωής του.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τις συγγενείς και περιγεννητικές λοιμώξεις από τις οποίες μπορεί να προσβληθεί το έμβρυο – νεογνό.
 • Αναγνωρίζουν τους προδιαθεσικούς παράγοντες και τις περιπτώσεις εμφάνισης των προαναφερόμενων λοιμώξεων (ομάδα υψηλού κινδύνου).
 • Ενημερώνουν τη γυναίκα καθώς και την υποψήφια μητέρα για τους τρόπους πρόληψης μόλυνσης του εμβρύου-νεογνού.
 • Εφαρμόζουν προγράμματα ενημέρωσης για τους τρόπους πρόληψης των  περιγεννητικών λοιμώξεων και να αξιολογούν την αποτελεσματικότητά της.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Ανάληψη πρωτοβουλιών

Ανάπτυξη  μεθοδικότητας

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Ορισμοί –  Κατηγορίες Περιγεννητικών Λοιμώξεων
 2. Περιγεννητικές Συγγενείς Λοιμώξεις Νεογνών (TORCH) (κατά την κύηση και τον τοκετό). Αιτία, κλινική εικόνα, διάγνωση, αντιμετώπιση, πρόληψη, οι επιπτώσεις της στην έγκυο, το έμβρυο και το νεογνό.
 3. Τοξοπλάσμωση – Σύφιλη
 4. Ανεμοβλογιά-‘Ερπητας Ζωστήρας –HerpesSimplex (Ο Ιός του Απλού ΄Ερπητα)
 5. Παρβοϊος Β19 (PARVOB19)
 6. HIV (ο ιός της ανοσοανεπάρκειας) – HPV
 7. Ηπατίτιδα Β, Ηπατίτιδα C, Ηπατίτιδα D
 8. Συγγενής Ερυθρά  – Κυτταρομεγαλοϊός (CMV)
 9. Τριχομοναδική λοίμωξη κατά την κύηση –Πλασμώδιο της Ελονοσίας – Λιστέρια

Ειδικές Περιγεννητικές Λοιμώξεις Νεογνών (κατά την νοσηλείας της στο νοσοκομείο)

 1. Πνευμονία – Χλαμύδια – Γονοκοκκική λοίμωξη
 2. Μυκητισιακές Λοιμώξεις – Στρεπτοκοκκική Λοίμωξη – Σηψαιμία – Βασκτηριαιμία – Νεκρωτική Εντεροκολίτιδα
 3. Ομφαλίτιδα – Νεογνική Οφθαλμία – Ουρολοίμωξη

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος παράδοσης 

Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών

 • Χρήση Power  point  presentatios.
 • Υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
 • Επικοινωνία με της φοιτητές/τριες, μελέτη περίπτωσης
 • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με της φοιτητές.

Αξιολόγηση φοιτητών

Αξιολόγηση του μαθήματος μπορεί να γίνεται με:

Γραπτή εξέταση (ΓΕ) ή/& προφορική εξέταση(ΠΕ) που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης και ερωτήσεις ανάπτυξης
 • Επίλυση προβλημάτων 
 • Μελέτη περίπτωσης
 • Συνδυασμό των ανωτέρω.

ή / και μπορεί να γίνεται με δημόσια παρουσίαση ομαδικής ή ατομικής εργασίας.

Όταν η αξιολόγηση  γίνεται και με (ΓΕ) ή/& (ΠΕ)  και με παρουσίαση εργασίας, τότε η βαθμολογία θα αντιστοιχεί  70% στην γραπτή/προφορική εξέταση και 30% στη εργασία.

Γλώσσα εξέτασης  η ελληνική.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στη ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι φοιτητές με την δήλωση του μαθήματος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 1. Remington J and Klein J. (2010). Infectious Diseases of fetus and newborn infant. 7th edition.
 2. Newell ML., Mclntyre J. (2015). Congenital and perinatal infectious:Prevention,diagnosis and treatment.
 3. Read J. and Schleiss M. (2017). Congenital and Perinatal infections.
 4. Hutto C. and Scott G. (2005) Congenital and Perinatal Infections.
 5. Βrian Smith (2015) Neonatal-Perinatal Infections: An update. 1st edition.
 6. Pierre Ambroise-Thomas and Eskild Petersen (2000). Congenital toxoplasmosis:Scientific Background, clinical management and control.
 7. Yichen Lu and Max Essex (2014) HIV?AIDS Treatment in Resource Poor Countries
 8. Marion Verp and Rupy Sabbagha (2011) The High-Risk Fetus: Pathophysiology, diagnosis and management.
 9. Ivo Miler (2011). The immunity of the Human Foetus and newborn infant.
 10. WHO (2016). WHO Recommendations for Prevention and treatment of maternal and peripartum infections.
 11. Vandana Walvekar Jassawalla (2008). Manual of perinatal infections.
 12. Maria Dolore Correa Beltran and Ricardo Fifueroa Damian (2014). Infecciones Congenitas y Perinatale / Congenital and perinatal nfections.

Journal of sexually transmitted diseases.

Συναφή  επιστημονικά περιοδικά:

 • Journal of the pediatric infectious diseases society
 • Care of well newborn
 • Congenital and perinatal infections
 • Guidelines for perinatal care
 • HIV latency in perinatal infection
 • Sexually transmitted diseases: vaccines, prevention, and control
 • Infectious diseases of the female genital tract
 • Infectious pregnancy complications
 • Atlas of infectious diseases of the femalke genital tract
 • Management of perinatal infections