Σπυροπούλου Αγγελική

qode interactive strata
Διοικητικό Προσωπικό

Αφυπηρετήσαν Διοικητικό Προσωπικό (τ. Προϊσταμένη Γραμματείας)

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

aspyrop@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 7481