Πίνακας αποτελεσμάτων τμήματος Μαιευτικής (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) για τη χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ