Πτυχιακή Εργασία

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-8031

Εξάμηνο:

H' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης

Μονάδες ECTS:

3


Καθηγητές Μαθήματος

Σαρέλλα Αγγελική

 

Μ-8031-ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Αυτό το μάθημα είναι μάθημα γενικής υποδομής και έχει σκοπό να προσφέρει την δεξιότητα στον/στην  φοιτητή /φοιτήτρια να εστιαστεί σε οποιοδήποτε θέμα επιλέξει το οποίο να είναι σχετικό με τη Μαιευτική και που θα χρησιμοποιηθεί για να αναπτυχθεί ένα ερευνητικό  project.

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές /φοιτήτριες θα είναι σε θέση να:

 • έχουν αυτοδύναμη γνώση, ικανότητα και δεξιότητες επαρκούς επιστημονικής διερεύνησης της θεματολογίας εξειδίκευσής της
 • Έχουν επικοινωνιακές δεξιότητες προφορικής και γραπτής παρουσιάσής της διπλωματικής της εργασίας σε κοινό
 • Έχουν αποκτήσει ικανότητες συνεργασίας με της συμφοιτητές της-του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν
 • αξιοποιούν τα παραπάνω είτε επαγγελματικά, είτε για ακαδημαϊκή ανέλιξη.

 

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Επίδειξη  μεθοδικότητας
 • Ανάληψη  πρωτοβουλιών  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγική ενημέρωση που θα προετοιμάσει τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες για την προσωπική της μελέτη που είναι και η κύρια προσέγγιση που θα ακολουθηθεί.
 2. Χρήση 1:1 επίβλεψης από τον καθηγητή και υποστηρικτικές συναντήσεις (μέγιστης διάρκειας 10 ωρών) θα διευκολύνει της φοιτητές να εντοπίσουν τα προβλήματα, να μοιραστούν την πρόοδό της και να συζητήσουν πιθανές λύσεις/σχέδια δράσης. Οι φοιτητές/φοιτήτριες ενθαρρύνονται να συναντούν της επιβλέποντες σε τακτική βάση για να συζητήσουν μεθοδολογικά και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την έρευνα.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τρόπος παράδοσης: Συνεργασία με επιβλέποντα καθηγητή

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών: 

 • Υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω πρόσβασης των φοιτητριών/φοιτητών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.
 • Υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

Αξιολόγηση φοιτητών

Πτυχιακή εργασία 8.000-10.000 λέξεων, η οποία θα αξιολογεί τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος που αφορά την Συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας.

Το 80% της συνολικής αξιολόγησης του μαθήματος θα προκύπτει από το κείμενο της διπλωματικής εργασίας και το 20% θα προκύπτει από την προφορική παρουσίαση της.

Γλώσσα:  Ελληνική.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητριών/φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλες/όλοι οι φοιτήτριες/φοιτητές με τη δήλωση του μαθήματος ή/& στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική :

 1. Λυκερίδου Κ. (εκδ) Tεκμηριωμένη λήψη απόφασης στην Μαιευτική.ΕκδόσειςΛαγός Δ. ISBN: 978-960-7875-77-8.
 2. Λυκερίδου Α, Βιβιλάκη Β., Γουρουντή Κ. Μεθοδολογία έρευνας στην υγεία. Μελέτη της υγείας και των υπηρεσιών υγείας. Αθήνα: Εκδόσεις BrokenHillPublishersLTD 2013. ISBN: 978 0 335 23364 9.

Ξενόγλωσση :

 1. Berghella V. (2006) Obstetric Evidence-Based Guidelines (Series in Maternal-FetalMedicine). Informa UK Ltd.
 2. Dawes T., Davies P., and Gray A.(2005).Evidence-Based Practice: A Primer for Health Care Professionals (Evidence-Based Practice).Churchill LivingstonePublishers.
 3. Derek Swetnam Writing Your Dissertation: The bestselling guide to planning, preparing and presenting first-class work.
 4. Diana Ridley (2008).The literature review: a step-by-step guide for students. Sage Editions.
 5. Levin R., Feldman H. (2006) Teaching Evidence-Based Practice in Nursing: A Guide for Academic and Clinical Settings.Springer Publishing Company.
 6. Malloch K., Porter-O’Grady T. (2006).Introduction to Evidence-Based Practice inNursing and Health Care. Jones and Barlett Publishers.
 7. McDaid C. (2000).Clinical Effectiveness and Evidence-based Nursing, Midwifery and Health Visiting: Barriers, Resources and Practical Implications. Publisher: NIPEC.
 8. Proctor S., Renfrew M. (2000). Linking Research and Practice in Midwifery: A Guide to Evidence-Based Practice.Bailliere Tindall Publishers.