Μαιευτική Φροντίδα Κύησης

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-4010

Εξάμηνο:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

3 Θεωρία +3 Εργαστήριο (Κλινική Άσκηση)

Μονάδες ECTS:

6


Καθηγητές Μαθήματος

Αντωνίου Ευαγγελία

 

Μ-4010_ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ_ΦΡΟΝΤΙΔΑ_ΚΥΗΣΗΣ_ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ_ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός  του μαθήματος  είναι  η διδασκαλία   όλων  των βασικών αρχών και  επιστημονικά  τεκμηριωμένων γνώσεων που αφορούν  στη φυσιολογία  της κύησης  και  στην παρακολούθηση  αυτής, για τη βέλτιστη  μαιευτική φροντίδα της εγκύου και την πρόληψη επιπλοκών της κύησης.

Στόχος  του μαθήματος  είναι  να αποκτήσουν  οι φοιτητές/τριες   επιστημονικές  γνώσεις  και δεξιότητες   για την  κλινική παρακολούθηση και ολιστική φροντίδα της φυσιολογικής  κύησης  ως  αυτόνομοι επαγγελματίες σύμφωνα  με  τα επαγγελματικά  τους  δικαιώματα.

Μετά  την επιτυχή  παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες  θα  είναι σε θέση:

 • Να σχεδιάζουν και  να παρακολουθούν αυτόνομα τη φυσιολογική κύηση.
 • Να παρέχουν ολοκληρωμένη μαιευτική φροντίδα στην έγκυο.
 • Να αναγνωρίζουν τα φυσιολογικά σημεία  της κύησης.
 • Να διακρίνουν τα μη φυσιολογικά σημεία της κύησης  και να παραπέμπουν αυτήν ανάλογα για  την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση επιπλοκών της  κύησης.
 • Να συστήνουν τις απαραίτητες εξετάσεις  του προγεννητικού ελέγχου και  να αξιολογούν  τα ευρήματα του προγεννητικού ελέγχου.
 • Να συμβουλεύουν τις εγκύους  σε  θέματα   υγιεινής, διατροφής, συνηθειών, άσκησης, πρόληψης  από παράγοντες  κινδύνου  κλπ.
 • Να   αντιμετωπίζουν  τα συνήθη  προβλήματα  της κύησης.

Γενικές ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.Φυσιολογία  της  κύησης,   βιολογικές  αλλαγές  κατά την  κύηση.

2.Ψυχολογικές   αλλαγές  κατά την  κύηση-αποδοχή της κύησης.

3.Μαιευτικό Ιστορικό. Κλινική  γυναικολογική-μαιευτική  εξέταση

4.Στοιχεία προγεννητικής φροντίδας

5.Διάγνωση  κύησης: κλινική  -εργαστηριακή, υπολογισμός διάρκειας κύησης.    

6. Συμπτώματα-σημεία- ευρήματα κύησης

7. Υπερηχογραφικός έλεγχος και αξιολόγηση αυτού.

8.Σχεδιασμός  παρακολούθησης  της  κύησης από τη μαία  Κλινικός – βιοχημικός  έλεγχος  – Χρήση σύγχρονης   τεχνολογίας .

9. Αξιολόγηση ευρημάτων παρακολούθησης.

10.Μαιετική  φροντίδα– Συμβουλευτική  αγωγή  για:

διατροφή – υγιεινή – άσκηση-γενετήσιες σχέσεις-συνήθειες-ταξίδια-ψυχαγωγία -εργασία – πρόληψη  βλαπτικών  παραγόντων (φάρμακα, ουσίες κ.α.).

11.Γενετική  συμβουλευτική.

12. Διάγνωση  επιπλοκών  κύησης  και παθολογίας.

13.Ενοχλήματα   που  σχετίζονται   με την  κύηση και αντιμετώπιση  αυτών από τη μαία. Ναυτία-έμετοι-οσφυαλγία-οίδημα –κιρσοί κλπ.

14. Προετοιμασία για  τον τοκετό και το  θηλασμό.

 

Εργασιακό μέρος μαθήματος

Στα Εξωτερικά Μαιευτικά Ιατρεία οι φοιτητές/τριες:

Ασκούνται  στη  μαιευτική  φροντίδα  εγκύων  και  τις  παρακολουθούν  χρησιμοποιώντας  τις  σύγχρονες  μεθόδους.

Παρέχουν  οδηγίες  και συμβουλές  σε εγκύους.

Αξιολογούν  τα ευρήματα   της  εξέτασης  της  εγκύου  και του εμβρύου. 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση.

Θεωρητικό μέρος: διαλέξεις

Εργαστηριακό μέρος: κλινική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες (Εξωτερικά Μαιευτικά Ιατρεία, Κέντρα Προγεννητικού Ελέγχου)

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Χρήση power point presentations,
 • υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση του/της φοιτητή/φοιτήτριας γίνεται με γραπτή εξέταση (ΓΕ) ή  και προφορική  εξέταση (ΠΕ) στο τέλος του εξαμήνου με ερωτήσεις:

 • ανάπτυξης ή/&
 • σύντομης απάντησης ή/&
 • πολλαπλής επιλογής ή/&
 • ή συνδυασμό των ανωτέρω

σε διδακτέα ύλη σύμφωνα με το αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματος και τις παραδόσεις.

Η βαθμολογία εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10).

Γλώσσα  εξέτασης  η  Ελληνική.

Βάση επιτυχίας είναι το πέντε (5).

Εργαστηριακό μέρος (ΕΑ):

Α) Αξιολόγηση του φοιτητή στην κλινική άσκηση από τον καθηγητή (50%)

 • μέσω παρατήρησης για την ανάπτυξη και εφαρμογή των κλινικών δεξιοτήτων, την ανάληψη πρωτοβουλιών, την απόκτηση τεχνογνωσίας και τη συνεργασία με τον εκπαιδευτή ή /&
 • γραπτής εργασίας.

Β) Προφορική εξέταση από τον καθηγητή (50%).

Η βαθμολογία του εργαστηριακού μέρους εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10) και προκύπτει από το άθροισμα του βαθμού της κλινικής άσκησης (παρατήρησης ή/και γραπτής εργασίας) και του βαθμού της προφορικής εξέτασης διαιρεμένα στα δυο. Βάση επιτυχίας του εργαστηριακού μέρους είναι το πέντε (5). Εάν η/ο φοιτήτρια/φοιτητής λάβει βαθμό μικρότερο του πέντε οφείλει να επαναλάβει το εργαστήριο του μαθήματος.

Η/Ο φοιτήτρια/φοιτητής δεν έχει δικαίωμα για εξέταση στο εργαστήριο του μαθήματος, εάν δεν έχει παρακολουθήσει το 80% των υποχρεωτικών ωρών του. Στην περίπτωση αυτή επαναλαμβάνει μέρος του εργαστηρίου(κλινικής άσκησης) μέχρι να φθάσει το 80% των προβλεπομένων ωρών.

Εάν έχει παρακολουθήσει το 60% ή λιγότερο των προβλεπόμενων ωρών υποχρεούται να επαναλάβει όλο το εργαστήριο του μαθήματος.

Ο βαθμός του μαθήματος εξάγεται από τον κανόνα:

Βαθμολογία γραπτής εξέτασης (ΓΕ) ή (ΠΕ) + Βαθμολογία εργαστηριακού μέρους (ΕΑ)/2 διαιρεμένα στα δυο.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητριών/φοιτητών είναι ρητώς προσδιορισμένα και εμπεριέχονται: α) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι φοιτητές με την δήλωση του μαθήματος ή/& στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές και β) σε καρτέλες αξιολόγησης που χορηγούνται στους φοιτητές κατά την έναρξη του μαθήματος.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΡΓΑΦΙΑ

Ελληνική:

 1. Lowdermilk D.L. – Perry S.E. Μετάφραση – Επιμέλεια: ΛυκερίδουΑ. – ΔελτσίδουΑ. (2006). Νοσηλευτική Μητρότητος. Ιατρικές Εκδόσεις Λαγός.
 2. Αντωνίου Ε., Βιβιλάκη Β., Ρωμανίδου Α., Ντάνγκα Δ., Βασιλάκη Ε., Σουρανάκη Ε., Κεφαλογιάννη Α., Λεονταράκη Ε. (2007). Η γυναίκα και το νεογνό στηνΠρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Εκδ. ΠΧ Πασχαλίδης.
 3. Ιατράκης Γ. (2015).Βιβλίο Μαιευτικής. Αθήνα, Εκδόσεις “Δεσμός.
 4. Ιατράκης Γ.(2017).Επιλεγμένα Θέματα Μαιευτικής. Εκδόσεις Ζεβελεκάκη.

Ξενόγλωσση:

 1. BastonH, HallJandHenley – EinionA. (2009). Midwifery Essentials: Basics: Volume 1. 1st edn.,Churchill Livingstone.
 2. Lowdermilk P.L. & Perry S.E.(2007). Maternity & Women’s Health Care. Mosby Elsevier .
 3. Marshall J., Raynor M.(2009). Αdvancing skills in Midwifery Practice. Churchill Livingstone.
 4. Mavis Kirkham. (2004) .Informed Choice in Maternity Care. Palgrave.
 5. Myles Μ.F (2004) TextBook for Midwives. Churchill Livingstone.
 6. Stepp Gilbert Ε. – Smith Harmon J. (2003) .High Risk Pregnancy & Delivery. Mosby