Μαιευτική Φροντίδα Κύησης

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-4010

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3 Θεωρία +3 Κλινική Άσκηση

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός  του μαθήματος  είναι  η διδασκαλία   όλων  των βασικών αρχών και  επιστημονικά  τεκμηριωμένων γνώσεων που αφορούν  στη φυσιολογία  της κύησης  και  στην παρακολούθηση  αυτής, για τη βέλτιστη  μαιευτική φροντίδα της εγκύου και την πρόληψη επιπλοκών της κύησης.

Στόχος  του μαθήματος  είναι  να αποκτήσουν  οι φοιτητές/τριες   επιστημονικές  γνώσεις  και δεξιότητες   για την  κλινική παρακολούθηση και ολιστική φροντίδα της φυσιολογικής  κύησης  ως  αυτόνομοι επαγγελματίες σύμφωνα  με  τα επαγγελματικά  τους  δικαιώματα.

Μετά  την επιτυχή  παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες  θα  είναι σε θέση:

 • Να σχεδιάζουν και  να παρακολουθούν αυτόνομα τη φυσιολογική κύηση.
 • Να παρέχουν ολοκληρωμένη μαιευτική φροντίδα στην έγκυο.
 • Να αναγνωρίζουν τα φυσιολογικά σημεία  της κύησης.
 • Να διακρίνουν τα μη φυσιολογικά σημεία της κύησης  και να παραπέμπουν αυτήν ανάλογα για  την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση επιπλοκών της  κύησης.
 • Να συστήνουν τις απαραίτητες εξετάσεις  του προγεννητικού ελέγχου και  να αξιολογούν  τα ευρήματα του προγεννητικού ελέγχου.
 • Να συμβουλεύουν τις εγκύους  σε  θέματα   υγιεινής, διατροφής,συνηθειών ,άσκησης,πρόληψης  από παράγοντες  κινδύνου  κλπ.
 • Να   αντιμετωπίζουν  τα συνήθη  προβλήματα  της κύησης .

Γενικές ικανότητες

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.Φυσιολογία  της  κύησης,   βιολογικές  αλλαγές  κατά την  κύηση.

2.Ψυχολογικές   αλλαγές  κατά την  κύηση-αποδοχή της κύησης.

3.Μαιευτικό Ιστορικό.Κλινική  γυναικολογική-μαιευτική  εξέταση

4.Στοιχεία προγεννητικής φροντίδας

5.Διάγνωση  κύησης: κλινική  -εργαστηριακή,υπολογισμός διάρκειας κύησης.    

6. Συμπτώματα-σημεία- ευρήματα κύησης

7. Υπερηχογραφικός έλεγχος και αξιολόγηση αυτού.

8.Σχεδιασμός  παρακολούθησης  της  κύησης από τη μαία  Κλινικός – βιοχημικός  έλεγχος  – Χρήση σύγχρονης   τεχνολογίας .

9. Αξιολόγηση ευρημάτων παρακολούθησης.

10.Μαιετική  φροντίδα– Συμβουλευτική  αγωγή  για:

διατροφή – υγιεινή – άσκηση-γενετήσιες σχέσεις-συνήθειες-ταξίδια-ψυχαγωγία -εργασία.

11.Γενετική  συμβουλευτική.

12.Συμβουλευτική γιαπρόληψη  βλαπτικών  παραγόντων:

φάρμακα– ουσίες–– κάπνισμα –αλκοόλ κ.λ.π.

13.Διάγνωση  επιπλοκών  κύησης  και παθολογίας.

14.Ενοχλήματα   που  σχετίζονται   με την  κύηση και αντιμετώπιση  αυτών από τη μαία. Ναυτία-έμετοι-οσφυαλγία-οίδημα –κιρσοί κλπ.

15. Προετοιμασία για  τον τοκετό και το  θηλασμό.

Εργασιακό μέρος/κλινικό μέρος  μαθήματος

Στα Εξωτερικά Μαιευτικά Ιατρεία οι φοιτητές/τριες:

Ασκούνται  στη  μαιευτική  φροντίδα  εγκύων  και  τις  παρακολουθούν  χρησιμοποιώντας  τις  σύγχρονες  μεθόδους.

Παρέχουν  οδηγίες  και συμβουλές  σε εγκύους.

Αξιολογούν  τα ευρήματα   της  εξέτασης  της  εγκύου  και του εμβρύου. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία ,ασκήσεις  πράξης κλινική   άσκηση  σε πραγματικές  συνθήκες (Εξωτερικά  Μαιευτικά  Ιατρεία, Κέντρα  Προγεννητικού  Ελέγχου)

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση του φοιτητή/τριας γίνεται με γραπτή εξέταση (ΓΕ) ή  και προφορική  εξέταση (ΠΕ) στο τέλος του εξαμήνου με ερωτήσεις:

 • ανάπτυξης ή και
 • σύντομης απάντησης ή/&
 • πολλαπλής επιλογής
 • ή συνδυασμό των ανωτέρω

σε διδακτέα ύλη σύμφωνα με το αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματος και τις παραδόσεις.

Η βαθμολογία εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10).

Γλώσσα  εξέτασης  η  Ελληνική.

Βάση επιτυχίας είναι το πέντε (5).

Αξιολόγηση του κλινικού μέρους του μαθήματος:

Α) Αξιολόγηση του φοιτητή στο κλινικό πεδίο από τον καθηγητή κλινικής εκπαίδευσης (50%)

 • μέσω παρατήρησης για την ανάπτυξη και εφαρμογή των κλινικών δεξιοτήτων, την ανάληψη πρωτοβουλιών, την απόκτηση τεχνογνωσίας και τη συνεργασία με τον εκπαιδευτή,

  ή /και

 •  

  γραπτής εξέτασης

Β) Προφορική εξέταση από τον καθηγητή κλινικής εκπαίδευσης (50%).

Η βαθμολογία του κλινικού μέρους εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10) και προκύπτει από το άθροισμα του βαθμού της παρατήρησης (ή/και γραπτής εργασίας) και του βαθμού της προφορικής εξέταση διαιρεμένα στα δυο. Βάση επιτυχίας του κλινικού μέρους είναι το πέντε (5). Εάν ο φοιτητής λάβει βαθμό μικρότερο του πέντε οφείλει να επαναλάβει το κλινικό μέρος του μαθήματος. 

Ο/Η  φοιτητής-τρια  δεν έχει δικαίωμα  για εξέταση στο  κλινικό μέρος του μαθήματος, εάν  δεν  έχει παρακολουθήσει  το 80% των υποχρεωτικών ωρών του.  Στην περίπτωση αυτή  επαναλαμβάνει  μέρος του εργαστηρίου-κλινικής  άσκησης μέχρι να  φθάσει το 80% των  προβλεπομένων ωρών.

Εάν έχει παρακολουθήσει λιγότερο από το 60% των προβλεπόμενων ωρών υποχρεούται να επαναλάβει όλο το κλινικό μέρος του μαθήματος.

Ο βαθμός του μαθήματος εξάγεται από τον κανόνα:

Βαθμολογία γραπτής εξέτασης (ΓΕ) ή (ΠΕ) + Βαθμολογία κλινικού μέρους διαιρεμένα στα δυο.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών είναι ρητώς προσδιορισμένα και εμπεριέχονται: α) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι φοιτητές με την δήλωση του μαθήματος και β) σε καρτέλες αξιολόγησης που χορηγούνται στους φοιτητές κατά την έναρξη του μαθήματος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΡΓΑΦΙΑ

Ελληνική:

 1. Lowdermilk D.L. – Perry S.E. Μετάφραση – Επιμέλεια: ΛυκερίδουΑ. – ΔελτσίδουΑ. (2006). Νοσηλευτική Μητρότητος. Ιατρικές Εκδόσεις Λαγός.
 2. Αντωνίου Ε., Βιβιλάκη Β., Ρωμανίδου Α., Ντάνγκα Δ., Βασιλάκη Ε., Σουρανάκη Ε., Κεφαλογιάννη Α., Λεονταράκη Ε. (2007). Η γυναίκα και το νεογνό στηνΠρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Εκδ. ΠΧ Πασχαλίδης.
 3. Ιατράκης Γ. (2015).Βιβλίο Μαιευτικής. Αθήνα, Εκδόσεις “Δεσμός.
 4. Ιατράκης Γ.(2017).Επιλεγμένα Θέματα Μαιευτικής. Εκδόσεις Ζεβελεκάκη.

Ξενόγλωσση:

 1. BastonH, HallJandHenley – EinionA. (2009). Midwifery Essentials: Basics: Volume 1. 1st edn.,Churchill Livingstone.
 2. Lowdermilk P.L. & Perry S.E.(2007). Maternity & Women’s Health Care. Mosby Elsevier .
 3. Marshall J., Raynor M.(2009). Αdvancing skills in Midwifery Practice. Churchill Livingstone.
 4. Mavis Kirkham. (2004) .Informed Choice in Maternity Care. Palgrave.
 5. Myles Μ.F (2004) TextBook for Midwives. Churchill Livingstone.
 6. Stepp Gilbert Ε. – Smith Harmon J. (2003) .High Risk Pregnancy & Delivery. Mosby